Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

23. Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 12. marts 2012, punkt 11, at sende den udarbejdede forebyggelseshandleplan til høring i de øvrige fagudvalg samt i offentligheden, herunder specifikt i Sundhedsforum.

 

Der er indkommet høringssvar, som vedlægges sagsfremstillingen som bilag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.  
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.
 
Der er indkommet høringssvar til forebyggelseshandleplanen. Høringssvarene er samlet og vedhæftet som bilag. De oprindelige høringssvar kan rekvireres. Beskæftigelsesudvalget og Ældrerådet har møde den 25. april, hvorfor disse høringssvar eftersendes dagsorden.

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet forebyggelseshandleplanen, deltager under den første del af behandlingen af punktet, således at der er mulighed for at stille eventuelle, konkrete spørgsmål, der måtte være opstået på baggrund af høringssvarene. Det drejer sig om Bodil Clark, Jette Søndergaard, Rasmus B. Jensen, Morten Koppelhus, Heidi Dinesen, Rikke Gormsen og Louise Theilgaard Nikolajsen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages en endelig prioritering på baggrund af forebyggelseshandleplanen og de indkomne høringssvar,
at den endeligt prioriterede forebyggelseshandleplan sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Forslag til protokol til FOUs møde 30. april 2012, punkt 23, Endelig prioritering af forebyggelseshandleplanen
 
Forebyggelsesudvalget besluttede at prioritere følgende indsatser
2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
4. Overvægtige børn
5. Fritidspas/Herning-model
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
11. Ældre og alkohol
12. Alkohol/misbrug blandt unge
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
15. Skilsmisseforebyggelse
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
20. Sundhedskonsekvensvurdering
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
24. Sundhedseksperimentarium
 
Herudover er allerede prioriteret graviditetsbesøg og vægtstop.
 
Indsatserne blev vedtaget med den bemærkning, at indsatserne 2 og 3 skal sammentænkes som en indsats for øget fysisk aktivitet i skoletid og SFO-/fritidshjemstid for skolebørn. Denne indsats skal desuden tænkes sammen med indsats nummer 5, fritidspas/Herning-model.
 
Der knyttes følgende økonomi til indsatserne:

(kr.)
2012
2013
2014
2. Fysisk aktivitet i frikvartererne på skolen
300.000
0
100.000
3. Bevægelse i fritidshjem og SFO
300.000
0
100.000
4. Overvægtige børn
249.000
498.000
498.000
5. Fritidspas/Herning-model
0
0
700.000
10. Tobaksintervention Kom og Kvit
26.250
52.500
52.500
11. Ældre og alkohol
14.000
14.000
14.000
12. Alkohol/misbrug blandt unge
45.000
90.000
90.000
14. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
170.526
341.052
341.052
15. Skilsmisseforebyggelse
121.933
143.866
143.866
16. Psykologsamtaler med forebyggelsesperspektiv
190.000
380.000
380.000
20. Sundhedskonsekvensvurdering
300.000  
500.000
0
23. Lokalt forankrede sundhedsfremmeindsatser
55.000
50.000
50.000
24. Sundhedseksperimentarium
57.000
74.000
74.000
Allerede prioriteret:
 
 
 
Graviditetsbesøg
370.300
444.360
444.360
Vægtstop
210.000
410.000
0
I alt
2.409.009
2.997.778
2.987.778

Bilag

  • Forebyggelseshandleplan, høringsudkast 27.3.12
  • Bilag til forebyggelseshandleplan
  • Opsamling af høringssvar