Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

20. Ansøgning om midler til kompetenceudviklingsforløb på Herningshom Erhvervsskole

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ansøgning om midler til kompetenceudviklingsforløb på Herningshom Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som et led i forebyggelseshandleplan version 2.0, vedtaget i Forebyggelsesudvalget den 17. august 2015, er der i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI, Midtjylland i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 gennemført et projekt, som har til formål at implementere fysisk aktivitet og bevægelse i undervisningen og i skolens hverdag.

 

På baggrund af status og evaluering af projektet vurderes det, at Herningsholm Erhvervsskole er godt på vej i forhold til, at kunne indfri de opstillede mål for projekt: En hverdag i bevægelse.  

 

Med det formål at kunne fastholde og forankre motion og bevægelse i skolens hverdag ansøges Forebyggelsesudvalget om 12.500 kr. til afvikling af et kompetenceudviklingsforløb for skolens uddannelsesledere.  

Sagsfremstilling

Som et led i den erhvervsskolereform, som trådte i kraft i 2015, skal erhvervsskolerne tilrettelægge undervisningen på grundforløbet på EUD (Tekniske erhvervsuddannelser og HG) og EUX, (Gymnasial eksamen og erhvervsuddannelser i et forløb) så den indeholder motion og bevægelse. Omfanget skal gennemsnitligt være mindst 45 minutter om dagen. Det er op til de enkelte erhvervsskoler, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen.

 

Hvorfor fokus på fysisk aktivitet og bevægelse?

Regelmæssig fysisk aktivitet er gavnligt af flere årsager. Ved at dyrke motion dagligt fremmes både fysisk og psykisk velvære, ligesom forekomsten af en række kroniske sygdomme og overvægt mindskes. Nyere undersøgelser viser, at bevægelse og fysisk aktivitet i løbet af skoledagen øger de unges læringspotentiale.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2013” udarbejdet af, Region Midtjylland viser, at 29 % af de unge i alderen 16-24 år er fysisk aktive i 30 minutter seks til syv dage om ugen. Undersøgelser af de unges aktivitetsniveau viser en stigning i fysisk inaktivitet – hvilket svarer til, at man højst en gang om ugen er moderat fysisk aktiv i minimum 30 minutter. Andelen af alle unge i alderen 16-19 år, der er fysisk inaktive, udgør 12 %. Specifikt for de unge på erhvervsuddannelserne er andelen dog 18 %.

 

Med det formål at de unge på Herningsholm Erhvervsskole (EUD og EUX):

  • Får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen
  • Bliver bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, og hvordan de kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger
  • Bliver inspireret til at dyrke idræt eller andre aktiviteter, der giver motion i fritiden.

 

er der i samarbejde med DGI, Midtjylland gennemført et kompetenceudviklingsforløb målrettet underviserne på grundforløb GF1 Og GF2.

 

En undersøgelse blandt lærer og elever på Herningsholm Erhvervsskole viser, at det til en vis grad er lykkes at få mere motion og bevægelse ind i løbet af skoledagen. Mange lærere føler sig rustet til at inddrage bevægelse i undervisningen, men for nogen er det fortsat svært.

 

Blandt eleverne ses en stigning i forhold til at flere synes at bevægelse og fysisk aktivitet er vigtigt og flere svarer, at de godt kunne tænke sig at være mere aktive i fritiden.

 

På baggrund af den samlede evaluering og med det formål at fastholde og forankre motion og bevægelse i skolens hverdag ansøges Forebyggelsesudvalget om midler til, at der i samarbejde med DGI, Midtjylland afholdes et kompetenceudviklingsforløb for skolens uddannelsesledere i efteråret 2017.  

 

Formål: At uddannelseslederne i højere grad ledelsesmæssigt kan støtte faglærerne i forhold til, at inddrage forskellige former for motion og bevægelse i undervisningen.  

Økonomi

Den samlede pris for et kompetenceudviklingsforløb bestående af tre moduler á tre timers varighed er 25.000 kr. plus moms

 

Prisen er inklusiv forberedelse, møder, konsulentstøtte og transport.

 

Herningsholm Erhvervsskole afholder halvdelen af udgifterne og Forebyggelsesudvalget ansøges om midler til dækning af den resterende halvdel i alt 12.500 kr. plus moms.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen godkendes,
at der afsættes 13.000 kr. i 2017 på SO19, Forebyggelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.