Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

17. Status på forebyggende indsatser i regi af Selvhjælp Herning

Sagsnr.: 27.15.12-S49-2-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på forebyggende indsatser i regi af Selvhjælp Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget i august 2019, besluttede udvalget ekstraordinært, at bevilge et engangstillæg på 100.000 kr. til Selvhjælp Herning i 2019 med det formål, at foreningen får mulighed for at tilpasse driften.

 

De 100.000 kr. er øremærket følgende to projekter: Pårørendegruppe til sindslidende og Inklusion af udsatte borger i frivilligt arbejde.

Sagsfremstilling

Baggrund for ansøgningen til Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune:

I juni 2019 fik Selvhjælp Herning afslag på ansøgning til Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-midler). Dermed havde Selvhjælp Herning en akut økonomisk udfordring, som blandt andet betød, at foreningen ikke kunne videreføre deres aktiviteter som hidtil og i værste fald måtte lukke.

 

Ansøgningen til Socialstyrelsen omhandlede midler til fem konkrete projekter. Selvhjælp Herning har i flere år fået støtte til forskellige projekter fra PUF-midlerne. I 2017 fik de 153.327 kr. og i 2018 178.768 kr.  I 2019 havde de ansøgt om 150.000 kr.  

 

Derudover finansieres Selvhjælp Herning med 400.000 kr. årligt fra §18-midlerne til frivilligt socialt arbejde og med 350.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til trivsel på skolerne.

 

To af de projekter, som Selvhjælp Herning ansøgte Socialstyrelsen om midler til, blev efterfølgende sendt til Forebyggelsesudvalget. For begge projekter gælder, at der søges om midler til at koordinere opgaver, udarbejde PR-materiale, afholde netværksmøder, rekruttere frivillige og deltagere, afholde forsamtaler med deltagerne samt introduktionskursus og supervision af de frivillige.

 

Grundet de økonomiske udfordringer fik Selvhjælp Herning på møde i Social- og Sundhedsudvalget i august 2019 ligeledes tildelt et ekstraordinært tilskud på 46.000 kr.

Projekt 1. Pårørendegrupper til sindslidende

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom, og antallet af danskere med mentalt dårligt helbred er stigende de seneste år.

 

Projektets målgruppe er voksne pårørende til mennesker med psykisk sygdom, der føler sig udfordret eller belastet i rollen som pårørende. De pårørende er ofte i risiko for selv at blive syge med fx stress, depression og forhøjet blodtryk. Derved kan de miste deres overskud til at hjælpe og støtte den psykiske syge, indgå i sociale arrangementer og miste deres relation til arbejdsmarkedet.

Derfor ønsker Selvhjælp Herning at oprette selvhjælpsgrupper for pårørende til mennesker med psykisk sygdom med det formål at arbejde forebyggende og være med til at ruste de pårørende til at mestre udfordringerne som pårørende.

 

Status på indsatser og aktiviteter

Selvhjælp Herning har i efteråret 2019 startet to selvhjælpsgrupper med i alt 12 deltagere for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Begge grupper består af tidligere deltagere på LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i regi af Sundhed og Ældre, Herning Kommune og tidligere deltagere på et pårørendeforløb hos SIND.

Grupperne giver deltagere et stærkt fællesskab og er et frirum til at tale om deres udfordringer, svære følelser og tanker.

 

Når situationen omkring COVID-19 igen tillader det, starter endnu en gruppe for fem forældre til børn med psykisk sygdom.

 

Projekt 2. Inklusion af udsatte borgere i frivilligt arbejde

Undersøgelser viser at frivilligt arbejde giver større social kontakt, gør mennesker mere aktive, tillidsfulde, mere åbne og giver større livskvalitet. Selvhjælp Herning ønsker at lave en målrettet indsats for at inkludere udsatte borgere som frivillige i foreningens arbejde.

 

Projektet henvender sig primært til voksne på 25+ år, som på grund af psykisk eller fysisk sygdom ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som føler sig ekskluderet, oplever identitetstab eller, at der ikke er brug for dem.

 

Projektet formål er at inkludere udsatte og sårbare borgere i et meningsfyldt fællesskab, hvor deres bidrag har en betydning og gør en forskel for andre.

 

Status på indsatser og aktiviteter

I efteråret 2019 er tre borgere blevet inkluderet i projektet og i Selvhjælp Hernings frivillige tilbud. De tre er udfordret af henholdsvis hjerneskade, ADHD, depression, sociale udfordringer og fysisk sygdom. To er tilkendt en førtidspension og en er tilknyttet arbejdsmarkedet i et fleksjob.

 

To af de nye frivillige fungerer sammen med en ikke-sårbar frivillig, som igangsætter af henholdsvis en selvhjælpsgruppe og en netværksgruppe. Heraf er den ene nu så langt, at hun kan starte en ny gruppe alene. Den tredje frivillige er behjælpelig på kontoret og er med til at repræsentere Selvhjælp Herning ved messer og lignende.

 

De tre nye frivillige har deltaget i introduktionskursus og sociale arrangementer for frivillige. Det er tydeligt, at fællesskabet og det meningsfulde ved at gøre noget for andre, har stor betydning for dem alle. De udtrykker et tilhørsforhold til foreningen, og alt i alt virker det til, at de har forbedret deres generelle trivsel. Alle tre kommer med ideforslag til foreningen og beriger dagligdagen i Selvhjælp Herning.

 

Status på den økonomiske situation i Selvhjælp Herning

Tilskuddet fra Forebyggelsesudvalget har haft stor betydning for, at Selvhjælp Herning kunne komme i mål med de planlagte projekter.

 

Hen over efteråret 2019 er driften i Selvhjælp Herning blevet tilpasset de økonomiske udfordringer. En af stillingerne i Selvhjælp Herning er blevet nednormeret fra 25 til 15 timer ugentligt. Heraf følger, at flere opgaver er blevet overdraget til frivillige, fx er der tre frivillige, som afholder forsamtaler med deltagerne. Flere administrative opgave varetages også af frivillige fx at passe telefonen en dag om ugen og oprette deltagerne i selvhjaelp.net, som er en platform til styring af selvhjælpsorganisationer, dens grupper, frivillige og de mennesker, der ydes hjælp til.

 

Selvhjælp Herning oplyser, at de økonomiske udfordringer hermed er afbødet. Der er indsendt ny ansøgning til Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde. Der forventes svar i juni/juli 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den forelagte status tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Status taget til efterretning som indstillet.