Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

13. Budget 2021 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2021 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2021-2024 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2021 fremsendes forslag til budget 2021-2024 på Serviceområde 19, Forebyggelse. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål samt driftsbemærkninger. Driftsbemærkningerne er vedlagt sagen som bilag. Årsmålene behandles i et særskilt punkt på dagsordenen.
 
Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetprocessen. Det fremgår af budgetproceduren, at der i budgetprocessen for budget 2021-2024 fortsat vil være særligt fokus på budgetlægningen af aktivitetsbestemt medfinansiering på Serviceområde 19 Forebyggelse, idet økonomien på området er kompleks og i høj grad påvirkes af udviklingen på landsplan.

 

Den fremtidige økonomi på området er usikker. Det må forventes, at der kommer en efterregulering i 2021 vedrørende tidligere år. Endvidere er det sandsynligt, at sygehusenes udfordringer i forbindelse med Covid-19 også vil have en afsmittende effekt på kommunernes medfinansiering.

 

Det er i øvrigt forvaltningens opfattelse, at en ny model for kommunal medfinansiering kan blive aktuel i 2021, koblet til rammerne for en ny sundhedsreform. Af aftalen om den nye udligningsreform fremgår det, at aftaleparterne inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslag 2021-24 godkendes
at budgetmaterialet videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Budgetforslag 2021-24 godkendes og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jfr. budgetproceduren.

Bilag

  • Budgetbemærkninger 2021- SO19_PL20
  • Rammeudmelding budget 2021-24 ØKE