Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

16. Status sundhedsfremmeindsatser igangsat af Forebyggelsesudvalget i 2015 og 2016

Sagsnr.: 29.09.04-P20-1-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status sundhedsfremmeindsatser igangsat af Forebyggelsesudvalget i 2015 og 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

  x

  x

  x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af ansøgninger om midler fra Forebyggelsesudvalget er der i 2015 og 2016 igangsat en række projekter til fremme af sundhed og trivsel blandt borgerne i Herning Kommune.

 

Til orientering præsenteres en status på projekterne pr. 31. marts 2017.

Sagsfremstilling

Gratis prævention til unge i UngMod 24-7

På baggrund af en ansøgning fra Børn- og Ungeforvaltningen og UngMod 24-7 bevilgede Forebyggelsesudvalget på møde i august 2015 300.000 kr. til gratis prævention til unge op til 25 år i perioden 2015-2017.  

 

Baggrund

Formålet med UngMod 24-7 er at fremme de unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel. At styrke deres identitetsudvikling i relation til beskæftigelse, uddannelse, kønsidentitet og seksualitet samt at forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme.                 

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

UngMod 24-7 har siden august 2015 tilbudt gratis prævention samt rådgivning og vejledning i forhold til valg af prævention til unge op til 25 år.

 

Antal udskreve recepter fordelt på aldersgrupper

 

I forbindelse med udlevering af gratis prævention til de unge er der foretaget i alt 214 test for sexsygdomme.

 

Opsamling og evaluering

Der er en tendens til, at de unge vælger længerevarende præventionsformer. Langt de fleste angiver økonomi som årsag til, at de søger gratis prævention i UngMod 24-7.

 

Erfaringerne viser, at det fortsat både er ressourcestærke og ressourcesvage unge, der henvender sig og ønsker gratis prævention. De ressourcesvage unge karakteriseres blandt anden ved, at de har fået foretage aborter (har måske børn), har flere forskellige seksualpartner, har flere sociale problemer og kontakt til det kommunale system. De ressource stærke unge karakteriseres blandt andet ved, at være under uddannelse samt ved, at de ikke har kontakt til det kommunale system. Derudover ser vi en mellemgruppe af ressourcestærke unge, som fortæller, at de har fået aborter og oplevet psykiske følgevirkninger af dette. De har typisk svært ved, at huske deres p-piller og beskytter sig ikke, når de har sex.

 

Via tilbuddet om gratis prævention har flere unge opdaget, at UngMod 24-7 rummer mulighed for, at søge hjælp til andre problemstillinger. Der er eksempler på unge, der i forlængelse af gratis prævention, har fået rådgivning om familieforhold, skole/uddannelse, personlig udvikling og selvværd.

 

”Midtvejsrapport UngMod 24-7” viser, at det primært er unge i alderen 17 til 19 år, der gør brug af UngMod 24-7. De primære henvendelsesårsager er sundhedsfaglige behov samt psykiske vanskeligheder. Dette stemmer overens med, at UngMod 24-7 har oplevet en markant stigning i antallet af unge, der søger rådgivning og behandling efter etablering af tilbuddet om gratis prævention.

 

I den perioden hvor UngMod 24-7 har eksisteret, tyder det på, at der er et fald i antallet af klamydiatilfælde i Herning Kommune, hvilket ikke er tilfældet på landsplan. Ligeledes ses en nedadgående tendens i antallet af aborter blandt unge i målgruppen 15-25 år. Endeligt ses en tendens til, at forekomsten af børnefødsler blandt unge i målgruppen 15-20 år faldende.

 

Vurderet ud fra antallet af kontakter i UngMod 24-7 er der grund til at antage, at UngMod 24-7 kan have indflydelse på faldet i forekomsten af klamydiatilfælde samt aborter og børnefødsler i de respektive aldersgrupper.

 

 

Team Herning Cykelhold

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der skal cykle til Paris i sommeren 2017.

 

Som en forudsætning for bevilling at tilskud skal foreningen Team Herning i 2017 gennemføre en evaluering af det første projekt for hermed at få mere viden om de langsigtede effekter.

 

Baggrund

Team Herning er en forening der blev stiftet i 2014 af initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning. Foreningens formål er at støtte unge udsatte i alderen 14 til 16 år i Herning Kommune.  

 

Konkret sker dette ved, at de unge forbereder sig til og gennemfører en cykeltur til Paris.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med kr. 100.000 fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Cykelhold nr. 2 kom godt fra start. 15 unge blev udpeget til projektet efter indstilling fra skolelederne. Primo marts 2016 blev der afholdt en introduktionsaften for de unge og deres forældre.

På møde i maj 2016 fik de unge tildelt deres voksne mentorer. Mentorerne kommer i hjemmet og støtter de unge i forhold til den sociale del.

 

Dette hold har haft et længere forløb end det første hold, idet træningen startede allerede i foråret 2016. De unge har i cykelsæsonen deltaget i cykeltræning tre gange om ugen. I vinterhalvåret har de gennemført cykeltræning i træningscenter. Herudover har de deltaget i teambuilding og holdøvelser, som har foregået på Brændgaardskolen. Der er afholdt tre weekendarrangementer, med overnatning samt flere klubaftener.

 

De unge har haft tilknyttet følgende voksne:

  • Cykeltrænere
  • Personlig mentor, der også kommer i hjemmet.
  • Ungdomsgruppen, som består af de voksne, der har afholdt teambuilding og weekendture mm.

 

Opsamling og evaluering

Der har været et forholdsvist stort frafald, således har det været nødvendigt undervejs at supplere med nye deltagere. 11 ud af 15 unge har kunnet fastholdes i dette lange intensive forløb.

 

Voksengruppen, der består af 55 voksne, har ydet en stabil og stor indsats.

 

Alt i alt et særdeles tilfredsstillende forløb. Team Herning cykler som planlagt til Paris med de unge i uge 28 og planlægger et hold 3 til start i foråret 2018.

 

I efteråret 2017 vil foreningen Team Herning se nærmere på, hvordan der kan indhentes viden om de langsigtede effekter af indsatsen.

 

 

Boligsocial indsats i Holtbjerg  

På møde i december 2015 bevilligede Forebyggelsesudvalget 0,1 mio. kr. i 2016 til en opsøgende gademedarbejder 10 timer om ugen i den boligsociale indsats på Holtbjerg. Projektperioden løber fra 1. januar 2016 til 31. juli 2017.  

 

Baggrund

Holtbjerg er den bydel, hvor der er flest almene boliger i Herning Kommune. Boligområdet er på forskellige måder socialt udsat, og kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne i området. Alle relevante forvaltningsområder er involveret i samarbejdet. 

 

Gademedarbejderens funktion er at etablere kontakt og skabe relationer til områdets børn og unge i alderen 7-17 år og primært den gruppe, som bruger gaden som værested. Denne gruppe gør som regel ikke brug af de etablerede tilbud i området, de mangler ofte positiv voksenkontakt og bliver ofte tiltrukket af subkulturer og/eller kriminelle og stofrelaterede miljøer.

 

Målet er at opsøge, motivere og lave brobygning samt at hjælpe sårbare og udsatte børn og unge ind i andre og mere hensigtsmæssige livsbaner.    

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

I regi af den boligsociale helhedsplan PLADS TIL FORSKEL er der ansat en opsøgende gademedarbejder.

 

I praksis er der tale om en fritidsmedarbejder ansat 27 timer om ugen, der i projektperioden opnormeres til fuld tid for også at lave opsøgende socialt arbejde på gadeplan.  

 

Siden maj 2016 har den opsøgende gademedarbejder været på gaden en aften og to sene eftermiddage om ugen. Gademedarbejderen bevæger sig rundt i boligområdet, taler med de børn og unge han møder, deltager i aktiviteter fx en fodboldkamp og besøger de relevante samlingssteder

i området fx UngHernings Ungdomsklub.

 

Opsamling og evaluering

Gademedarbejderen er nu et kendt ansigt i lokalområdet. Det tog dog nogen tid før børn, unge og forældre begyndte at kende medarbejderen og forstå, hvori gademedarbejderens arbejde bestod.

 

I gennemsnit møder gademedarbejderen ca. 10 børn og unge på en gåtur i området. På solskinsdage er antallet ofte over 20, mens det på de kolde regnvejrsdage ofte kun er meget få.

 

På Holtbjerg er der skabt en god kontakt til flere børn og unge, som efterfølgende er hjulpet til at starte i en fritidsaktivitet eller at søge et fritidsjob. På Holtbjerg er flere blevet ansat i fritidsjob i Helhedsplanen, som følge af kontakten til gademedarbejderen.

 

Citat fra gademedarbejderens logbog:

 ”På Holtbjerg mødte vi en flok unge drenge. En af drengene havde set et jobopslag til et fritidsjob i området og spurgte nærmere ind til det. I den forbindelse var der flere unge, der overhørte vores samtale. Vi lavede aftaler med drengene om at hjælpe dem med en ansøgning. Flere af drengene søgte stillingerne. To af drengene kom i fritidsjob i Helhedsplanen og en kom i et ordinært fritidsjob”.

 

Enkelte unge er efter kontakten på gadeplan blevet hjulpet mere intensivt og fulgt meget tæt. Særligt unge i alderen 10-15 år, men også nogle få over 18 år.

 

For de ældste unges vedkommende, har samtalen ofte været om misbrugsproblematikker, uddannelse, beskæftigelse, boligsituation og indkomst. De ældste unge, er ofte unge, som er ”faldet igennem systemet”. De er ofte dømt for kriminalitet, droppet ud/smidt ud af uddannelser eller lignende. De har en kaotisk hverdag og behov for meget hjælp, men søger ikke selv denne hjælp i de etablerede tilbud. Kontakten til gademedarbejderen kan være første skridt til, at de får den hjælp, de har behov for. Generelt er det svært at få skabt en god kontakt og relation til denne gruppe, ligesom det kan være meget svært at hjælpe de unge videre i det etablerede system.

 

Det vurderes, at det opsøgende gadearbejde har stor betydning for områdets børn og unge. Indsatsen indgår derfor også som en del af den nye boligsociale helhedsplan for Holtbjerg og Gullestrup.

 

 

Meraktivitet i storrygerprojekt

På møde i februar 2016 bevilgede Forebyggelsesudvalget 125.000 kr. i 2016 og 135.000 kr. i 2017 til meraktivitet i storrygerprojektet.

 

Baggrund

Rygning er den største risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8-10 år tidligere end en person, der aldrig har røget. I perioden fra 2005 til 2009 var rygning årsag til hvert fjerde dødsfald i Danmark. Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme såsom lungekræft, hjerte- kar- sygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Rygere har derfor et øget forbrug af sundhedsydelser og oplever ifølge undersøgelser nedsat livskvalitet. Der er således et stort forebyggelsespotentiale i rygestopindsatsen.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

I storrygerprojektet fra 2015 tilbydes gratis rygestopmedicin. Der har været stor efterspørgsel på tilbuddet i 2015, 2016 og 2017. Siden projektets start har i alt 563 borgere fra Herning Kommune fået hjælp til at opnå et rygestop og 108 borgere er i gang i et rygestopforløb.  

 

Opsamling og evaluering

Det er tydeligt, at gratis rygestopmedicin er en motivationsfaktor i forbindelse med ønsket om hjælp til rygestop. Herudover har et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af elektroniske henvisninger øget deltagerantallet.

 

Kombineret rådgivning og medicinsk behandling fordobler succesraten i forhold til blot at tilbyde rådgivning. 66,3 % af deltagerne i indsatsen er således røgfri efter gennemførsel af tilbuddet. I projektet har Herning Kommune haft succes med at nå borgere med kort uddannelse og/eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Projektet afsluttes den 31. december 2017. Efter beslutning i Forebyggelsesudvalget den 30. januar 2017, punkt 3 overgår indsatsen til drift fra 1. januar 2018.

 

 

Forebyggende hjemmebesøg til ældre i særlige risikogrupper

På møde i maj 2016 bevilgedes 1,5 mio.kr til et 3-årigt projekt med fokus på at udvikle et koncept for opsporing og rekruttering af ældre, som er er sårbare og i særlig risiko for sociale, psykiske eller fysiske problemer. Ligeledes skal projektet medvirke til, at udvikle tilbud målrettet ældre i alderen 65-79 år og som tilhører en særlig risikogruppe. Projektperioden løber fra 1. september 2016 til 31. august 2019.

 

Baggrund

Pr. januar 2016 trådte en lovændring i kraft vedrørende de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen hævede aldersgrænsen for et obligatoriske tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Til gengæld skal kommunen tilbyde ældre, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation tilbud om et hjemmebesøg allerede fra 65-års alderen. Der skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i det år, hvor de fylder 75 år.

 

Lovændringen åbner også op for en mere fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg, herunder tilrettelæggelses af kollektive arrangementer, som kan erstatte besøg i borgerens hjem. 

 

Udfordringen i forhold til ovenstående er at få identificeret og rekrutteret den gruppe af ældre i alderen 65 år til 75 år, som tilhører en særlig risikogruppe.

 

Aktiviteter og indsatser i projektet

Fra 1. september 2016 er der igangsat en række aktiviteter, herunder blandt andet:  

 

Udarbejdet informationsmateriale der er målrettet borgere, og informationsmateriale der er målrettet fagpersoner og øvrige interessenter.  

 

For at afdække og afprøve nye indgangsveje til opsporing af borgere med særlige behov er der i kommunalt regi afholdt informationsmøder med visitationen, sygeplejen og de sundhedspersoner, der møder borgere i alderen 65+ i forbindelse med genoptræning, vedligeholdelsestræning og/eller kronisk sygdom. Derudover er der afholdt informationsmøder med de praktiserende læger og praksispersonalet, Ældrerådet, seniorråd og frivillige på aktivitetscentrene.

 

Forebyggelseskonsulent har deltaget på Åbent hus og sundhedsdage på aktivitetscentre og i aktivitetshuse.

 

Afholdt møder med afdelingsledelserne på Regionshospitalet Herning for at informere om tilbuddet og afdække mulighederne for et samarbejde om borgere udskrevet fra hospital og som er i risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. Kommunerne i Vestklyngen har udarbejdet en fælles folder om tilbuddet, som sygehuset kan udlevere til borgerne.

 

På baggrund at faglitteraturen og de afholdte møder er der udarbejdet en foreløbig oversigt over hvem der evt. kan være i særlig risiko for sociale, psykiske og fysiske problemer og dermed i målgruppen for et forebyggende hjemmebesøg:  

 

  • Ældre i alderen 65+, som har mistet samlever/ægtefælle
  • Ældre i alderen 65+, med alvorlig syg samlever/ægtefælle
  • Ældre i alderen 65+, hvor samlever/ægtefællen flytter i plejebolig   
  • Ældre i alderen 65+, som afslutter et rehabiliteringsforløb
  • Ældre mænd i alderen 65+, som lever alene

 

Opsamling og evaluering

Forebyggelseskonsulenterne har indtil nu primært haft kontakt til 75 årige, som de vurderer, er i kategorien ”sårbare og i særlig risiko for sociale, psykiske eller fysiske problemer”.

 

Erfaringerne i forhold til den nye målgruppe er, at det er en gruppe, som det tager tid at opspore og få skabt kontakt til. En erfaring som også er kendt i de øvrige kommuner i Vestklyngen.

 

Ved projektets afslutning udarbejdes en rapport, som beskriver de indhentede erfaringer fra projektet og anbefalinger til den fremtidige praksis vedrørende rekruttering af målgruppen samt indhold i de forebyggende hjemmebesøg og kollektive arrangementer målrettet ældre i alderen 65-79 år med særlige behov.

 

Ansøgning om tilskud til ansættelse af fritidsjobkonsulent

På møde i august 2016 bevilgede Forebyggelsesudvalget 0,1 mio. kr. til at forlænge ansættelsen af en fritidsjobkonsulent i Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed i en videreudviklings- og forankringsperiode indtil medio 2018. Der er tale om delt finansiering af stillingen mellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget. Det er efterfølgende på møde i  Børne- og Familieudvalget i oktober 2016 blevet besluttet, at projektet i første omgang forlænges til og med 31. december 2017.

 

Baggrund

Med baggrund i målsætningen om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og ungeledigheden i Herning Kommune skal nedbringes, er der brug for forskellige metoder og indsatser til at introducere og motivere unge ind i erhvervslivet. Undersøgelser har vist, at tidlige erhvervserfaringer er afgørende for unges muligheder for at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet.

 

Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed havde i 2016, tidsbegrænset til årets udgang, forsøgsvist ansat en fritidsjobkonsulent. Der var således udviklet et koncept for etablering af fritidsjob i Herning Kommune, indeholdende en Facebook side, som den primære kontaktflade til den unge, endvidere henviser ungdommens uddannelsesvejledere i deres samtaler med skolebørn med behov herfor, direkte til fritidsjobkonsulenten.

 

Aktiviteter og indsatser

Samtlige 8. og 9. klasser i Herning Kommune har haft besøg af fritidsjobkonsulenten og to klasser har fået undervisning i jobansøgning og jobsamtale.

 

Via Facebook-gruppen var der i efteråret 2016 formidlet i alt 92 stillinger fordelt på 56 virksomheder. Dette tal er nu steget til i alt 235 stillinger fordelt på 105 virksomheder. Heraf har i alt 93 unge fået job med hjælp og vejledning af fritidsjobkonsulenten.  

 

Opsamling og evaluering

Der har været stor interesse for projektet og fritidsjobkonsulenten har mødt mange og velvillige arbejdsgivere.

 

I andre kommuner har fritidsjobkonsulentprojekterne oplevet at mangle unge, der matcher virksomhedernes jobåbninger. Det har ikke været et generelt problem i Herning Kommune. Det antages derfor, at projektets volumen med én fritidsjobkonsulent er passende. 

 

Der er opnået stort kendskab til indsatsen via Facebooksiden, som blev etableret pr. 1. marts 2016, og i dag har 2.880 følgere. Både virksomheder og unge kontakter fritidsjobkonsulenten via denne kanal.

 

Udtalelse fra en ung:

"Fik hjælp til min jobansøgning og til at formulere mit CV. Det blev helt vildt godt, kan stærkt anbefales!"

 

Det er endnu for tidligt at sige noget om den langsigtede effekt af, at disse unge har fået øget arbejdsmarkedskendskab gennem det formidlede fritidsjob. På landsplan foreligger der dokumentation for at en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet, selv gennem et fritidsjob, øger arbejdsidentiteten på den lange bane.  

 

Den nuværende ansættelse af fritidsjobkonsulenten i Ungeenheden, med delt finansiering mellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget fortsætter indtil den 31. december 2017.

 

Såvel Center for Børn og Læring som Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed finder en stor nytteværdi af indsatsen, men den endelige forankringsplan er endnu ikke besluttet. Det vil der blive arbejdet videre på i løbet af efteråret 2017. Ligeledes skal det drøftes, hvorvidt tilbuddet skal fortsætte som et alment generelt tilbud, hvoriblandt udsatte børn og unge også støttes, eller om indsatsen fremover skal være snævrere og mere målrettet sårbare børn og unge.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at status tages til efterretning,
at status sendes til orientering i de relevante fagudvalg.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.