Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

21. Orientering om indsatser til unge i UngMod 24/7

Sagsnr.: 29.12.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om indsatser til unge i UngMod 24/7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X


XØvrige sagsbehandlere: Carsten Lagoni

Sagsresume

Herning Kommune har åben anonym rådgivning til unge 12-25 år i tilbuddet UngMod 24/7. Der er tilbud til mental og seksuel sundhed og trivsel. Det sker i samarbejde med Region Midt. Der opleves stor søgning, ikke mindst i forhold til tilbud for seksuel sundhed. Dette er en orientering om erfaringerne.

Sagsfremstilling

Formålet med UngMod er at fremme unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel. At styrke de unges identitetsudvikling i forhold til beskæftigelse, uddannelse, kønsidentitet og seksualitet. At forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme.


Unge kan bruge tilbuddet anonymt. UngMod har lokaler på Markedspladsen 4 i Herning. De unge kan også møde UngMod på ungdomsuddannelserne og på UngeVejen på Lillelundvej. Tilbuddet er på STX, HTX og HTX minimum en gang om måneden og på UngeVejen hver uge.


Det er den unge, der bestemmer indholdet i vejledningssamtalerne. Fokus er på det, den unge er optaget af. Det kan være personlige problemer, f.eks. problemer med familie eller omgangskreds, eller tvivl om kønsidentitet. På ungdomsuddannelserne taler UngMod blandt andet med unge, der overvejer at droppe ud af skolen. UngMod tilbyder gratis prævention og test af klamydia. UngMod spørger den unge om erfaringer med misbrug.


Antallet af henvendelser betragtes som stabilt. Der er godt 1.000 henvendelser om året. Henvendelserne varierer efter alder og køn. Der kommer flere piger end drenge. Flest henvendelser er fra unge 17-20 årige. Der er flere piger end drenge, der henvender sig om seksuel sundhed.


Seksuel sundhed

Der er ansat en jordemoder til at varetage tilbud om seksuel sundhed. Antallet af aborter blandt unge er faldet, siden UngMod blev etableret i 2014. Det samme er antallet af fødsler blandt de unge. Særligt for unge 15-20 årige ses en ændring. Antallet af aborter er faldet 58% (fra 43 til 18). Antallet af fødsler er faldet 71% (fra 21 til 6). For unge 21-25 årige er ændringerne mindre markante. Både antallet af aborter og af fødsler er faldet 11% (fra 60 til 53 aborter. Fra 146 fødsler til 130). Samlet er antallet af aborter for 15-25 årige faldet med 1/3 (fra 103 til 71).


Der er pr. 1. juli 100 unge på venteliste til seksuelt sundhed i UngMod. Det svarer til 8-10 ugers ventetid.


Mental sundhed

Der arbejder tre medarbejdere med ungesamtaler, dels psykolog, dels socialrådgiver. Pt. er 46 unge på venteliste til samtaler om mental sundhed. Den unge kan max. 6 samtaler men har adgang til at komme igen på et senere tidspunkt.UngMod startede som et pilotprojekt i samarbejde med Region Midt i 2009. Dengang finansieret med tilskud fra statslige satspuljemidler. Projektet overgik til ordinær drift i 2014.


Såvel indhold som data for UngMod er udviklet over årene. Det er ikke muligt generelt at sammenligne alle data på tværs af årene. Der henvises til bilag.

Brugerne af UngMod fortæller, at de kender UngMod primært fra venner, egen læge og fra uddannelsesstederne. Der er flere udbydere af gratis, anonyme samtale tilbud til fremme af unges mentale trivsel. En væsentlig aktør er HEADSPACE, der tilbyder anonym rådgiver og samtaleforløb til unge 12-25 årige. HEADSPACE har lokaler i Huset No. 7 i Herning by. Egen læge kan henvise 18-21 årige til gratis psykologsamtaler hos privat praktiserende psykologer. Målgruppen er unge med tegn på angst og depression.


Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget den 17. august og i Børne- og Familieudvalget den 18. august.

Økonomi

UngMod har et årligt driftsbudget på 2 mio. kr. finansieret af Herning Kommune. Udgifterne dækker primært lønninger til de fire medarbejdere.

Serviceområde 19, Forebyggelsesudvalget, medfinansierer gratis prævention med 0,150 mio. kr. årligt. De årlige udgifter er 220-250.000 kr. Udgifterne er nedbragt via regionens indkøbsaftale.


Region Midt finansierer test af graviditet og kønssygdomme, blodprøver mv. Regionen finansierer endvidere lægedeltagelse ved spiraloplægning samt udstedelse af recepter på P-piller o.l. samt lægefaglig råd og vejledning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen er taget til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og det blev bemærket, at en ventetid på 8 - 10 uger er for lang tid.

Bilag

  • BFU bilag UngMod 24_7