Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

16. Status på igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed fremlægges oversigt og status på igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget i 2020 til 2022 samt en status over udvalgets økonomiske råderum i perioden 2020 til 2023.

 

 

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget finansierer følgende projekter i årene 2020 til 2022:

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (1. januar 2018 – 31. december 2020)

Formålet med kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er at forebygge, at pårørende udvikler sygdom eller mistrives på grund af de ekstra udfordringer, der ofte følger med pårørendesituationen.  

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget i alt 270.000 kr. Beløbet er fordelt med 140.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019.

 

Som følge af Satspuljemidler bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet til at implementere LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i alle landets kommuner, udbetaler Komiteen for Sundhedsoplysning 35.000 kr. til kommunerne i henholdsvis 2019 og 2020. Dette på betingelse af, at kommunen gennemfører minimum to kurser i 2019 og 2020.

 

På møde i maj 2019 har Forebyggelseudvalget derfor givet tilsagn om at forlænge projektperioden til også at omfatte 2020, og at de allerede afsatte midler på 130.000 kr. i 2019 fordeles over 2019 og 2020.

 

Boblberg (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Formålet med Boblberg er at tilbyde borgerne i Herning Kommune en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til. Målet er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.  

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 288.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 144.000 kr. i 2020 og 144.000 kr. i 2021.  

 

Etablering af ”Fars legestue” (1. januar 2020 – 31. december 2021)

Formålet med ”Fars legestue” er at tilbyde fædre et mødested, med fokus på fædrenes sundhed og trivsel og hvor leg med børnene kan styrke relationen mellem far og barn.

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 72.000 kr. svarende til lønudgiften til projektansvarlig for en toårig etableringsperiode. Beløbet er fordelt med 36.000 kr. i 2020 og 36.000 kr. i 2021.

 

Grundet den nuværende situation omkring COVID-19 er stillingen som projektansvarlig endnu ikke slået op og etablering af ”Fars legestue” er udsat på ubestemt tid.

Forebyggelsesudvalget ansøges derfor om udsættelse af projektstart og dermed en forlængelse af projektperioden ind i 2022.

 

Forsøgsordning med Elderlearn (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Elderlearn har det dobbelte formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre samtidig med, at integrationen af udlændinge i Danmark fremmes.

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 360.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 180.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. i 2021.  

 

Barselscafé – Folkekirkens Familiestøtte (1. januar 2020 – 31. januar 2020)

Formålet med barselscaféerne er at tilbyde forebyggende støtte til sårbare familier via hjælp til selvhjælp. Målet er at skabe rammer, hvor forældre har mulighed for at reflektere over deres forældrerolle, ansvar, hvad der er svært, og hvad de håber på at lykkes med. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsplejen, Herning Kommune.

 

Økonomi

Forebyggelsesudvalget har i 2020 bevilget 100.000 kr. til etablering af mindst 5 barselscaféer i Herning Kommune. Midlerne skal gå til forplejning, PR-materiale og annoncering samt diverse udgifter. Herefter er der en forventning om, at barselscaféerne kan stå på egne ben.

 

Den boligsociale helhedsplan ”Plads Til Forskel” (1. oktober 2017 – 31. december 2022)

Formålet med indsatsen er at styrke boligområdernes sociale kapital og sammenhængskraft, fremme tryghed og trivsel blandt beboerne, øge uddannelsesniveauet og antallet af unge i uddannelse samt medvirke til at bryde den negative sociale arv i udsatte familier.

 

Indsatsen er målrettet boligområderne Holtbjerg og Lyngbyen i Gullestrup.  

 

Indsatsen afvikles i et samarbejde mellem Herning Kommune, boligselskaberne Lejerbo og Fællesbo, politi og Landsbyggefonden.

 

Pr. 1. januar 2029 blev den boligsociale helhedsplanen Plads Til Forskel udvidet til også at omfatte Brændgårdområdet (Brændgårdsparken, Sønderager, Porshøj og Fruehøj).  

Udvidelsen betyder, at boligselskabet Fruehøjgaard også indgår i samarbejdet og i organiseringen af opgaven.

 

Økonomi

På møde i maj 2017 bevilgede Forebyggelsesudvalget 0,410 mio. kr. årligt over de kommende fire år, svarende til i alt 1.640.000 mio. kr.

 

På møde i oktober 2018 godkendte Forebyggelsesudvalget medfinansieringen af udvidelsen af Plads til Forskel pr. 1. januar 2019 med i alt 450.000 kr. Beløbet er fordelt over tre år med 150.000 kr i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.

 

Status på aktiviter og indsatser i ovenstående projekter er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

Forebyggelsesudvalget finansierer løbende følgende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser:

 

 • Vægtstopforløb målrettet borgere på 18+ år med svær overvægt, hvilket svarer til en BMI på 30 eller derover, og som ønsker hjælp og støtte til at ændre livsstil. Målet med vægtstopforløbet er at øge borgernes handlekompetence og mestringsevne til at lægge livsstilen om og opnå vægtstop og eventuelt et vægttab.

 

 • Rygestoprådgivning målrettet borgere i alle aldre, der ønsker hjælp og støtte til et rygestop. Rådgivningen består dels af det gruppebaserede tilbud med afsæt i ”Kom og Kvit” og den nyeste viden på området samt individuelt tilrettelagt forløb. I tillæg til rygestoprådgivningen kan borgere, som er storrygere og har et dagligt forbrug på 15 cigaretter eller flere, få gratis rygestopmedicin eller nikotinerstatning i op til fire uger.

 

Status på de løbende indsatserne er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Der ses følgende tendenser i de løbende indsatser: 

 • I forhold til henvisningskilde, ses for begge sundhedstilbud en stigning i antal selvhenviste, hvilket vil sige at borgeren selv henvender sig. Det vurderes, at flere og flere borgere henvender sig på baggrund af anbefaling fra de praktiserende læger.
 • I januar 2020 ses en stigning i antal henvendelser vedrørende rygestoprådgivning. Dette begrundes blandt andet med de varslede prisstigninger på cigaretter, og at flere og flere arbejdspladser indfører røgfri arbejdstid.
 • Der ses en stigning i antal deltagere på vægtstophold i 2019. Dette begrundes med en øget efterspørgsel og som følge heraf en øget venteliste til vægtstophold i 2018/2019. I 2019 er der derfor udbudt yderligere to vægtstophold.
 • En opgørelse over kønsfordelingen blandt deltagerne på sundhedstilbuddene viser, at det fortsat er svært at rekruttere mænd til vægtstophold. Kønsfordelingen på rygestopkurser i 2019 er derimod ens for de to køn.
 • Andelen, blandt deltagerne på vægtstophold i 2019, der lykkes med et vægtstop eller et vægttab, udgør 86 %
 • Andelen blandt deltagerne på vægtstophold med dårligt selvvurderet helbred falder fra 55 % ved opstart til 24 % ved afslutning. Der er således tale om et fald på 31 procentpoint og en positiv udvikling, med stor betydning for deltagernes helbred alt i alt.
 • Andelen blandt deltagerne på vægtstophold, som er fysisk inaktive ved såvel opstart som afslutning, er væsentlig større sammenholdt med tal for borgere på 16+  år i Herning Kommune.  På vægtstophold er der primært fokus på teori om fysisk aktivitet og mindre på fysisk aktivitet i praksis. Der er derfor et ønske om at udvikle området og sætte mere fokus på fysisk aktivitet og motion i praksis.
 • Blandt deltagerne på rygestop i 2019, var 60 % røgfri ved kursets afslutning.  

 

Økonomisk status

I det følgende forelægges en status på afsatte midler i 2020 og frem samt et overblik over udvalgets økonomiske råderum i 2020 til 2023.

 

Oversigt og status over økonomien i 2020 til 2023 (2020-PL) fremlægges her i nedenstående oversigt inklusiv igangværende indsatser og projekter.

 

  

Når rådighedsbeløbet i 2020 er beregnet til 785.000 kr. og ikke 1.653.000 kr., som oplyst i forårsopfølgningen skyldes det, at det i forårsopfølgningen er vurderet, at ikke alle afsatte midler anvendes i 2020 grundet forskydninger mellem årene. Derfor bliver det forventede rådighedsbeløb større i forårsopfølgningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at oversigt og status på igangværende indsatser og projekter tages til efterretning 
at anmodningen om udsættelse af projektstart og etablering af ”Fars legestue” imødekommes. Dermed forlænges projektet til 2022
at udvalget tager økonomisk status for perioden 2020 - 2023 til efterretning
at udvalget drøfter eventuel anvendelsen af det økonomiske råderum
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Oversigt og status på igangværende indsatser og projekter tages til efterretning som indstillet.

 

Anmodning om forlængelse af projekt "Fars legestue" imødekommes som indstillet.

 

Økonomisk status for perioden 2020 - 2023 tages til efterretning.

 

Udvalget drøftede eventuel anvendelse af det økonomiske råderum for 2020. Administrationen anmodes om snarest at anvende midler indenfor råderummet til afhjælpning af ventelister til rygestop og vægtstop, herunder opfølgning i forhold til den enkelte. Derudover anmodes administrationen om forslag til nye projekter indenfor udvalgets fokusområder, der kan finansieres af råderummet.

 

 

Bilag

 • Bilag 1_ Status på igangværende projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget 2020-2022
 • Bilag 2_Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud_ april 2020