Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 25. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

15. Politiske årsmål

Sagsnr.: 29.09.00-S55-1-20 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Politiske årsmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2021, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

En del af budgetproceduren for 2021 indeholder politiske mål for Serviceområde 19, Forebyggelse.  

 

Forebyggelsesudvalget havde en drøftelse på martsmødet om relevante temaer for de politiske årsmål 2021. Med udgangspunkt i drøftelserne har administrationen formuleret følgende mål:

 

  • Kommunalt Folkesundhedshus - en samling af genoptrænings, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på én matrikel med et decentralt element (fælles mål med Serviceområde 18).
  • Ny fokuseret forebyggelseshandleplan med fokus på rygning, overvægt og mental sundhed.

  

Mål om Kommunalt Folkesundhedshus

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant behandling øger kravene til kommunernes genoptræningsindsats. Målet består i at arbejde videre for at kunne implementere konceptet for samling af kommunens genoptræning-, sundhedsfremme-, og forebyggelsesindsater og dermed leve op til disse nye krav. En samling af indsatserne forbedrer muligheden for at koordinere kompetencer og kvalitet i opgaveløsningen, og samtidig lægges der vægt på decentrale aktiviteter, der kan tilgodese kommunens geografiske udstrækning.

 

Endelig kan en samling af indsatserne medvirke til at styrke samarbejdet med regionen om det nære sundhedsvæsen.

 

Det forventes, at der på nationalt niveau vedtages en reform på sundhedsområdet, der vil få betydning for den kommunale opgaveportefølje.

 

Mål om ny fokuseret forebyggelseshandleplan

Der udarbejdes en ny forebyggelseshandleplan med beskrivelse af fokuserede indsatser, inden for Forebyggelsesudvalgets fokusområder rygning, overvægt og mental sundhed. Der lægges vægt på at afdække, hvad der opfattes som vigtigt for forskellige målgrupper, herunder unge, familier, ældre, borgere udenfor arbejdsmarkedet og andre målgrupper, som indsatserne retter sig imod.

 

Veje til målet – røgfrie miljøer

Hvis der indføres flere røgfrie miljøer, er der en forventning om, at færre borgere starter med at ryge og flere vælger et rygestop, fordi det ikke længere anses for normalt at ryge. Målet er derfor, at børn, unge og voksne skal kunne færdes i røgfrie miljøer, såvel i arbejdstiden, som i fritiden.  De skal ikke møde rygning i det offentlige rum. Indsatsen sker i samarbejde med forskellige fællesskaber og i samarbejde med øvrige fagudvalg.
 
Succeskriterierne kan udover antal rygere, opgøres i forhold til antal steder, der har indført ”Rygning forbudt” eller ”Tak fordi du ikke ryger her”. 

 

Kommunens rygestoptilbud skal være tilgængeligt for alle og være attraktivt, også for de dårligst stillede. Dette betyder, at hjælpemidler som nikotinsubstitution og rygestopmedicin fortsat er gratis. At der kan tilbydes individuelle og lange rygestopforløb hvor borgerens hele situation er i centrum, samt tilbyde forløb tæt på borgerens bopæl.

 

Andelen af dagligrygere er faldet i Herning Kommune fra 19% i 2010 til 16% i 2013. Dog er andelen stagneret fra 2013 til 2017.

 

Veje til målet – flere normalvægtige

Målet om flere normalvægtige opnås gennem, større fokus på at fremme sunde måltids- og bevægelsesvaner. Børn, unge og voksne skal møde sunde rammer om måltidet i dagtilbud, skoler, sfo-ér, foreninger, uddannelsestilbud, arbejdspladsen, botilbud, hjemmeplejen og plejecentre. Desuden bør der være fokus på at støtte initiativer om sund madlavning. Der tilbydes hjælp til, at skabe rammer omkring det gode måltid.

 

51% af borgerne i Herning Kommune er overvægtige. Heraf er 17% svært overvægtige, og andelen har været stigende siden 2010. Der er særlig fokus på at nedbringe andelen af svært overvægtige. I forhold til overvægt, kan målet både være forebyggelse af overvægt og fokus på vægtstop.

 

Kommunens vægtstoptilbud skal være tilgængeligt for alle svært overvægtige. Vi skal fortsætte med vores vægtstoptilbud på gruppeniveau. Vi skal dog fortsat have fokus på, at tilbud om vægtstop også er attraktiv for de dårligst stillede. Dette betyder, at der kan tilbydes individuelle og lange forløb, hvor borgerens hele situation er i centrum, samt at der kan tilbydes forløb tæt på borgerens bopæl. Der kan være behov for at øge kapacitet i kommunens vægtstoptilbud.

 

Både andelen af borgere med et usundt kostmønster og andelen af fysisk inaktive borgere i Herning har været stigende siden 2010.

 

Børn, unge og voksne skal møde tilstrækkeligt med bevægelse i sundhedstilbud, dagtilbud, skoler, SFO'er, foreninger, uddannelsestilbud, arbejdspladsen, botilbud, hjemmeplejen og plejecentre. Der skal være fokus på at støtte initiativer om træning i det fri, som anlæggelse af stier med gode træningsunderstøttende muligheder, ligesom der er fokus på at støtte initiativer i ”Bevæg dig for livet”- sammenhæng.  

 

Veje til målet - Mental sundhed

Målet om at styrke den mentale sundhed er et perspektiv i alle indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

 

Mental sundhed handler om, at have det godt og kunne håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer samt indgå i sociale relationer. Der er særligt fokus på, at styrke forebyggelsen af ensomhed blandt ældre, ligesom der er særlig fokus på unges ensomhed. Der arbejdes på at skabe muligheder for at mødes på tværs af geografisk afstand og på tværs af alder og kulturel baggrund. Som alternativ til det personlige møde skabes mulighed for digitale fællesskaber og relationer.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de politiske mål for 2021 godkendes

at de politiske mål videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren

at administrationen anmodes om, på baggrund af de godkendte politiske mål for 2021, at formulere forslag til en ny forebyggelseshandleplan

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

De politiske mål for 2021 godkendes som indstillet og videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren.

 

Administrationen anmodes om at formulere en ny forebyggelseshandleplan med udgangspunkt i de godkendte mål indenfor udvalgets fokusområder og udfra følgende retning.

Rygning: Der arbejdes med tilbud til borgerne og opfordring til røgfrihed. Der arbejdes på samarbejde med fællesskaber, f.x. foreninger, erhvervsliv og lokalsamfund.

Overvægt: Der arbejdes med tilbud tilpasset den enkelte og med fokus på opfølgning.

Mental sundhed: Indsatser målrettes unge og skal ses i et bredere perspektiv end ensomhedsforebyggelse. Der samarbejdes på tværs af politiske udvalg.

 

Bilag

  • MÅL 2021 SO19 - ny fokuseret forebyggelseshandleplan_12.05
  • MÅL 2021_SO19_Sundhedshus