Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

20. Ansøgning vedrørende gratis prævention til unge i UngMod 24-7

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ansøgning vedrørende gratis prævention til unge i UngMod 24-7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges ansøgning om midler til projekt om gratis prævention.

 

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25 årige i Herning Kommune. Man kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Der gives også rådgivning om prævention og tilbydes tests og behandling for sexsygdomme. UngMod ansøger Forebyggelsesudvalget om midler til gratis prævention til de 17-25 årige i perioden 2015-2017.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra Halsnæs Kommune indikerer, at der er menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at tilbyde Hernings unge mellem 17-25 år gratis prævention. Der peges på tre erfaringer, som underbygger dette:

 

1.    Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs har haft seks gange så mange henvendelser, siden de begyndte at tilbyde gratis prævention. Dette indikerer, at der kan være et potentielt uopdaget behov blandt de unge.

 

2.    En meget stor andel af de unge, som henvender sig i forhold til prævention, kan karakterises som udsatte unge. Disse unge har enten ikke råd til at købe præventionen eller prioriterer ikke at afsætte penge i budgettet til køb af prævention. Denne gruppe af udsatte unge er en gruppe, som det etablerede system har svært ved at få adgang til, og som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært arbejde. Vi forventer, at det er samme målgruppe af unge, som vil henvende sig i forhold til gratis prævention i UngMod 24-7 Herning.

 

3.    En stor del af de unge vælger ”længerevarende” præventionsformer – særligt hormonspiraler. Det er netop disse præventionsformer, som det ellers kan være svært for de unge af anskaffe, da engangsbeløbet er relativt højt, men hvor holdbarheden strækker sig over flere år.

 

Med afsæt i de gode erfaringer fra Halsnæs Kommune ønsker UngMod 24-7 at udvikle en Herning-model. Fundamentet i Herning-modellen er et kompetent professionelt fagpersonale. I UngMod 24-7 Herning er ansat fem ungerådgivere med forskellige fagligheder: en socialrådgiver, en psykolog, en sundhedsplejerske, en jordemoder/sexolog og en læge. Når der tilbydes gratis prævention til unge mellem 17-25 år, står der således et kompetent professionelt personale til rådighed for at rådgive og vejlede de unge.

 

Rådgivningen i UngMod 24-7 Herning tager udgangspunkt i hele den unges livssituation og vil således ikke udelukkende være med fokus på prævention. Med tanke på erfaringerne fra Halsnæs Kommune forventes, at unge, der henvender sig for at få gratis prævention, også har sociale eller psykiske problemer, som skal håndteres af rådgivningens socialrådgiver eller psykolog. Denne tværfaglige praksis vil understøtte et helhedssyn, som vil bidrage til at styrke de unges fysiske og psykiske trivsel.

 

Økonomi

Herning Kommune har årligt udgifter til aborter og fødsler samt ”usynlige” udgifter, som er afledt af, at nogle unge bliver forælder i en tidlig alder. Ved at give gratis prævention til unge mellem 17-25 år vil Herning Kommune ved en fornuftig økonomisk investering i en forebyggende indsats potentielt spare store udgifter på børne- og ungeområdet og uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig mindskes sandsynligvis den kommunale udgift til medfinansiering af aborter og fødsler.

 

UngMod 24-7 søger derfor om et samlet beløb på 300.000 kr. til at give gratis prævention til unge mellem 17 -25 år i UngMod 24-7’s projektperiode 2015-2017, fordelt med 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017. Med dette beløb kan der tilbydes gratis og valgfri prævention i løbet af projektperioden til 250 unge.

 

Lise Lester og Jane Boris fra UngMod deltager under behandlingen af sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017 på SO19 til gratis prævention til de 17-25 årige i Herning Kommune
at sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at den nedre aldersgrænse fjernes, så gratis prævention bliver for unge op til 25 år. Den øvre aldersgrænse evalueres om et år.

Bilag

  • Gratis prævention - bilag