Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

24. Halvårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsopfølgning på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015 forelægges Forebyggelsesudvalget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2015 foretaget budgetopfølgning på driftsudgifter på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2015 viser et samlet merforbrug på 8,929 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 jfr. nedenstående tabel:

 

 

Der er således en overskridelse på 10,426 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
 


03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion. Tanken er, at køre projektet videre i en lidt anden form. Der er et budget på 0,692 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,413 mio. kr.  
 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Der forventes et merforbrug på 11,867 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Beløbet er faldet med 4,1 mio. kr. siden forårsopfølgningen, fordi perioden har vist, at aktivitetsstigningen på hospitalerne ser ud til at stagnere. Det skal endvidere bemærkes, at en afregning på 3,5 mio. kr. vedr. aktiviteten i 2014 er konteret i 2015. Det betyder, at merforbruget i 2015 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering reelt er ca. 8,4 mio. kr.

 

I 2013 og 2014 har alle regioner samlet nået det fastsatte aktivitetsloft, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. I 2014 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 11 mio. kr. Efterreguleringen indgår ikke i beregningerne af forventet merforbrug.


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 5,824 mio. kr. og et forventet resultat på 3,299 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,525 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny sundhedspolitik, som skal munde ud i en forebyggelseshandleplan. Det betyder, at der igangsættes nogle nye initiativer, men det er usikkert hvor meget det kan nå at have indflydelse på regnskabet for 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsopfølgningen tages til efterretning og indgår ikommunens samlede halvårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015 og i Byrådet den 15. september 2015.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.