Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

34. Søndagscafé på Lindegården - ansøgning fra Seniorråd Vest

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-15 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Søndagscafé på Lindegården - ansøgning fra Seniorråd Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter henvendelse fra Seniorråd Vest fremlægges ansøgning om kr. 10.000 - 12.000 til projekt: Søndagscafé på Lindegården, Herning.

 

Formålet med søndagscaféen er at forebygge ensomhed blandt ældre samt at hjælpe ensomme og isolerede ældre til at indgå i et netværk med andre ældre.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fire seniorråd. Seniorrådene er det lokale brugerråd på ældreområdet og repræsenterer førtidspensionister og alle borgere over 60 år. Seniorrådene samarbejder med Ældrerådet og er talerør til sundheds- og ældreområdet. Ældrerådet i Herning Kommune har i 2015 sat fokus på ensomhed blandt ældre.

 

Projektet, som Seniorråd Vest søger midler til, består af 10 netværksskabende arrangementer med henblik på at styrke den sociale inklusion og sociale stimulans blandt ældre over 60 år, som er isolerede eller i fare for at blive isoleret. Målet er, at deltagerne via sociale fællesskaber oplever en forbedret trivsel og livskvalitet.

 

Projektet gennemføres i perioden januar - november 2016.

 

Aktiviteterne kan fx være hyggedage, udflugter i lokalområdet, foredrag og musiske indslag. Arrangementernes primære fokus er at skabe en fælles referenceramme gennem oplevelser og samtidig at danne rammen for, at de ældre kan mødes med andre ældre.

 

Seniorråd Vest forestår den praktiske gennemførelse af alle aktiviteter. Der tilknyttes 5 til 10 frivillige, som vil være behjælpelige med at gennemføre Søndagscaféen, skabe netværk og at forankre projektet i lokalområdet.

 

Målet er at få 20-25 ældre borgere fra lokalområdet med i projektet. Visitationen af deltagere sker i samarbejde med Herning Kommune.

 

De overordnede udvælgelseskriterier er, at den ældre:

  • Bor alene.
  • Ikke fysisk er i stand til at danne netværk grundet nedsat bevægelsesevne.
  • Ikke mentalt er i stand til at danne netværk som følge af længerevarende isolation.
  • Føler sig isoleret og er motiveret til at deltage i netværksaktiviteter rettet mod at bryde social isolation.

 

Der er en egenbetaling på kr. 25 til kaffe og brød.

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Lindegården.

 

Et af indsatsområderne i sundhedspolitikken i Herning Kommune er at fremme trivsel og mental sundhed blandt kommunens borgere. Undersøgelser viser, at ensomhed og social isolation er en risikofaktor i lighed med rygning og alkohol i forhold til udvikling af sygdom og tidlig død.  

 

Hvis indsatsen bliver en succes, skal der findes en model for, hvordan indsatsen kan udbredes til de øvrige områder, og hvordan der sikres en sammenhæng til øvrige aktiviteter med fokus på ensomhed blandt ældre.  

 

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget ansøges om tilskud til netværksarrangementer samt kaffen til de frivillige.   

I alt kr. 10.000 – 12.000.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der på SO19 afsættes 12.000 kr. i 2016 til projektet.

at Herning Kommune er behjælpelig med at rekruttere deltagere til projektet.

at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget. 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Invitation til Søndagscafé Herning 2016
  • Søndagscafe Herning 2016_ansøgning med budget