Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

21. Ny Forebyggelseshandleplan version 2.0

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny Forebyggelseshandleplan version 2.0

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. På den baggrund er der i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet en række projektskitser. Disse er i juni 2015 forelagt fagudvalgene til drøftelse.

 

 

Sagsfremstilling

Der er i januar 2015 vedtaget en ny Sundhedspolitik i Herning Kommune.

 

Med baggrund i Sundhedspolitikken og input fra dialogmøderne med fagudvalgene besluttede Forebyggelsesudvaglet på møde den 8. december 2014, at indsatserne i en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0 skal målrettes:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

I administrationen er der efterfølgende taget kontakt til lederne i de relevante forvaltningsområder med henblik på at indhente forslag til indsatser målrettet de enkelte målgrupper og indsatsområder. I samarbejde med ledere og medarbejdere fra de øvrige forvaltningsområder, er der udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev præsenteret på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

På mødet den 18. maj blev det besluttet, at inden Forebyggelsesudvalget tager en endelig beslutning vedrørende prioritering af indsatser i en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0, skal formandskabet drøfte de forelagte projektskitser på møder i de øvrige fagudvalg.

 

Forebyggelsesudvalget har i juni 2015 deltaget på møder i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

 

I det følgende præsenteres beslutning og enkelte uddybende bemærkninger fra møderne.

 

Teknik- og Miljøudvalget.

Projektskitsen for ”Naturen som social løftestang” blev drøftet og godkendt. (Beslutning)

 

Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget peger på samarbejde især omkring guidet fælles læsning og en hverdag i bevægelse.

Der ønskes yderligere perspektivering omkring projektet ”Kultur på recept”. Desuden undersøges det, om der kan være relevant samarbejde på projektet ”Naturen som løftestang”, eksempelvis omkring Skovsnogen. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

Resultater og erfaringer fra projekt: Kultur på recept blev præsenteret på Kulturdagene i Helsingør.

Indsatsen er målrettet mennesker uden for arbejdsmarkedet. Effekt: Nedsat medicinforbrug, nedsat ensomhed og hurtigere i arbejde.

 

Beskæftigelsesudvalget.

Projekterne blev drøftet. Der var positive tilkendegivelser fra Beskæftigelsesudvalget til projekterne. (Beslutning)

                                                                                                 

Børn- og Familieudvalget.

Projekterne blev drøftet. Beslutning skal genoptages. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

Hvor blev vores forslag af?

 • De unges IT-vaner på de social medier
 • Sund ernæring
 • Fritidsvejledning/fritidspas

 

Kommentarer til projekt Familieorienteret indsats:        

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om målgruppen ikke allerede er dækket ind af indsatser i Børn og Unge. Inden udvalget kan tilslutte sig projektet ønskes en afdækning af de eksisterende indsatser målrettet børn, unge og familien.   

 

Kan der i stedet igangsætte en proces hvor afdelingerne under Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget sætter fokus på, hvordan samarbejdet omkring disse familier kan optimeres?  

 

Social- og Sundhedsudvalget.

Drøftet. (Beslutning)

 

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med igangsættelse af projekter det vigtigt, at det er noget vi tror på, og at indsatsen evalueres og dokumenteres.

 

 

Administrationen foreslår, at følgende indsatser indgår i forebyggelseshandleplanen:

 • Naturen som social løftestang
 • Fremskudt sundhedsindsats
 • Sundhed og trivsel på dansk
 • Osteoporose
 • At bryde ensomheden
 • RØG på Produktionsskolen
 • Sårbare unge på erhvervsuddannelserme
 • En hverdag i bevægelse

 

Administrationen foreslår dermed, at indsatsen "familieorienteret indsats - ressourceforløb" ikke iværksættes, idet projektet ikke umiddelbart havde opbakning i Børne- og Familieudvalget. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til ny forebyggelseshandleplan godkendes

 

at Forebyggelsesudvalget afsætter ca. 0,5 - 0,75 mio. kr. årligt til kommende projekter.

 

at der arbejdes videre med "Kultur på recept" som led i en dynamisk forebyggelseshandleplan
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet med nedenstående beløb

 

 

 

Bilag

 • Udkast til projektskitser_ forebyggelseshandleplan_2.0_revideret
 • Sundhedspolitik_2015_A4
 • Budget_projektskitser_Ny forebyggelseshandleplan _2015_revideret