Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

7. KL's forebyggelsesstrategi

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

KL's forebyggelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med KL's sundhedskonference den 16. januar 2018 præsenteredes KL's nye forebyggelsesudspil.

Sagsfremstilling

KL's forebyggelsesudspil har seks pejlemærker for fremtidens forebyggelse. KL gør dermed klart, at der bør prioriteres i forhold til forebyggelsesindsatsen. I forebyggelsesudspillet prioriteres børn og unge som målgruppe samt tobak, alkohol og mental sundhed som indsatsområder. De seks pejlemærker lyder:

 

  1. Alle skal have mulighed for et sundt liv - fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

Kommunen skal arbejde for at mindske social ulighed i sundhed. Det skal kommunen gøre ved dels at sikre sunde rammer for alle borgere, så det sunde valg bliver det nemme valg for alle borgere, dels ved at give socialt svagere borgere en anden og mere omfattende indsats, som ofte skal til for at de skal få samme udbytte af indsatsen som andre borgere.

 

Forebyggelse og sundhedsfremme er et middel til at løfte de kommunale kerneopgaver som daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje, byplanlægning, beskæftigelsesindsats osv. Samtidigt er kommunen en stor arbejdsplads, der har mulighed for at gøre meget for den fysiske og mentale sundhed for de ansatte.

 

  1. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

Vi ved, at barnets tidligste år er afgørende for, at de kan udvikle sig fysisk, mentalt og kognitivt. Særligt for sårbare familier har den kommunale indsats i sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats stor betydning for at give børn i disse familier den optimale mulighed for sund opvækst og en god start på livet. Et godt tværfagligt samarbejde er her afgørende for at lykkes med at reducere social ulighed i sundhed.

 

Hvis man skal sikre også børn i sårbare familier en god og sund start på livet, er det vigtigt at sikre sunde rammer for alle børn for at sikre, fordi man derved "rammer" alle børn. Herudover er det vigtigt at sætte ind konkret, tværfagligt og helhedsorienteret i forhold til børn i sårbare familier.

 

  1. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

Der har i perioden 1987 til 2013 været en stigning i andelen af unge, der føler sig stressede. Det er værst for unge kvinder, hvor andelen i perioden er steget fra under 5% i 1987 til over 25% i 2013. Vi ved ikke præcist, hvorfor udviklingen har været så markant. De fleste unge har efter afgang fra folkeskolen ikke kontakt til kommunerne, men kommunerne kan alligevel gøre meget for at sikre unges trivsel og mentale sundhed ved at samarbejde med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet, foreninger og boligområder om at skabe sundhedsfremmende miljøer for de unge. Indsatser for at fremme mental sundhed ved at skabe inkluderende fællesskaber kan ifølge KL kombineres med indsatser mod tobak, alkohol, hash og andre rusmidler.

 

  1. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for borgernes sygelighed og dødelighed. Socialt svagere borgere ryger langt oftere end socialt velstillede, hvorfor sundheden blandt socialt svagere borgere er dårligere end hos de velstillede. Rygning er den væsentligste årsag til, at den sociale ulighed i sundhed er stigende. Det er væsentligt at sætte ind på tre niveauer i forhold til rygning, nemlig i forebyggelse af rygestart, fremme af røgfri miljøer og fremme af rygestoptilbud til borgerne.

 

Forebyggelse af rygestart er vigtigt for at sikre, at færre bliver ramt af sygdom i fremtiden. KL og Herning Kommune er en del af partnerskabet, Røgfri Fremtid, hvor ambitionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Fremme af røgfri miljøer handler bl.a. om at indføre rygeforbud på alle ungdomsuddannelser (ikke blot de gymnasiale uddannelser) for på den måde at bekæmpe den sociale ulighed i rygning og i sundhed generelt. Røgfri kommunale arbejdspladser er også et muligt indsatsområde. Endelig skal flere stoppe med at ryge, og kommunerne skal derfor tilbyde rygestopforløb til alle rygere, der gerne vil stoppe. Dette kombineres i Herning Kommune med tilbud om gratis rygestopmedicin, hvilket har vist god effekt på, hvor mange der lykkes med rygestop.

 

  1. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges trivsel må skades af alkohol

Et for stort alkoholforbrug har mange potentielle skadevirkninger. Dels medfører det en række fysiske sygdomme og psykiske problemer; dels har et overforbrug af alkohol sociale konsekvenser for den enkelte og for familien. Kommunerne børn derfor arbejde for en mere hensigtsmæssig alkoholkultur og for, at børn og unge ikke skal vokse op i familier med alkoholmisbrug.

 

  1. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Mental sundhed handler om at kunne udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og pres og bidrage til positive sociale fællesskaber med andre mennesker - og generelt at være tilfreds med livet. God mental sundhed er en beskyttelsesfaktor i forhold til at udvikle psykiske lidelser som depression og angst. Stadigt flere børn og unge har sundhedsudfordringer af denne type, og der er markant social ulighed i mental sundhed, idet der er en højere forekomst af mistrivsel, stress og psykisk sygdom blandt borgere med kort uddannelse og borgere uden for arbejdsmarkedet.

 

Kommunen kan arbejde for mere mental sundhed og trivsel ved fx at skabe et rummeligt samfund, hvor alle er aktive i meningsfulde fællesskaber, ved forebyggelse i den tidlige barndom, ved fokus på indsatser i skoler og på ungdomsuddannelser, ved forebyggelsestilbud til voksne med psykisk mistrivsel og ved at sikre samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om den konkrete borger med psykisk mistrivsel.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at KL's forebyggelsesudspil drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udspillet blev drøftet.

Bilag

  • Forebyggelse_for_fremtiden_-fuld_version-