Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

18. Regnskab 2011, herunder overførsler 2011-2012 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1525-11 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Regnskab 2011, herunder overførsler 2011-2012 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2011 fremsendes overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet for 2011 samt overførselsønsker 2011-2012 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2011 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Forebyggelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2011 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og i Byrådet den 8. maj 2012.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

Samlet set udviser regnskabsresultatet for 2011 for Forebyggelsesudvalgets område et mindreforbrug på 0,351 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,961 mio. kr.

 

Områder uden for rammestyring (aktivitetsbestemt medfinansiering) udviser et merforbrug på 2,611 mio. kr., og områder inden for rammestyring udviser et mindreforbrug på 2,962 mio. kr.

 

Af mindreforbruget inden for rammestyring udgør områder med selvforvaltningsaftaler 2,208 mio. kr. og 0,754 mio. kr. forskydninger mellem regnskabsår vedrørende projekter, finansieret af eksterne midler.

 

Overførsler:

Der søges i henhold til styringsprincipperne overført mindreforbrug på decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) på 2,202 mio. kr. samt projektmidler på centrale konti på i alt 0,760 mio. kr.

 

Et merforbrug på 0,006 mio. kr. vedrørende projektet "Tværkommunal vægtrådgivning" er i og med de foreslåede overførsler finansieret af Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Overførsler - aktivitetsbestemt medfiniansiering:

Merforbruget på 2,611 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering ville jfr. hidtidig praksis være udlignet via de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Det blev imidlertid i forbindelse med efterårsopfølgningen 2011 besluttet, at beløbet skulle overføres til 2012 i forventning om, at merforbruget bliver kompenseret via en efterregulering af området.

 

Såfremt dette ikke sker, skal finansiering af beløbet vurderes i forbindelse med den første budgetopfølgning for 2012.

 

Det kan i forlængelse af ovenstående oplyses, at der ikke aktuelt foreligger aftale mellem KL og regeringen om efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2011, men der vurderes at være mulighed for, at emnet tages op i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger for 2013, såfremt der er en generel tendens til merudgifter i kommunerne. Da dette først er kendt medio juni 2012, vil vurdering af finansieringen tidligst kunne ske i forbindelse med halvårsregnskabet.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2011 tages til efterretning,

 

at overførselsønskerne fra 2011-2012 jfr. bilag, som er i tråd med de gældende styringsprincipper, godkendes, således at der overføres et mindreforbrug på decentrale enheder (Sundhedsfremme og Forebyggelse) på 2,202 mio. kr. samt projektmidler på centrale konti på i alt 0,760 mio. kr.  

 

at merforbruget i 2011 på 2,611 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering jfr. beslutning i Byrådet den 15. november 2011 overføres til 2012 i forventning om efterregulering af området. Sagen revurderes i forbindelse med halvårsregnskabet,

 

at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. april 2012 og Byrådet den 8. maj 2012.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Overførselsskema FOU - pdf