Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

26. Evaluering af Fast Forward

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Evaluering af Fast Forward

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger evaluering af Fast Forward, forsøg med fritidspas og -vejledning, til udvalgets orientering med henblik på en beslutning omkring projektets videre forløb.

Sagsfremstilling

Projektet

Siden foråret 2013 har Fast Forward projektet tilbudt fritidspas og -vejledning til børn og unge med målet om at hjælpe fritidsinaktive børn i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspas dækker over økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Fritidsvejledning rummer hjælp og støtte til at børnene reelt kommer i gang med og fastholdes i en fritidsaktivitet.

Fast Forward er et samarbejde mellem kommune, skoler og foreningsliv. Skolen står for visitationen og søger om fritidspas og vejledning til barnet. Projektet er ubureaukratisk med en hurtig sagsbehandlingstid.

 

Konklusioner

I projektet er 171 børn blevet godkendt til fritidspas. De 171 børn fordeler sig på 24 ud af kommunens 32 skoler. Der har været udvalgt 3 pilotskoler henholdsvis Sdr. Felding Skole, Haderup Skole og Vestervangskolen. Sdr. Felding og Haderup har ikke opnået den forventende succes. Vestervangskolen har derimod haft god succes med at hjælpe inaktive børn i gang.

 

Blandt alle skoler er Brændgård-, Vestervang- og Gullestrupskolen de skoler, der har bidraget med flest børn til projektet med henholdsvis 53, 31 og 17 godkendte børn. Skolernes bidrag af børn kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med en lokal forankret engageret medarbejder/nøgleperson i de forskellige skoledistrikter. På Brændgårdskolen har man ansat en fritidsguide i regi af projekt Tryghed under Tag til at hjælpe eleverne i gang med en fritidsaktivitet. Vestervangskolen har fra projektets start fået tilført ressourcer til opsøgende arbejde og haft en lokal forankret ildsjæl, som har arbejdet for projektets succes. De mange elever på Gullestrupskolen kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med fritidsmedarbejderen i det boligsociale projekt Plads til Forskel.

 

Anbefalinger

Evalueringens resultater viser, at en lokal forankret nøgleperson på den enkelte skole giver det bedste resultat både for børnenes start og medvirken til fastholdelse i en fritidsaktivitet. Projektets organisering bør derfor i højere grad spille sammen med den lokale forankring, hvor det lokale medansvar vil understøtte arbejdet omkring det enkelte barn i form af vejledning og opfølgning. Det foreslås derfor, at skolerne udpeger en kontakt-/nøgleperson, der har et særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse af børn i fritidsaktiviteter.

 

Fast Forward er en af flere forebyggelsesindsatser, der samarbejdes om på tværs af politiske udvalg. Disse tværgående forebyggelsesindsatser foreslås fremover koordineret og faciliteret af en "playmakerfunktion", der til og med 2016 finansieres af de resterende midler i Fast Forward-projektet. Selve fritidspas-delen i form af kontingentbetaling og tilskud til udstyr finansieres gennem den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 årligt.

 

En playmaker skal varetage en "paraplyfunktion", og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem forebyggelsesindsatserne samt sikre synergi mellem initiativerne. På sigt vil flere relevante projekter kunne inddrages.

 

De nævnte forebyggelsesindsatser er pt. følgende:

 

 • Ferieaktiviteter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Krop og Kompetencer/ Åben Skole forankret i Børn- og Familieudvalget
 • Samarbejde med sygehusets børneafdeling omkring overvægtige børn og unge forankret i Forebyggelsesudvalget
 • Fast Forward forankret i Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

Eftersom Idrætsrådet i Herning Kommune og DGI Midtjylland ligeledes er involveret i anførte tiltag, påtænkes et tæt samarbejde hermed. 

  

Playmakerfunktion i forhold til Fast Forward kunne med fordel bestå i følgende opgaver:

 

 • Opsøgende, koordinerende og udviklende arbejde
 • Kommunikation
 • Kapacitetsopbygning i foreningerne, kompetenceudvikling/-kurser mv.
 • Kompetenceløft frivillige, uddanne fritidsvenner
 • Synergi mellem øvrige indsatser
 • Forankring og facilitering af indsatser

 

 

På baggrund af erfaringer med playmakerfunktion i andre kommuner f.eks. Aalborg, vil der ske en nærmere definition af playmakerfunktionen i Herning Kommune.

Playmakerrollen udvikles og kvalificeres løbende, og funktionen påtænkes selvkørende med udgangen af 2016. 

 

Morten Koppelhus deltager under behandlingen af sagen. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 8. juni 2015, pkt. 73:

at evalueringen tages til orientering

 

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt

 

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatserKultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2015, pkt. 73:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen tages til orientering

 

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt

 

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatser
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Evaluering