Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

38. Kirke Care

Sagsnr.: 27.25.00-A08-1-14 Sagsbehandler: Winie Bjerre  

Kirke Care

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kirke Care er et fælleskirkeligt pilotprojekt i Hillerød, der startede i juni 2013.

 

Med denne sagsfremstilling skal et tilsvarende projekt for Herning Kommune drøftes.

Sagsfremstilling

Kirke Care er en fælleskirkelig organisation, der består af minimum 3 kirker og mindst 2 trossamfund, når projektet starter. Organisationen har til formål at fremme tryghed, fred og fællesskab.

 

Kirke Care vil være tilstede i bymiljøet i teams bestående af 3-4 personer - hovedsageligt fredag og lørdag nat.

 

Kirke Care samarbejder tæt med de lokale myndigheder (herunder kommune og politi), forretningsdrivende, foreninger og andre frivillige (herunder Natteravnene).

 

Kirke Care kan opfattes som parallel til to andre indsatser i Herning Kommune:

Natteravnene, hvor alle også er frivillige og Det Opsøgende Team (DOT), som består af 7 personer ansat i en fuldtidsstilling under SSP.

 

Tavshedspligt:

Kirke Care vil være ligestillet med Natteravnene i forhold til ikke at være underlagt tavshedspligten juridisk. Det betyder bl. a. at Kirke Care og Natteravnene kan videregive oplysninger til Kommunen, men Kommunen må ikke videregive oplysninger på individ niveau.

 

Det Opsøgende Team er ansat i Herning Kommune under SSP og hører derfor under retsplejeloven § 115 med mulighed for at videregive enkeltpersoners private forhold til myndigheder, skoler og politi, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende arbejde.

 

Kirke Care indhenter børneattest hos de frivillige, men ikke straffeattest.

 

Kirke Cares kriterier for at blive frivillige er:

  • Frivillige i Kirke Care er mænd/kvinder over 18 år (uanset etnisk baggrund).

  • Frivillige i Kirke Care har været tilknyttet en kirke det sidste år, og kan fremvise en bekræftelse fra kirkens præst.

  • Frivillige i Kirke care kan afsætte 25 timer (lørdage og hverdagsaftener) til undervisning og træning.

  • Frivillige i Kirke Care vil bruge en aften/nat om måneden med et Kirke Care team i byen.

  • Der er en forventning om, at frivillige i Kirke Care betaler et beløb (1.000 kr.) for uniform og undervisning.

 

Medlemsbidrag for Kirkerne:

Medlemsbidraget er et årligt bidrag og afhænger af, hvor mange medlemmer den pågældende kirke/menighed/organisation har. I Folkekirkemenigheder kan bidragets størrelse evt. udregnes ud fra gennemsnitligt antal kirkegængere.

  • 1-99 medlemmer: 3.000 kr årligt.

  • 100 medlemmer eller derover: 6.000 kr. årligt.

 

Natteravnene får i dag et årligt tilskud på 10.000 kr. fra Herning Kommune.

 

Økonomi

For at sikre igangsætning af projektet overvejes at afsætte en opstartsramme på 75.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projekt Kirke Care forsøges etableres i Herning Kommune.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Der afsættes en opstartsrammme på op til 75.000 kr. Et nærmere defineret projekt forelægges eventuelt udvalget på et senere tidspunkt til endelig stillingtagen.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.