Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 10. juni 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

27. Plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne - fase 1 og 2

Sagsnr.: 29.00.00-A26-7-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Plan for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne - fase 1 og 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Forebyggelsesudvalgets møde den 11. marts 2013, punkt 10, forelagdes Herning Kommunes status i forhold til forebyggelsespakkerne. På baggrund af denne status har administrationen arbejdet videre med en plan for det videre arbejde med de anbefalinger, der endnu ikke opfyldes i Herning Kommune på grundniveau.

 

Ved Forebyggelsesudvalgets møde den 29. april 2013, punkt 19, blev det besluttet at udarbejde et oplæg til rammer og tilbud for implementeringen af forebyggelsespakkerne for tobak, mental sundhed og alkohol (fase 1).

 

Dette fremlægges her sammen med oplæg til implementering af forebyggelsespakkerne for mad og måltider, hygiejne og seksuel sundhed (fase 2).

Sagsfremstilling

På baggrund af gennemgang af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de seks forebyggelsespakker fremlægger administrationen en oversigt over tiltag og indsatser på de områder, der kræver en yderligere indsats i Herning Kommune. Formålet er at prioritere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og skabe et overblik over det anslåede ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen.


Forebyggelsesudvalget besluttede den 11. marts 2013, punkt 10, at prioritere anbefalingerne og de enkelte forebyggelsespakker udfra følgende kriterier:

 

 • Lavthængende frugter

 • Væsentlighed udfra en faglig betragtning

 • Sammenhængende offentlig forebyggelsesindsats

 • Aktiviteter er vigtigere end papir (politikker)

 

Prioriteringen af anbefalingerne på grundniveau i hver af de seks forebyggelsespakker samt et økonomisk overslag fremgår af bilag.


Tiltag i relation til fase 1

Det blev besluttet på Forebyggelsesudvalgets møde den 29. april 2013, at der skulle udarbejdes et oplæg til rammer og tilbud i fase 1.

 

Forebyggelsespakken: Alkohol
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, er følgende:

 

 • Samspillet mellem alkoholbehandlingen, socialforvaltningen og familiebehandlingen skal styrkes, og en afklaring af området er påbegyndt.

 • Dialog med folkeskolerne med henblik på at udskyde alkoholdebut og formindske forbrug af alkohol, stoffer og andre rusmidler.


Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 75.000,- kr. at iværksætte.
 

Forebyggelsespakken: Tobak
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, kan opfyldes af følgende indsats:

 

 • Opsøgende dialog med døgninstitutioner og væresteder af rygestopkonsulent med henblik på drøftelse af rygestop, -reduktion og etablering af røgfrie miljøer.

 
Det anslås, at indsatsen vil koste 25.000,- kr. at iværksætte.

  
Forebyggelsespakken: Mental sundhed
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune under rammer og tilbud, kan opfyldes af følgende indsatser:

 

 • Herning Kommunes eksisterende sundhedspolitik bør revideres og skal indeholde mental sundhed og trivsel som en central del af Herning Kommunes sundhedspolitik fremover. Et af sundhedspolitikkens fokusområder bør være at bedre mental sundhed og trivsel samt reducere social ulighed i sundhed. Sundhedspolitikken bør følges op af handleplaner.

 • Implementering af pakker for selvmordsforbyggelse blandt henholdsvis børn og unge og blandt ældre.

 • En specifik indsats skal ydes for at sikre, at unge har viden om muligheder for hjælp og støtte ved udfordringer omkring mental sundhed og trivsel.

 
Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 260.000 kr. at iværksætte.


Hvis Herning Kommune skal opfylde alle anbefalingerne i fase 1 på grundniveau, vil det således ud over de 50.000,- kr., der afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 360.000,- kr.

 

Tiltag i relation til fase 2


Forebyggelsespakken: Mad og måltider
De anbefalinger på grundniveau, der ikke p.t. opfyldes af Herning Kommune, kan opfyldes af følgende:

 

 • Kostpolitik for børn-, unge og handicapinstitutioner, botilbud og væresteder udarbejdes i tæt samarbejde med områderne og de enkelte institutioner. Denne følges op af handleplaner samt rådgivning og undervisning af medarbejdere på de enkelte institutioner, væresteder og botilbud.

 • Handleplan for mad og måltider for ældre borgere

 
Det anslås, at indsatsen vil koste 350.000,- kr. at iværksætte.

 

Forebyggelsespakken: Hygiejne
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune, kan imødekommes af følgende:

 

 • Det foreslås, at der udarbejdes en hygiejnepolitik for hele Herning Kommune, efterfulgt af relevante handleplaner for forvaltninger og institutioner.

 • Der udarbejdes og indgås samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Region Midtjylland om den specialiserede hygiejnerådgivning i kommunen. Dette kan etableres i forbindelse med udarbejdelse af den lokale sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og Herning Kommune.

 • Udviklingen af resistente bakterier stiger i den primære sundhedssektor, og der er beviseligt store samfundsmæssige omkostninger ved infektioner. Kommunerne, herunder Herning Kommune, har ikke den faglige kompetence og erfaring til at sikre forebyggelse af infektioner og god hygiejne ved infektionsudbrud. Det foreslås derfor, at der i samarbejde med omkringliggende kommuner ansættes en hygiejnesygeplejerske eller sygeplejerske, der efteruddannes til hygiejnesygeplejerske. Denne vil have en nøglefunktion og bidrage til at opfylde hele forebyggelsespakken på hygiejne, herunder varetage rådgivning og vejledning til alle relevante aktører på tværs internt i Herning Kommune og eksternt til relevante aktører. Interessen for dette hos de andre kommuner skal undersøges nærmere.

 • Ændringer af fysiske rammer i den udstrækning, der er ressourcer til dette, samt ved nybyggerier.

 

Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 160.000 kr. at iværksætte.

Forebyggelsespakken: Seksuel sundhed
De anbefalinger på grundniveau, der ikke opfyldes af Herning Kommune, kan imødekommes ved følgende:

 

 • For at sikre overblik over indsatser og udfordringer, koordineres indsatsen for seksuel sundhed i Herning Kommune.

 • For at sikre relevant rådgivning og vejledning til ældre og borgere med kroniske sygdomme udarbejdes vejledninger til afdækning af problemer og sikring af relevant information.

 • Tilsvarende skal det sikres, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har adgang til viden og information, gerne på eget sprog. Herunder også sikring af, at forældre med anden etnisk baggrund end dansk modtager information om formål og indhold i skolernes seksualundervisning.

 • Vejledninger og retningslinjer i at håndtere seksuel chikane og overgreb på dag- og døgninstitutioner skal implementeres.

 • Væresteder og andre steder, hvor intravenøse stofmisbrugere kommer, sikrer, at brugerne har adgang til rene sprøjter og kanyler, samt at affald bliver håndteret forsvarligt.

 • Mænd, der har sex med mænd, og stofmisbrugere informeres om vigtigheden af at blive vaccineret mod hepatitis A og B, samt mulighederne for gratis vaccination.

 

Det anslås, at indsatser i forhold til anbefalingerne vil koste 80.000,- kr. at iværksætte. 

 

Fase 2 vil således koste anslået 590.000 kr. at iværksætte.


Konklusion

 

Hvis Herning Kommune skal opfylde anbefalingerne i fase 1 på grundniveau, vil det udover de 50.000 kr., der afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 360.000 kr.

 

Opfyldelsen af anbefalingerne i fase 2 på grundniveau vil ud over de 50.000,- kr., der er afsattes ved mødet den 29. april 2013, i alt koste anslået 590.000,- kr.  

 

Implementeringen af anbefalingerne i fase 1 og 2 på grundniveau vil således koste anslået 950.000 kr. udover de 50.000 kr., der afsattes den 29. april 2013.

 

Finansieringen kan finde sted ved en kombination af følgende muligheder:

 

 • Finansieringen sker inden for det eksisterende budget på SO19

 • Finansieringen sker ved at reducere i allerede vedtagne tilbud, der ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne

 • Finansiering sker inden for de respektive fagforvaltningers grundbudgetter

 • Finansieringen bringes op i forbindelse med budgetforhandlingerne

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at implementeringen af anbefalingerne i fase 1 og 2 drøftes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Finansieringen af anbefalingerne drøftedes. Administrationen arbejder videre udfra de faldne bemærkninger.

Bilag

 • Bilag 10.05.13 TOBAK
 • Bilag 10.05.13 SEKSUEL SUNDHED
 • Bilag 10.05.13 MENTAL SUNDHED
 • Bilag 10.05.13 MAD OG MÅLTIDER
 • Bilag 10.05.13 HYGIEJNE
 • Bilag 10.05.13 ALKOHOL