Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

36. Tilsagn om satspuljemidler

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Tilsagn om satspuljemidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om at give 5.950.000 kr. til Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner til at gennemføre indsatser i projektet, ”Forstærket indsats over for storrygere”. Udmøntningen sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er afsat 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. Puljen løber i perioden 2014-2017.
 
Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark, og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Herning Kommune samarbejder med Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande om et fælles projekt med almen praksis og Hospitalsenheden Vest.  

 

Forebyggelsesudvalget orienteredes om projektansøgningen på møde den 18. august 2014.

Sagsfremstilling

Målgruppen for indsatsen vil være alle storrygere, men særligt målrettet den gruppe af borgere, hvor problemet er størst, hvilket betyder socialt udsatte, borgere med lav uddannelse, borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og borgere med lav bruttoindkomst.
 
Der er i ansøgningen fokus på følgende obligatoriske indsatser:

 • at etablere samarbejde og infrastruktur til systematisk opsporing af storrygere via almen praksis, sygehus(afdelinger) samt relevante kommunale forvaltninger fx. Handicap og Psykiatri med henblik på rekruttering til rygestopforløb

 • at indgå aftale med praktiserende læger og sygehusafdelinger om kort rådgivning om rygestop

 • at indføre kort rådgivning, der kan gives af relevante kommunale medarbejdere med direkte borgerkontakt for eksempel i sundheds-, social- og beskæftigelsesforvaltningen

 • at indføre en formaliseret henvisningsstruktur til kommunale rygestoptilbud fra praktiserende læge, sygehusafdelinger (for eksempel patienter fra lunge- og hjertemedicinske afdelinger eller gravide i forbindelse med ultralydsskanninger) samt fra kommunale forvaltninger

 • at henvisningerne skal foregå elektronisk.

 • at indføre et system til hurtig kontakt fra kommunen til borger

 • at indgå aftaler mellem kommune og et passende antal borgere om gennemførelse af rygestopforløb (gruppe eller individuelt)

 • at give tilbud om betalt rygestopmedicin, herunder at sikre, at borgeren kun får udleveret offentligt betalt nikotinpræparat eller lægeordineret rygestopmedicin, hvis borgeren følger det aftalte rygestopforløb

 • at sikre tilbagemelding fra kommune til henvisende praktiserende læge eller sygehusafdeling om resultatet af henvisningen med henblik på registrering i journalen og opfølgning ved næste kontakt med borgeren

 • at tilmelde sig Rygestopbasen og indrapportere løbende hertil

 • at opdatere sine tilbud til målgruppen på Stoplininen.dk

 • at deltage i den løbende evaluering samt slut-evaluering af den samlede indsats

 
Grundideen i den fælles ansøgning er et tværkommunalt projekt, hvor særligt den elektroniske henvisningsstruktur og rekruttering vil have fokus. Derved vil de største samarbejdspartnere blive de praktiserende læger og sygehusene i Holstebro og Herning.  

Økonomi

Administrationen af projektet foretages rent praktisk af Struer Kommune, hvor også projektlederen forankres. Størstedelen af udgifterne i projektet, nemlig til bl.a. medicin, materialer, PR, kompetenceudvikling og revision betales derfor fra Struer Kommune.

 

Herning Kommune tilføres 85.000 kr. i 2015 og 128.000 kr. i 2016 og 2017 til flere rygestopkurser. Herudover er der afsat en pulje øremærket rygestopkurser til de kommuner, hvor efterspørgslen er størst.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 85.000 kr. i 2015, 128.000 kr. i 2016 og 128.000 kr. i 2017 på Service område 19
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Vedtaget som indstillet.