Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

33. Boligsocial indsats i Holtbjerg

Sagsnr.: 03.30.05-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligsocial indsats i Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Holtbjerg er den bydel, hvor der er flest almene boliger i Herning Kommune. Boligområdet er på forskellige måder socialt udsat, og kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne i området. Alle relevante forvaltningsområder er involveret i samarbejdet.  

 

Det indstilles, at Forebyggelsesudvalget i 2016 yder økonomisk støtte på 0,100 mio. kr. til opsøgende gadeplansindsats på Holtbjerg som beskrevet i sagen.

 

Sagsfremstilling

Boligselskaberne, politiet og kommunen har gennem de sidste 18-24 måneder fulgt udviklingen i Holtbjerg. Særligt grupperinger af unge i området fremkalder opmærksomhed og behov for indsatser.

 

Landsbyggefonden har tradition for 4 årige indsatsplaner. Erfaringerne viser imidlertid, at der typisk er behov for langvarige indsatser for at skabe den nødvendige forandring. Det er afgørende, at indsatserne er koordinerede og forankrede på tværs for at have god effekt.

 

Ift. Holtbjerg er derfor aftalt en helt ny proces: I perioden 01.01.2016 – 31.07.2017 gennemføres et udviklingsprojekt. På baggrund af projekterfaringerne skal der i løbet af 2016 tages stilling til indholdet i en egentlig boligsocial helhedsplan for Holtbjerg.

 

Kommunen, boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo samt Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de næste 1½ år har to mål:

 

  1. der skal sættes ind og dæmmes op for de mest alarmerende behov her og nu
  2. det langsigtede indsatsbehov i området skal afdækkes

 

Børn og Ungeforvaltningens arbejde med Holtbjerg Kraftcenter indgår i projektsamarbejdet. Det samme gør kultur- og fritidsområdet, der bidrager dels med lokaler på Kulturama og dels med medarbejdertimer for en lokal kulturmedarbejder.   

 

Børne- og Familieudvalget har bevilget 0,200 mio. kr. årligt til Holtbjerg Kraftcenter.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for boligsociale indsatser. Udvalget er orienteret om projektet den 27. oktober. Børne- og Familieudvalget er orienteret den 28. oktober, og Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret den 16. november.

 

 

Efter de tre fagudvalgsbehandlinger har der vist sig en ny mulighed: Landsbyggefonden har ekstraordinært tilbudt at øge sit tilskud med 0,100 mio. kr. forudsat, at Herning Kommune tilsvarende bevilger 0,100 mio. kr. kontant. Tilskuddet skal anvendes til en opsøgende gademedarbejder 10 timer om ugen i projektperioden frem til sommeren 2017. Gademedarbejderens funktion er at skabe kontakt med de unge på Holtbjerg og fungere som katalysator ift. de unge brug af de øvrige tilbud i lokalområdet. I praksis er der tale om en fritidsmedarbejder-stilling på 27 timer om ugen, der i så fald opnormeres til fuld tid i projektperioden for også at lave opsøgende socialt arbejde på gadeplan.  

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen ift. boligsociale indsatser. Fonden bidrager med ca. 75 %. Resten finansieres lokalt fordelt mellem kommune og boligselskab.

Den samlede økonomi i projektperioden på 1½ år er 2,5 mio. kr. Heraf kommer Landsbyggefonden med 1,9 mio. kr. Boligselskaberne og kommunen betaler hver 0,3 mio. kr. Den kommunale medfinansiering leveres som medarbejdertimer fra spydspids-indsatser i området samt lokalefaciliteter.  

 

Under forudsætning om, at det forventede mindreforbrug i 2015 på SO19 overføres, er der i 2016 ca. 2,5 mio. kr., der ikke er disponeret.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

at Forebyggelsesudvalget bevilger 0,100 mio. kr. i 2016 til opsøgende gademedarbejder i den boligsociale indsats i Holtbjerg.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.