Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

18. Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynge)

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynge)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRXX
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) som et led i en samlet sundhedsaftale.


Baggrunden for denne aftale er, at sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sammenhæng og en fortsat gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for at skulle på et af de specialiserede sygehuse, når det ikke er nødvendigt.

En samlet sundhedsaftale forventes at foreligge i 2. halvår 2021.


Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling betyder, at der kommer flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Denne udvikling vil give sundhedsvæsenet betydelige udfordringer.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at en del af løsningen er forenkling og styrkelse af den nuværende politiske struktur i hver region og etablering af nye forpligtende og formaliserede ”Sundhedsklynger” omkring hvert af de 21 akuthospitaler.

De nye sundhedsklynger skal tage fælles ansvar for borgerne i optageområdet med fokus på at løse udfordringer, herunder styrke sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de borgere der har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis. Herudover skal sundhedsklyngerne være en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen.

I sundhedsklyngerne skal der være både politiske og faglige/strategiske niveauer:

 • Der etableres et sundhedssamarbejdsudvalg med tre repræsentanter for regionsrådet (herunder regionsrådsformanden) og en kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge (borgmestre/fagborgmestre). Erstatter de nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg.
 • I det politiske niveau for hver sundhedsklynge vil der være to-tre regionsrådsmedlemmer og borgmestre/fagborgmestre fra de deltagende kommuner. Det politiske niveau mødes to gange årligt og efter behov.
 • For ”Sundhedsklynge Gødstrup” vil det formentlig være Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
  Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner.
 • I det faglige/strategiske niveau vil der være tre repræsentanter fra regionen, en repræsentant for hver af de deltagende kommuner samt repræsentanter fra almen praksis. Deltagerne skal have driftsmæssig indsigt og beslutningskompetence (på de enkelte kommuners vegne). Erstatter de nuværende klyngestyregrupper.


Den indgående aftale kan forventes at blive en del af en forventet kommende sundhedsreform. Der kan derfor komme justeringer, præciseringer osv.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • aftaletekst-vedr-sundhedsklynger-11-juni-2021
 

19. Herning Kommunes rygestoptilbud får EU-anerkendelse

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Herning Kommunes rygestoptilbud får EU-anerkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes rygestopindsats er indstillet som et eksempel på rygestoptilbud i EU´s nye folkesundhedsprogram. Efter opfordring fra Afdelingen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland blev Herning Kommunes og de øvrige vestklynge-kommuners rygestoptilbud præsenteret i EU som et eksempel på "Best practice" på området. Administrationen orienterer hermed udvalget om den positive vurdering af kommunens rygestoptilbud.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har succes med en rygestopindsats, hvor rygestopmedicin tilbydes i forbindelse med kommunal rygestoprådgivning til storrygere. Storrygere er rygere, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Undersøgelser viser, at rygestopmedicin i forbindelse med rygestoprådgivning er den mest effektive metode til et rygestop. Kombineret rådgivning og medicinsk behandling fordobler succesraten i forhold til blot at tilbyde rådgivning.


Herudover har et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere til rygestoptilbud ved hjælp af kort information om rygestoptilbuddet og elektroniske henvisninger til tilbuddet øget deltagerantallet. I 2020 blev der henvist 172 patienter til rygestoptilbuddet i Herning Kommune fra forskellige hospitalsafdelinger og de praktiserende læger, på baggrund af information om rygestoptilbuddet og den elektroniske henvisningsmulighed. Før projektet henviste alment praktiserende læger og sygehus ikke til kommunalt rygestoptilbud.


På Forebyggelsesudvalgsmødet den 30. januar 2017, punkt 3, besluttede udvalget af videreføre de positive resultater af projektindsatsen/storrygerprojektet til drift i kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeteam.


Rygestoptilbuddet og særligt det øgede samarbejde med praktiserende læger og sygehus har gennem udvælgelsen af "Best practice" tilbud i EU fået international anerkendelse og er præsenteret for de øvrige EU-lande. Der var i alt indsendt 43 indstillinger, hvoraf 16 var udvalgt som "Best practise" tilbud.


Den 29. - 30. juni 2021 er Herning Kommunes rygestoptilbud blevet præsenteret for de øvrige EU-lande sammen med de 16 udvalgte indstillinger. Præsentationen foranledigede en god dialog og nysgerrighed på både praksis og i hvilken grad vores praksis kan overføres til andre EU-lande.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

20. March mod ensomhed

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-21 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

March mod ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X


X


X


X


Øvrige sagsbehandlere: Sune Sylvester Madsen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen anslog tilbage i 2016, at flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark hvert år føler sig svært ensomme og at ensomhed koster samfundet over otte milliarder årligt.


Konceptet - March mod Ensomhed er udarbejdet af Patrick Cakirli. Hvert år, siden 2017, gennemfører Patrick "March mod Ensomhed". Patrick Cakirli er en privatperson, der har haft en opvækst på skiftende opholdssteder og hos plejefamilier. Hans egen ensomhedsfølelse har dannet grobund for hans store indsats mod ensomhed. Konceptet indebærer at Patrick Cakirli går/marcherer gennem Danmark, men han går/marcherer ikke uden følgeskab af andre. På den måde bliver gåturen/marchen et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.


Sideløbende med marchen samles penge ind til March mod Ensomheds Landsindsamling. Pengene går til støtte af landsdækkende og lokale initiativer, der forebygger og afhjælper ensomhed.


Patrik Cakirli har henvendt sig til Herning Kommune med forespørgsel om hvorvidt kommunen ønsker at støtte " March mod Ensomhed" i 2021.

Sagsfremstilling

Hvert år, siden 2017 har Patrick Cakirli fået følgeskab på sin "March mod Ensomhed". Han vandring går hvert år gennem det meste af Danmark, og vandreturen i 2021 starter på strækningen fra Nexø til Rønne på Bornholm. Derfra går han gennem Nordsjælland, København, Midt- og Sydsjælland til "Sydhavsøerne" videre over Langeland, Tåsinge og rundt på Fyn. Op gennem Sønder-, Øst- og Nordjylland - og sidst ned gennem Vestjylland til Esbjerg.


Den 4. samt den 6. oktober 2021 vandrer Patrick Cakirli i Herning Kommune. Patrick Cakirli skal vandre 25 kilometer fra Haderup Kirke til Holstebro Rådhus den 4. oktober. Herefter vandrer han 24 kilometer fra Herning Rådhus til Brande den 6. oktober.


Herning Kommunes støtte til "March mod Ensomhed" består i forskellige tiltag;

 • Herning kommune medvirker til at skabe opmærksomhed om "March mod Ensomhed" på kommunens hjemmeside, sociale medier og med hjælp fra Frivilligcenter Herning
 • Borgere og politikere opfordres til at tage del i marchen og de fælles arrangementer, der afvikles i forbindelse med marchen
 • Herning Kommune arrangerer fælles arrangement med spisning den 3. oktober på 7-eren i Haderup og på Huset No. 7 den 5. oktober i forbindelse med Patrick Cakirli´s ankomst til kommunen og i forbindelse med afgang fra kommunen den efterfølgende dag.
 • Herning Kommune arrangerer overnatning for Patrick Cakirli i forbindelse med vandringerne i Herning Kommune.


Udgifterne til afvikling af fælles arrangementer og overnatning for Patrick Cakirli afholdes af Kultur-og Fritidsudvalget.


Nærværende sag behandles den 30. august 2021 i både Forebyggelsesudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter vil der blive orienteret
om støtten til "March mod Ensomhed" i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

21. Orientering om indsatser til unge i UngMod 24/7

Sagsnr.: 29.12.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om indsatser til unge i UngMod 24/7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X


XØvrige sagsbehandlere: Carsten Lagoni

Sagsresume

Herning Kommune har åben anonym rådgivning til unge 12-25 år i tilbuddet UngMod 24/7. Der er tilbud til mental og seksuel sundhed og trivsel. Det sker i samarbejde med Region Midt. Der opleves stor søgning, ikke mindst i forhold til tilbud for seksuel sundhed. Dette er en orientering om erfaringerne.

Sagsfremstilling

Formålet med UngMod er at fremme unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel. At styrke de unges identitetsudvikling i forhold til beskæftigelse, uddannelse, kønsidentitet og seksualitet. At forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme.


Unge kan bruge tilbuddet anonymt. UngMod har lokaler på Markedspladsen 4 i Herning. De unge kan også møde UngMod på ungdomsuddannelserne og på UngeVejen på Lillelundvej. Tilbuddet er på STX, HTX og HTX minimum en gang om måneden og på UngeVejen hver uge.


Det er den unge, der bestemmer indholdet i vejledningssamtalerne. Fokus er på det, den unge er optaget af. Det kan være personlige problemer, f.eks. problemer med familie eller omgangskreds, eller tvivl om kønsidentitet. På ungdomsuddannelserne taler UngMod blandt andet med unge, der overvejer at droppe ud af skolen. UngMod tilbyder gratis prævention og test af klamydia. UngMod spørger den unge om erfaringer med misbrug.


Antallet af henvendelser betragtes som stabilt. Der er godt 1.000 henvendelser om året. Henvendelserne varierer efter alder og køn. Der kommer flere piger end drenge. Flest henvendelser er fra unge 17-20 årige. Der er flere piger end drenge, der henvender sig om seksuel sundhed.


Seksuel sundhed

Der er ansat en jordemoder til at varetage tilbud om seksuel sundhed. Antallet af aborter blandt unge er faldet, siden UngMod blev etableret i 2014. Det samme er antallet af fødsler blandt de unge. Særligt for unge 15-20 årige ses en ændring. Antallet af aborter er faldet 58% (fra 43 til 18). Antallet af fødsler er faldet 71% (fra 21 til 6). For unge 21-25 årige er ændringerne mindre markante. Både antallet af aborter og af fødsler er faldet 11% (fra 60 til 53 aborter. Fra 146 fødsler til 130). Samlet er antallet af aborter for 15-25 årige faldet med 1/3 (fra 103 til 71).


Der er pr. 1. juli 100 unge på venteliste til seksuelt sundhed i UngMod. Det svarer til 8-10 ugers ventetid.


Mental sundhed

Der arbejder tre medarbejdere med ungesamtaler, dels psykolog, dels socialrådgiver. Pt. er 46 unge på venteliste til samtaler om mental sundhed. Den unge kan max. 6 samtaler men har adgang til at komme igen på et senere tidspunkt.UngMod startede som et pilotprojekt i samarbejde med Region Midt i 2009. Dengang finansieret med tilskud fra statslige satspuljemidler. Projektet overgik til ordinær drift i 2014.


Såvel indhold som data for UngMod er udviklet over årene. Det er ikke muligt generelt at sammenligne alle data på tværs af årene. Der henvises til bilag.

Brugerne af UngMod fortæller, at de kender UngMod primært fra venner, egen læge og fra uddannelsesstederne. Der er flere udbydere af gratis, anonyme samtale tilbud til fremme af unges mentale trivsel. En væsentlig aktør er HEADSPACE, der tilbyder anonym rådgiver og samtaleforløb til unge 12-25 årige. HEADSPACE har lokaler i Huset No. 7 i Herning by. Egen læge kan henvise 18-21 årige til gratis psykologsamtaler hos privat praktiserende psykologer. Målgruppen er unge med tegn på angst og depression.


Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget den 17. august og i Børne- og Familieudvalget den 18. august.

Økonomi

UngMod har et årligt driftsbudget på 2 mio. kr. finansieret af Herning Kommune. Udgifterne dækker primært lønninger til de fire medarbejdere.

Serviceområde 19, Forebyggelsesudvalget, medfinansierer gratis prævention med 0,150 mio. kr. årligt. De årlige udgifter er 220-250.000 kr. Udgifterne er nedbragt via regionens indkøbsaftale.


Region Midt finansierer test af graviditet og kønssygdomme, blodprøver mv. Regionen finansierer endvidere lægedeltagelse ved spiraloplægning samt udstedelse af recepter på P-piller o.l. samt lægefaglig råd og vejledning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen er taget til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og det blev bemærket, at en ventetid på 8 - 10 uger er for lang tid.

Bilag

 • BFU bilag UngMod 24_7
 

22. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der var ingen meddelelser.