Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 28. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

2. Regeringens udspil til sundhedsreform

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Regeringens udspil til sundhedsreform

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen har den 16. januar 2019 præsenteret sit udspil til en sundhedsreform. Der orienteres kort om indholdet i udspillet.

Sagsfremstilling

Regeringen anfører i udspillet til sundhedsreform, at der er behov for mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne i sundhedsvæsenet.

 

For at skabe mere nærhed ønsker man at sikre flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne ved at etablere 21 sundhedsfællesskaber, der skal styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Samarbejdet sikrer desuden sammenhæng i patientforløbene.

 

Øget kvalitet ønskes skabt ved at sikre behandling af høj kvalitet i hele landet. En ny national myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, skal derfor ved hjælp af en ny national kvalitetsplan være drivkraft for at udvikle sundhedsvæsnet i hele landet og koordinere opgaver, der løses bedst i fællesskab. Den nationale kvalitetsplan omfatter i første omgang ældre medicinske patienter, KOL, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skeletlidelser samt angst og depression. De 21 sundhedsfællesskaber aftaler, hvordan den nationale kvalitetsplan udmøntes lokalt.

 

Endelig skal patienternes rettigheder styrkes, så der også i forhold til praktiserende speciallæger indføres ret til hurtig udredning og behandling, ligesom det i dag er tilfældet på sygehusene.

 

Regeringen ønsker at afskaffe regionerne og lade disses sundhedsopgaver løses i en ny struktur. Overordnet ønskes indført en national myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, der har til opgave at koordinere tværgående opgaver og sikre et kvalitetsløft på sundhedsområdet i hele landet. Fem sundhedsforvaltninger indføres til at løse regionernes sundhedsopgaver, primært sygehusdrift, og 21 sundhedsfællesskaber skal sikre koordinering for borgerne/patienterne mellem sygehuse, kommuner samt praktiserende læger og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

 

Den politiske aftale forventer Regeringen på plads i løbet af foråret 2019, og ny lovgivning forventes vedtaget i efteråret 2019. Det bemærkes, at der senest den 17. juni 2019 skal afholdes valg til Folketinget. I 2020 forbereder de nye sundhedsfællesskaber sig, og den nye organisering forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder