Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

21. Projektansøgning til forprojekt - "Samskabelse - bo, lev og lær, fysiske rammer, der understøtter recovery og inklusion"

Sagsnr.: 03.02.00-P08-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Projektansøgning til forprojekt - "Samskabelse - bo, lev og lær, fysiske rammer, der understøtter recovery og inklusion"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der ansøges om midler (i alt 200.000 kr.) til et forprojekt, der skal afdække og udvikle nye bo-, undervisnings- og beskæftigelsesformer for unge psykisk sårbare mennesker i Danmark.

Sagsfremstilling

Velfærdssamfundet i Danmark er generelt stærkt. Til trods for dette er der fortsat mange udsatte og sårbare grupper, der ikke er inkluderet i, og har mulighed for at bidrage til, fællesskabet. Denne udfordring ønsker nærværende projekt at arbejde målrettet med.

 

Projektet ”Samskabelse – bo, lev og lær, fysiske rammer der understøtter recovery og inklusion” er et projekt, der fokuserer på at skabe øget livskvalitet gennem det byggede miljø.

 

Projektet ønsker i sin helhed at skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan bo, arbejde og uddanne sig i et trygt lokalområde og stadigt inkluderet i det omgivende samfund. Projektet vil skabe et miljø, der tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber. Samtidig har projektet fokus på byen som en fælles, robust og levende ramme for alle medborgeres liv og trivsel, herunder mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Projektets fokus er på at arbejde med både indretning af de fysiske, bygningsmæssige rum, brugerinddragelse, sociale, psykologiske og sundhedsmæssige forhold, samt med inklusion i forhold til uddannelse, arbejde og (lokal-) samfund. Ambitionen er at skabe et konkret område (bygninger, udearealer og boliger), der både socialt, psykologisk og ved den fysiske indretning og placering (integreret og ikke isoleret fra samfundet) medvirker til processen med ”at komme sig” (recovery).

 

Målgruppen for projektet er primært psykisk sårbare unge. En gruppe mennesker, som ofte befinder sig i en gråzone, hvor de ikke er syge nok til psykiatrien, men heller ikke raske nok til at efterleve samfundets krav og forventninger og derfor ekskluderes fra fællesskabet (på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutionerne, i boligområdet mv.). En yderligere afgrænsning af målgruppen er, at de fleste er psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år, hvor der både er fokus på uddannelse og beskæftigelse. Det kan ligeledes være psykisk sårbare, der har brug for et fleks- eller skånejob.

 

Projektet bygger på en innovativ samskabelse mellem private og offentlige aktører og målet er på sigt national udbredelse. Samskabelsen sker mellem de primære aktører Landsforeningen SIND, Herning Kommune, Boligselskabet Fruehøjgaard og Minihøjskolen Herning.

 

Forprojektets indhold 

Det der med denne ansøgning søges midler til er, at foretage en professionel for-analyse. Formålet med for-analysen er, at kvalificere det endelige projektoplæg til et nytænkende og inkluderende bygget miljø, der understøtter den enkelte psykisk sårbares livsmuligheder og bygger på den tværgående samskabelse mellem private og offentlige aktører.

 

Konkret indhold i for-analysen vil være følgende:

 • en analyse af den nyeste nationale og internationale forskning, viden og erfaring inden for by- og boligplanlægning med et socialt aspekt for øje – og et særligt fokus på de fysiske rammers betydning for sundhedsfremme og recovery for projektets målgruppe.

 

Analysen vil blandt andet have fokus på:

 • arkitektur og byggeteknik, herunder fokus på både inde- og udearealer
 • bæredygtig by- og boligudvikling
 • beboer- og brugerinddragelse

 

Miljøet forventes opført i Herning by og på nuværende tidspunkt er følgende ideer drøftet:

 • Etablering af blandede boliger, til familier, studerende samt psykisk sårbare mennesker
 • Etablering af socialøkonomiske virksomheder, fx hotelfunktion og en café/et kulturhus/en multifunktionel kantine, som er åben for alle, og som kan fungere som praktik- og arbejdspladser for psykisk sårbare mennesker (hotellets værelser kan fx udlejes til pårørende og i spidsbelastninger også til gæster i Herning by, fx i forbindelse med koncerter eller lignende).

 

Visionen er at sam- og nytænke lokaleanvendelse og derigennem skabe rammer til synergi og styrket netværksdannelse på tværs af aktører.

 

Ovenstående analyse vil derefter være grundlaget for udarbejdelse af nedenstående, der ligeledes er en inkluderet del af arbejdet med for-analysen og det, som der med nærværende ansøgning, søges midler til at gennemføre:

 • et konkret udspil til illustrationer i forbindelse med et kommende hovedprojekt
 • en skærpet beskrivelse af målgruppen
 • en skærpet beskrivelse, og eventuel udvidelse, af projektets aktører (samarbejdspartnere)
 • en konkret model for samskabelsen i forbindelse med etablering af hovedprojektet
 • en konkret samarbejdsmodel vedrørende drift af hovedprojektet efter etablering
 • et konkret budget for hovedprojektet
 • en konkret finansieringsplan i forbindelse med realisering af hovedprojektet
 • en velbeskrevet og detaljeret tidsplan for hovedprojektet

 

I forbindelse med sonderingerne omkring for-analysen, så har der været afholdt møder med den eksterne fond i forhold til at trække på deres mulige ressourcemæssige input i form af projektpenge, samt ikke mindst det store faglige indspark vi som projekt vil kunne få ved at indgå et sådant professionelt samarbejde omkring et projekt, der vil kunne skaleres i andre dele af Danmark.

 

Der er udformet et kvalificeret budget på baggrund af de forventninger vi har til for-analysen, hvor vi samtidig har et berettiget håb om, at få en tilkendegivelse omkring et ikke uvæsentligt bidrag fra den eksterne fond til for-analysen.

 

Fordeling af projektaktørernes medfinansiering og ekstern funding:

 

 

 

Samlet projektbudget

883.000 kr.

Projektaktørernes medfinansiering

383.000 kr.

Planlagt ansøgt ekstern funding

500.000 kr.

 

Herning Kommunes udtrykte ønske om bidrag til medfinansiering til for-analysen andrager 200.000 kr. ud af de 383.000 kr.. I denne andel er der samtidigt et særdeles vigtigt signal overfor den eksterne fond, at vi som kommune vil være en aktiv medspiller i et projekt med et forventeligt højt afkast - både i forhold til den enkelte berørte borger, men også i forhold til kommunens rolle omkring samskabende forebyggelsesinitiativer.

 

Til Forebyggelsesudvalgets orientering, så har der i perioden fra marts 2016 og frem til nu været arbejdet med projektet, herunder afsøgt hvilke fonde og interesseorganisationer, der ses at have en betydningsfuld rolle i dette. Social-og Sundhedsudvalget har i 2016 givet 100.000 kr. fra §18-midlerne til dette formål, herunder SINDs idéudvikling. Denne ansøgning omhandler Herning Kommunes andel af medfinansiering af for-analysen. En andel - og ikke mindst en deltagelse, der vurderes at have en stor vægtning i forhold til opnåelse af ekstern funding.

 

Det ansøgte beløb på 200.000 kr. vil blive anvendt i efteråret 2017.

 

Såfremt der ikke kan rejses de nødvendige midler til for-analysen, så vil projektet i sin helhed blive revurderet.

 

René Frahm Jørgensen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 0,2 mio. kr. på SO19, Forebyggelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.