Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 10. juni 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

29. Orientering om "effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser"

Sagsnr.: 29.00.00-I02-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om "effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i aftalen for kommunernes økonomi 2012 blev det aftalt at igangsætte et analysearbejde med henblik på at identificere potentialer for forbedret kommunal forebyggelse. Målet er at udvikle et omkostningseffektivt sundhedsvæsen, hvor borgerne er i centrum og modtager sammenhængende sundhedsydelser af høj kvalitet.

 

Nedenstående giver et generelt overblik over, hvilke indsatser der lægges op til på hvilke områder i forhold til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

 

Sagsfremstilling

Mange kommuner og regioner arbejder allerede med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Udgangspunktet for arbejdet er dog forskelligt, da der er stor variation kommunerne imellem i forhold til i borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser. Variationen kan specielt ses i forhold til udvalgte forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser, hvilket også er de områder, hvor kommunernes forebyggelsesindsats vurderes særlig relevant. Forebyggelsespotentialet er størst blandt de borgere, som kommunerne i forvejen er i kontakt med. 

 

Rapportens anbefalinger til indsatser kan inddeles i 4 overordnede temaer:

  1. overordnede mål og sundhedsaftaler: dette indeholder forslag om fastsættelse af nationale mål for samarbejde på tværs samt en revision og gentænkning af sundhedsaftalekonceptet

 

  1. styrket kommunal indsats: her lægges der op til, at kommunerne fokuserer indsatsen, der hvor potentialet for at forebygge sygehuskontakter er størst, hvilket er de ældre medicinske patienter og kronikere. Endvidere skal der satses på patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med diabetes 2, KOL, hjerte-kar-lidelser samt rehabilitering af kræftramte. Endelig skal kommunerne styrke indsatsen med tidlig opsporing, faldforebyggelse, opfølgende hjemmebesøg, medicinhåndtering og akutte/subakutte tilbud.

 

  1. øget gennemsigtighed og bedre dokumentation: dette omfatter udarbejdelse af nationale faglige anbefalinger for patientrettet forebyggelse og tidlig opsporing. Endvidere lægges der op til en større tilgængelighed af data, analyser mm. De kommunale indsatser skal registreres og dokumenteres med henblik på at finde ud af, hvad der virker. Endelig skal information om de regionale og kommunale tilbud være mere tilgængelige.

 

  1. tættere samarbejde mellem regioner, kommuner og praksissektor: det sidste overordnede tema handler om, at samarbejdet på tværs af sektorer skal udvikles og der skal prioriteres midler til at udvikle sammenhængende sundhedsløsninger. Der skal gøres mere for at kompetencer benyttes på tværs - herunder ligeledes tilgængeligheden og brugen af regionernes rådgivningsforpligtelse. Endvidere anbefales det i rapporten, at regionernes mulighed for at styre og planlægge almen praksis opgavevaretagelse øges.

 

Generelt kan Sundhed og Ældre kun bakke op omkring de fire temaer. Mange af de i rapporten nævnte indsatser arbejdes der allerede med i Herning Kommune.

 

Eksempelvis kan nævnes under:

  • tema 1: Sundhedsaftalerne er under revision og der arbejdes blandt andet på at gøre dem mere brugbare.

  • tema 2: forløbsprogrammer er implementeret eller i gang med at blive implementeret. Med henblik på tidlig opsporing har Herning Kommune allerede etableret opfølgende hjemmebesøg og der er netop godkendt et pilotprojekt omkring udskrivningsbesøg. Endelig styrkes sygeplejen ved organisationsjusteringen pr. 1. maj ved at samle den i en enhed.    

  • tema 3: der pågår et fortløbende arbejde med at dokumentere de forskellige kommunale indsatser - herunder evaluering af igangsatte initiativer.

  • tema 4: med projektet "slip sundheden fri" er der fokus på at udvikle det integrerede sundhedsvæsen

 

Nedenunder gengives fakta omkring Herning Kommunes forbrug på regionale ydelser i forhold til udvalgte parametre:

 

Antal fornyede kontakter (alle diagnoser og alle borgere)

Kommune
2011
2012
Herning
839
667
Holstebro
608
574
Horsens
912
1121
Randers
1562
1182
Silkeborg
1506
1339
Skive
784
760
Viborg
1655
1567

Kilde: Region Midtjylland, april 2013

 

Som det ses i tabellen er der i Herning Kommune sket et fald på 172 fornyede kontakter fra 2011 til 2012.

 

Forebyggelige diagnoser (indlæggelser) for borgere over 65 år i 2012

[image]

Kilde: KØS-data, april 2013

 

I tabellen ses antallet af indlæggelser og genindlæggelser fordelt på forebyggelige diagnoser. Endvidere er opgivet den kommunale medfinansiering på begge grupper.

 

Som det ses i ovenstående tabel er hovedparten af de forebyggelige diagnoser knoglebrud og nedre luftvejssygdomme mm. Organisationsjusteringen i Sundhed og Ældre understøtter med en styrkelse af sygeplejen et fokus på blandt andet disse to grupper.

 

Rapporten "Effektiv kommunal forebyggelse - med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser" er omfattende, hvorfor der henvises til følgende link http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2013/April/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Effektiv-kommunal-forebyggelse/Effektiv-kommunal-forebyggelse.ashx

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.