Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

21. Øget indsats overfor overvægt

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Øget indsats overfor overvægt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet i Forebyggelsesudvalget den 9. maj, 2011, punkt 29, blev projektet omkring "Styrket indsats overfor svært overvægtige voksne" godkendt. På baggrund af stor tilslutning til vægtstopforløbene anbefales det, at området får tilføjet ekstra ressourcer i 2012, og at ordningen fortsætter i 2013.  

 

Indsatsen er ikke medtaget i Forebyggelseshandleplanen, da den store søgning til vægtstopholdene er kommet efter udarbejdelsen af handleplanen.

Sagsfremstilling

Overvægt er en af de livsstilsfaktorer, der har størst indflydelse på udviklingen af diabetes type 2, hjerte-karsygdomme og slidgigt. Diabetes type 2, hjerte-karsygdomme og slidgigt er kroniske lidelser, der giver kommunen udgifter til sundhedsydelser, overførselsindkomster og bevirker tab af skatteindtægter. En rapport fra 2011 fra Teknologirådet skønner, at fedme koster det danske samfund mere end 17 mia. kr. om året. Derudover har det store menneskelige konsekvenser for individet i form af sygedage og forøget risiko for depression (Teknologirådet, 2011, Målrettet forebyggelse af fedme - mere effekt for pengene).

 

Herning Kommune har signifikant flere moderat og svært overvægtige borgere end resten af Region Midtjylland. Desuden skiller Herning Kommune sig ud fra de øvrige kommuner ved at have flere borgere med et usundt kostmønster.

 

Herning Kommune har ved hjælp af midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden fra 2009 til januar 2011 afholdt vægtstopkurser primært med fokus på udsatte grupper. Evalueringen af vægtstopkurserne viser, at metoden der anvendes giver den overvægtige borger styrke og redskaber til at ændre kostvaner på sigt.

 

På baggrund af evalueringen af projektet besluttede Forebyggelsesudvalget den 9. maj 2011, punkt 29, at øge indsatsen i forhold til vægtstop i 2012.

 

Pr. 30. marts 2012 er der 11 vægtstopforløb a 12 personer i gang. Målgrupperne er:

 

  • Svært overvægtige henvist fra Projektenheden der arbejder med arbejdsløse borgere samt borgere fra der enten er kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister.

  • Svært overvægtige SOSU - hjælpere/assistenter.

  • Svært overvægtige mænd.

  • Svært overvægtige udviklingshæmmede med inddragelse af socialpædagoger og pårørende.

  • Svært overvægtige brugere af socialpsykiatrien.

  • Svært overvægtige førtidspensionister og/eller aktivitetscenterbrugere.

  • Svært overvægtige unge kvinder fra blandt andet Produktionsskolen, med få ressourcer og flere diagnoser såsom ADHD og sociale vanskeligheder.

  • Svært overvægtige borgere henvist fra læge, fysioterapeut eller som selv har henvendt sig på baggrund af annoncering.

  • Svært overvægtige kørestolsbrugere.

  • Svært overvægtige borgere med anden etnisk baggrund.

 

Vægtstopforløbene strækker sig over 12 måneder, hvor man modtager undervisning og sparring af vægtstoprådgiver/diætist. 

 

På baggrund af interesse fra endnu flere borgere, der ønsker at tilmelde sig forløbene, anbefaler administrationen, at der afsættes flere ressourcer, således at der kan oprettes flere hold. Flere afviklede vægtstopforløb vil give bedre mulighed for en dækkende evaluering af forløbenes effekt.

 

Da de nye forløb ikke kan nå at blive afsluttet i 2012, og da ikke alle allerede oprettede hold kan nå at blive afsluttet i 2012, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2013. Alene på baggrund af ønsker om tilmelding pr. 15. april 2012 kan der oprettes 3-4 ekstra

hold.  

 

Der er et stort forebyggelsespotentiale for borgere med moderat overvægt, da risikoen for at blive svært overvægtig er større, når man er moderat overvægtig. Mange moderat overvægtige har henvendt sig med et ønske om at tilmelde sig vægtstopforløb. Det anbefales derfor, at en af målgrupperne for vægtstopholdene bliver moderat overvægtige.

Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. til afviklingen af vægtstopforløb i 2012. Fra 2013 er der ikke afsat midler til området.

 

Det anbefales, at der i 2012 afsættes yderligere 210.000 kr. og i 2013 i alt 410.000 kr. til afviklingen af vægtstopforløb.

 

Efter finansiering af ekstra ressourcer til vægtstopforløb vil der i 2012 restere 2,897 mio. kr. og i 2013 1,646 mio. kr. på rammen på SO19. Dette forudsætter, at overførslen fra 2011 til 2012 godkendes af ØKE den 30. april 2012 og herefter i Byrådet den 8. maj 2012.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes ekstra 210.000 kr. til afholdelse af vægtstophold indenfor rammen på SO19 i 2012,
at der afsættes i alt 410.000 kr. til at fortsætte og afslutte vægtstopforløbene i 2013 - finansieret af rammen på SO19 i 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.