Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

19. Ansøgning om midler til kompetenceudvikling og netværksdannelse i projekt Trivsels Smiley

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling og netværksdannelse i projekt Trivsels Smiley

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget bevilgede den 17. august 2015 i forbindelse med vedtagelse af forebyggelseshandleplan, version 2.0 midler til et projekt målrettet sårbare unge på erhvervsuddannelserne. Projektet skulle gennemføres i samarbejde med Social & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

 

Psykiatrifonden har efterfølgende fået midler fra VELUX FONDEN til et treårigt projekt med det formål at udvikle et Trivsel Smiley certificeringsprogram, som skal hjælpe erhvervsskoler med at styrke trivslen på skolerne og støtte sårbare elever.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om 10.000 kr. i 2017 og 10.000 kr. i 2018 til kompetenceudvikling og til at udbygge samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og Herning Kommune.    

 

Sagsfremstilling

Som følge af henvendelsen til Psykiatrifonden blev Herning Kommune, Social & SundhedsSkolen, Herning, og Agroskolen, Hammerum, efterfølgende kontaktet af Psykiatrifonden for en interessetilkendegivelse i et projekt, som lå på tegnebrættet i Psykiatrifonden.

 

Der er tale om et treårigt projekt, hvor de to erhvervsskoler skal medvirke til at udvikle et generisk certificeringsprogram, som kan implementeres på erhvervsskoler over hele landet.

 

Uddrag fra projektbeskrivelse, Psykiatrifonden:

”Projektets formål er at støtte sårbare elever og styrke trivslen på landets erhvervsskoler, så færre unge frafalder deres uddannelse på grund af mistrivsel.

 

Projektets mål er at udvikle et Trivsel Smiley-certificeringsprogram, som hjælper erhvervsskoler med at styrke trivslen på skolerne. Flere unge skal trives og gennemføre en erhvervsuddannelse, som ruster dem til at mestre et liv på arbejdsmarkedet.

 

Den primære målgruppe er elever på erhvervsskolernes grundforløb, da det største frafald sker her. Projektet inddrager alle niveauer på skolen – både elever, lærere/vejledere/coaches etc., ledelsen samt skolens samarbejde med kommunen”.

 

Da projektet i høj grad støtter op om den obligatoriske trivselsmåling, som erhvervsskolerne fremover skal gennemføre én gang årligt, var såvel Social & SundhedsSkolen som Agroskolen meget interesserede i at indgå i projektet. Den oprindelige plan, som beskrevet i projektkommissoriet til Forebyggelsesudvalget april 2015, blev derfor sat i bero.   

 

Psykiatrifonden fik i begyndelsen af juni 2016 tilsagn fra VELUX FONDEN om bevilling af 5.823.406 kr. til projektet.

 

Projekt: Trivsel Smiley

Psykiatrifonden igangsatte projekt Trivsel Smiley i efteråret 2016. Udviklingen af selve programmet startede i januar 2017. For en nærmere beskrivelse af projektets faser samt tids- og handleplan se vedhæftede projektbeskrivelse.

 

Som et led i udviklingsfasen skal hver skole uddanne mindst to instruktører i Psykisk førstehjælp til unge, som er et australsk forskningsbaseret program, der er oversat og tilpasset af Psykiatrifonden. Uddannelsen strækker sig over seks dage og afvikles i april/maj 2017.

 

Ligeledes skal skolerne udarbejde en lokal beredskabsplan, som sikrer, at alle elever og ansatte ved, hvad de skal gøre, når de oplever, at en elev mistrives. Beredskabsplanen skal indeholde en kortlægning af skolens og kommunens tilbud til sårbare unge.

 

Psykiatrifondens analyse- og forskningsmedarbejdere vil løbende dokumentere og evaluere projektet i forhold til effekten af de enkelte aktiviteter, som indgår i programmet

 

Med det formål at støtte op om projekt: Trivsel Smiley og erhvervsskolernes indsats i forhold til:

  • at støtte sårbare elever
  • at styrke den mentale sundhed og trivsel for alle
  • at flere unge gennemfører deres uddannelse

 

ansøges der hermed om midler til at understøtte kompetenceudvikling og udbygge samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og Herning Kommune. 

 

Herunder at to UU-vejledere, Ungeenheden, Herning deltager i Psykiatrifondens uddannelsesforløb i Psykisk førstehjælp til unge.

 

Økonomi

Der ansøges om i alt 20.000 kr. fordelt med 10.000 kr. i 2017 og 10.000 kr. i 2018.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen godkendes,
at der afsættes 10.000 kr. i 2017 og 10.000 kr. i 2018 på SO19, Forebyggelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.

 

Bilag

  • Projektbeskrivelse Trivsel Smiley_Veluxfonden