Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

11. Afslutning af projekt "Sundt samspil" indsats for kronisk syge børn og unge

Sagsnr.: 29.09.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Afslutning af projekt "Sundt samspil" indsats for kronisk syge børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget blev den 2. december 2013 orienteret om tilsagnet om satspuljemidler til et projekt for længerevarende eller kronisk fysisk syge børn og deres familier. Herning Kommune har i perioden 2013 - 2016 arbejdet på at styrke indsatsen for børn og unge med en kronisk eller længerevarende fysisk sygdom. Projektet er i perioden blevet støttet af satspuljemidler på ialt 2,985 mio. kr. Projektet er blevet evalueret undervejs med en evaluering af forældreopfattelsen af indsatsen og en medarbejder- og ledelsesopfattelse på indsatsen. Disse evalueringer blev forelagt udvalget den 8. februar 2016. Indsatsen er yderligere midtvejsevalueret af Rambøll. Denne evaluering er ligeledes forelagt 8. februar 2016. Projektet er nu endeligt evalueret af Sundhedsstyrelsen, og evalueringen forelægges nu til orientering i udvalget.  

 

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet fra 2012 - 2015 blev der ialt afsat 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i hånteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Herning Kommune fik bevilget 2,985 mio. kr. til at udvikle, afprøve og modne indsatser, der kan styrke håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom.

 

Overordnet har projektet i Herning bidraget til at sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom uafhængigt af familiens ressurser, har fået den bedst mulige behandling og opfølgning tilbudt, baseret på hele familiens trivsel. Projektet er nu afsluttet og evalueret.

 

Projektet "Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk sygdom - sundt samspil" har været et tværgående samarbejde mellem kommune, sygehusets børneafdeling, lægepraksis i Herning Kommune og patientforeninger med henblik på at sikre barnets og familiens trivsel og håndtering af sygdom.

 

Den primære målgruppe i projektet har været børn og unge i alderen 0-18 år med en længerevarende eller kronisk fysisk sygdom og deres forældre - herunder især børn og unge, som på grund af familiens generelle situation kan være i risiko for ikke at kunne håndtere sygdommen. Projektet har arbejdet på at løse problemer i overgangene mellem sektorer ved at have en fælles medarbejder på tværs af sektorerne med særligt fokus på målgruppen samt ved kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af sektorer. Desuden er der afholdt flere familieforløb til målgruppen.  

Medarbejderen, der har arbejdet på tværs af sektorer betyder, at familien sikres en intensiveret og personligt tilpasset støtte i forhold til de komplekse problemstillinger, mange oplever i forbindelse med længerevarende eller kronisk sygdom hos deres barn.

 

Det har været et mål i projektet at rekruttere sårbare familier. En af mange måder at måle sårbarhedsniveau er gennem uddannelsesniveau hos forældrene. 61 % svarende til 51 forældre i projektet har kort uddannelsesniveau svarende til ufaglært og specialarbejder.

 

Projektet er haft til formål at undersøge hvordan de gode elementer fra indsatsen kan integreres i den daglige drift fremover. Fagpersoner og ledere på tværs af forvaltninger og sektorer er interviewet om oplevelsen af indsatsen fra deres synspunkt. Konklusionen på dette blev et ønske om at integrere store dele af indsatsen.  

 

Erfaringen fra "Sundt samspil” er nu integreret i "Herning - model" på Børne- og Ungeområdet. Børneafdelingen sender henvisning til de tværfaglige teams som hjælper i overgangene fra hospital til kommune og giver den personlige, opsporende og støtteafklarende hjælp. Økonomien til at fortsætte indsatsen finansieres af Børne- og Familieudvalget.

   

Desuden er det lykkedes at forankre forløb for kronisk syge børn og deres søskende i regi af "Headspace" og "Hjælp til selvhjælp".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om afslutningen af projektet og evalueringen tages til efteretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Evaluering af satspuljen.