Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 13. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Evaluering cykelholdet Team Herning 2014/2015

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Evaluering cykelholdet Team Herning 2014/2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Team Herning er en forening, der blev stiftet i 2014 af initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning. Foreningens formål er at fremme sundhed og trivsel blandt unge med særlige behov. Målgruppe er i unge alderen 14 til 16 år og bosat i Herning Kommune.

 

Konkret sker dette ved, at de unge forbereder sig til og gennemfører en cykeltur til Paris.

 

Forebyggelsesudvalget støttede foreningen i 2014 med 100.000 kr. fordelt på henholdsvis 2014 og 2015 til etableringen af det første cykelhold, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2015. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede ligeledes 100.000 kr. fordelt over en toårig periode.

 

På møde i oktober 2015 bevilgede Forebyggelsesudvalget et tilskud på 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 2016 og 2017 til etablering af cykelhold nr. 2, der gennemførte en cykeltur til Paris i sommeren 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i alt 60.000 kr. til etablering af cykelhold nr. 2.

 

Som en forudsætning for bevilling af tilskud i 2015 skal foreningen Team Herning gennemføre en evaluering af det første cykelhold for hermed at få mere viden om de langsigtede effekter.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en evaluering af cykelholdet Team Herning 2014/2015.

 

Evaluering er gennemført i maj/juni 2018 og omfatter de 15 unge, som gennemførte cykelturen til Paris i 2015.

 

Formålet med evalueringen er, at belyse langtidseffekterne og hvilken betydning, det har for de unge i alderen 14-16 år at deltage på cykelholdet Team Herning. Spørgsmålet er; I hvilket omfang har de unge kunnet fastholde de positive forandringer og hvilken betydning har indsatsen haft fremadrettet og indtil nu?

 

Præsentation af rapportens resultater

Evaluering viser, at der på rekrutteringstidspunktet i 2014, var tale om en gruppe unge, med forskellige udfordringer i forhold til deres sundhed såvel helbredsmæssigt som i forhold til de mentale og sociale aspekter. Ligeledes var der flere forhold, som påvirkede deres uddannelsesparathed i en negativ retning. Generelt var der tale om en gruppe unge mennesker med meget forskellige vilkår og muligheder for voksenstøtte og opbakning i hverdagen.

 

Opfølgning – knap tre år efter cykelturen til Paris i 2015

Evalueringen viser, at de unge langt overvejende har kunnet fastholde de positive forandringer, deltagelsen på Team Herning har bevirket. Der er især nogle unge, hvor det har haft en meget stor betydning for deres muligheder for uddannelse, forbedring af sundhed og deres sociale relationer, både i familien, i skolen og med venner. De unge fremhæver, at de har lært at sætte mål, fået en øget tro på egne evner og formået at bruge disse kompetencer på andre områder af deres liv fx sport og uddannelse.

 

Ud af de 15 unge er 11 i gang med en ungdomsuddannelse, en er i et afklaringsforløb på Herning Produktionsskole, en er i fuldtidsarbejde, en er ved militæret og en er ikke uddannelse eller arbejde.   

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at rapporten tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Evaluering Team Herning 2014/2015_juni_2018