Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Udspil til indhold i Sundhedsaftale for 2019-2022

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udspil til indhold i Sundhedsaftale for 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 6. juli sendt sit udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til lokal politisk drøftelse i kommunerne, regionsrådet og i PLO (Praktiserende Lægers Organisation). Drøftelsen foregår i Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 15. august.

 

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen, har udsendt et udspil til indhold i sundhedsaftalen for 2019-2022 til drøftelse.

 

Udspillet skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde og indeholder forslag til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor sundhedsaftalen 2019-2022. De opstillede mål i udspillet skal efterfølgende nedbrydes i indikatorer, som der kan måles på.

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser
 • På borgerens præmisser – Aktiv Inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.
 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

Mål:

Indsatsområderne i sundhedsaftalen for Region Midtjylland skal bidrage til at realiser de nationale mål for udviklingen i sundhedsvæsenet. Særligt seks nationale mål kræver tværsektorielt fokus:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Indsatsområder og fælles mål:

Sundhedskoordinationsudvalget har udvalgt tre fælles indsatsområder, som er de områder, hvor der skal tages fat først:

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: at nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland
 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet
  • Mål: Styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.
 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

o   Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Midtjylland

o   Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Den 20. august, 2018 inviterer Sundhedskoordinationsudvalget til en tværkommunal drøftelse af udspillet.

 

Arbejdet med at opstille målbare indikatorer igangsættes på Sundhedskoordinationsudvalgtes møde den 27. september, 2018. Herefter udarbejdes en høringsversion af sundhedsaftalen, som skal behandles i Sundhedsstyregruppen (Det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet) den 23. november 2018 og af Sundhedskoordinationsudvalget den 13. december 2018.

 

Sundhedsaftalen sendes i høring hos samarbejdspartnerne i begyndelsen af 2019. Herefter indstilles den til godkendelse i Sundhedsstyregruppen, Sundhedskoordinationsudvalget og dernæst i regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

 

Sundhedskoordinationsudvalget skal have bemærkninger og kommentarer til indholdet i udspillet inden den 17. september, 2018. Drøftelsen af indholdet i udspillet sker på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august. 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.