Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

18. Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynge)

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynge)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRXX
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) som et led i en samlet sundhedsaftale.


Baggrunden for denne aftale er, at sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sammenhæng og en fortsat gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for at skulle på et af de specialiserede sygehuse, når det ikke er nødvendigt.

En samlet sundhedsaftale forventes at foreligge i 2. halvår 2021.


Sagsfremstilling

Den demografiske udvikling betyder, at der kommer flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Denne udvikling vil give sundhedsvæsenet betydelige udfordringer.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at en del af løsningen er forenkling og styrkelse af den nuværende politiske struktur i hver region og etablering af nye forpligtende og formaliserede ”Sundhedsklynger” omkring hvert af de 21 akuthospitaler.

De nye sundhedsklynger skal tage fælles ansvar for borgerne i optageområdet med fokus på at løse udfordringer, herunder styrke sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de borgere der har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis. Herudover skal sundhedsklyngerne være en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen.

I sundhedsklyngerne skal der være både politiske og faglige/strategiske niveauer:

  • Der etableres et sundhedssamarbejdsudvalg med tre repræsentanter for regionsrådet (herunder regionsrådsformanden) og en kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge (borgmestre/fagborgmestre). Erstatter de nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg.
  • I det politiske niveau for hver sundhedsklynge vil der være to-tre regionsrådsmedlemmer og borgmestre/fagborgmestre fra de deltagende kommuner. Det politiske niveau mødes to gange årligt og efter behov.
  • For ”Sundhedsklynge Gødstrup” vil det formentlig være Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
    Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner.
  • I det faglige/strategiske niveau vil der være tre repræsentanter fra regionen, en repræsentant for hver af de deltagende kommuner samt repræsentanter fra almen praksis. Deltagerne skal have driftsmæssig indsigt og beslutningskompetence (på de enkelte kommuners vegne). Erstatter de nuværende klyngestyregrupper.


Den indgående aftale kan forventes at blive en del af en forventet kommende sundhedsreform. Der kan derfor komme justeringer, præciseringer osv.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • aftaletekst-vedr-sundhedsklynger-11-juni-2021