Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

22. Pilotprojekt: Trivselsseminar for 8. årgang

Sagsnr.: 00.00.00-P19-276-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Pilotprojekt: Trivselsseminar for 8. årgang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges en beskrivelse af formål, målgruppe og indsats i et projektforslag til Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet er et samarbejde mellem SSP Herning Kommune, SSP-betjente fra Herning politi og Ungherning (Ungdomsskolen). Trivselsseminar for 8. årgang vil være et pilotprojekt, som vil blive afholdt i skoleåret 2015/2016 med opstart i slutningen af 2015. Vi vil gerne afprøve konceptet på 6 skoler fra forskellige områder i Herning Kommune. (By, land og socialt belastede områder). Skolerne skal selv stille med en lærer for hver klasse.

 

Formål:

Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng med, hvordan elever generelt trives med og i deres liv, og at trivsel i skolen har en væsentlig betydning for unges:

·         Mentale sundhed

·         Fravær i skolen

·         Koncentration og indlæring

·         Brug af rus- og nydelsesmidler

·         Risiko for at komme ud i kriminalitet

·         Risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelserne senere

·         Følelse af ekskludering, ikke at være en del af et fællesskab og ensomhed

 

Målet med trivselsseminaret:

At sætte fokus på trivsel i klasserne, forældreinddragelse samt at give forældrene inspiration til at udfordre rollen som forældre til en teenager.

Målet med trivselsdagene for eleverne er at:

·         Fremme deres mentale sundhed

·         De bliver opmærksomme på egne og andres trivsel

·         Opnår viden om, at de er medansvarlige for deres eget liv

·         Få kendskab til flertalsmisforståelser

·         Få kendskab til de risikofaktorer, der kan føre til misbrug og/eller en kriminel løbebane

·         Få kendskab til de beskyttelsesfaktorer, der kan være med til at forhindre og forebygge mistrivsel, misbrug samt kriminalitet

·         Opnå viden om, hvor de kan søge hjælp i en given situation

 

Målgruppe:

·         8. årgang på 6 overbygningsskoler.

·         De unge er i alderen 14-15 år.

·         Antal elever der kommer igennem forløbet vil være ca. 400.

 

Indsats:

Trivselsseminaret løber over to sammenhængende skoledage, hvor hele 8. årgang på skolen deltager. Det hele afsluttes med, at eleverne skal fremlægge det, de har lavet, for forældrene den sidste aften.

 

Ugen op til trivselsseminaret udfylder eleverne anonymt et spørgeskema via survey systemet. Det er spørgsmål som; trives du på skolen, trives du i klassen, hvordan oplever du at I er overfor hinanden i klassen, hvor ofte drikker du alkohol, hvor mange på 8 årgang drikker i weekenderne m.fl. Svarene fra disse spørgeskemaer, skal danne grundlag for de to trivselsdage.

 

Dag 1:

Om formiddagen for eleverne oplæg fra SSP, politiet og svarene fra spørgeskemaerne gennemgås og drøftes med eleverne.

Resten af dagen deles eleverne op i grupper, hvor de skal vælge et af følgende emner, som de skal arbejde med resten af tiden: Der skal være fokus på trivsel.

·         Mobning

·         Euforiserende stoffer

·         Krænkelser på nettet / sms – trivsel på de sociale medier

·         Alkohol

·         Cutting 

·         Selvmords tanker/forsøg

·         Kærestevold

·         Ensomhed

·         Rygning

·         Spiseforstyrrelser, m. fl.

 

Dag 2:

Eleverne arbejder fortsat i grupperne med emnet, som de skal fremlægge for de unges familier om aften. Oplæggende må kun have en varighed af 5 min.

Om aften afholdes forældremøde, hvor politiet og SSP Herning Kommune vil holde et oplæg om relevante forebyggende emner for forældrene. Forældrene bliver også præsenteret for svarene fra elevernes spørgeskema. Efterfølgende fremlægger elevgrupperne, hvad de har lavet for deres forældre i små workshops. Alle forældre kommer rundt og ser alle grupper.

 Vi håber, at gevinsten ved at arbejde med emnerne og afholde forældremøderne på denne måde bliver:

·         At eleverne er mere motiveret for at yde en ekstra indsats, når de skal fremlægge det for forældrene.

·         At fremmødet blandt forældrene er stor – da de gerne vil se, hvad deres børn har lavet.

·         At vi får de forebyggende budskaber ud til så mange forældre som muligt, i og med at fremmødet blandt forældrene er større.

 

Evaluering:

Efter hver endt trivselsseminar vil elever, lærer og forældre modtage et spørgeskema via survey. (Online spørgeskema system). Til slut i projektet vil alle tallene samles i en slutevaluering.

 

 

Økonomi

Økonomi:

Budget pr. 2 dags trivselsseminar 7.200,- kr.

7.200,- kr. x 6 skoler

43.200,- kr.

Projektledelse, planlægning og evaluering

 

20.000,- kr.

 

I alt

63.200,- kr.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes i alt 65.000 kr. på SO19 til pilotprojektet fordelt i 2015 og 2016
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.