Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

20. Politiske årsmål 2019 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske årsmål 2019 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2019 skal fagforvaltningerne aflevere budgetforslagene for 2019 i juni 2018. I budgetmaterialet indgår måldokumenter, som beskriver indsatsområder og politiske årsmål. Det indstilles, at Forebyggelsesudvalget drøfter relevante temaer for målene.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalgets politiske årsmål 2019 er en del af det samlede budgetforslag 2019. Budgetforslaget vil blive forelagt Forebyggelsesudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Administrationen indstiller, at udvalget i år inddrages tidligere i processen omkring fastsættelse af budgetmålene. Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til drøftelse af, hvilke politiske temaer udvalget ser som de største udfordringer. Oplægget vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne for 2019 og målene for 2018.

 

Temaerne er KL's forebyggelsesudspil og boligsocialt arbejde/"ghetto".

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at temaer for mål 2019 drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Temaerne drøftedes. Administrationen udarbejder ud fra drøftelsen forslag til politiske mål til næste møde.