Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Sundhedsplejen i Herning Kommune

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Sundhedsplejen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På forebyggelsesudvalgets møde den 3. december 2012 blev givet en status på de igangsatte indsatser i Forebyggelsesplanen. Forebyggelsesudvalget ønsker med baggrund i denne status en drøftelse af sundhedsplejens tilbud i Herning Kommune set i relation til indsatsen, der ydes fra Region Midtjyllands side til gravide/fødende.
 
Der gives nedenfor en kort orientering om henholdsvis Herning Kommunes tilbud og Region Midtjyllands tilbud før og efter fødslen.
 

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget prioriterede indsatsen "graviditetsbesøg" på sit møde d. 30. april 2012 ved vedtagelse af Forbyggelseshandleplanen.
 
Kort er formålet med individuelle graviditetsbesøg i hjemmet at etablere en tidlig kontakt før fødslen for at kunne støtte op om forældre-barn-relationen. Tilbuddet gives til alle gravide og indeholder følgende opmærksomhedspunkter:

 • Den tidlige relation/samspil (tilknytning)

 • Dannelse af mødregrupper allerede i graviditeten

 • Kendskab til mødrene inden den ambulante fødsel

 
Graviditetsbesøgene skal medvirke til at sikre tilknytning mellem forældre og barn, da kvaliteten af den tidlige forældre-barn relation ofte har afgørende betydning for barnets fremtidige sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Desuden skal graviditetsbesøgene medvirke til at forebygge behandlingskrævende efterfødselsreaktioner.

 

Tilbud før fødsel:

Herning Kommune (for alle gravide)
Region Midtjylland (for alle gravide)

 

Graviditetsbesøg (7 mdr.) - indhold jf. ovenfor.
Regelmæssige kontroller - herunder tilbud om nakkefold- og misdannelsesscanning (ca. 10 gange i alt).  
Indholdet i kontrollerne er primært at se, at graviditeten forløber, som den skal - herunder at barnet vokser regelmæssigt. Endvidere er der mulighed for en snak om de forandringer, der sker i løbet af graviditeten både af fysisk og psykisk karakter.
 
Fødsels- og familieforberedelse.
Indholdet heri er 4 moduler (holdbaseret):
 • Barn og forældre på vej
 • Fødslen
 • Det nyfødte barn
 • At blive en familie.

 

Efter fødsel:

Herning Kommune (for alle fødende)
Region Midtjylland*
Tilbud om besøg inden for den første uge.
Førstegangsfødende**:
- der udskrives direkte fra fødegangen 4-6 timer efter fødslen samt hjemmefødende tilbydes hjemmebesøg dag 1 og 3 efter fødslen. Dag 3 gennemføres høreundersøgelse, hælprøve, vejning af barn. Endvidere gennemgås fødselsforløbet samt der ydes vejledning i amning og trivselstegn hos barnet.
- der indlægges: tilbud om et besøg 4-6 dage efter fødslen.  
Opfølgende besøg af sundhedsplejerske (som hovedregel 4-6 gange i løbet af 2,5 år).
Mulighed for rådgivning og vejledning døgnet rundt, indtil den kommunale sundhedsplejerske tager over.
Åbent hus, hvor der er mulighed for at mødes og snakke med andre forældre. Endvidere mulighed for at få råd og vejledning af en sundhedsplejerske.
 
Mødregrupper
 
Rådgivning/vejledning ("de utrolige år"): kursus med henblik på at styrke forældrene i rollen som forældre.
 
Sundhedsplejersketelefonen (samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne): Formålet er:
 • At rådgive børnefamilier om akutte spørgsmål på tidspunkter, hvor det ikke er muligt at træffe egen sundhedsplejerske
 • At vejlede om amning umiddelbart efter udskrivelse fra sygehus
 • At være et supplement til vagtlæge og egen læge.
 • At undgå unødvendige genindlæggelser af spædbørn
 • At styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i børnefamilier

*Regionen har hovedansvaret indtil 1 uge efter fødslen eller indtil den kommunale sundhedsplejerske har været på besøg. **Det regionale tilbud om hjemmebesøg efter fødslen er etableret i sidste kvartal 2012.
 
Omkostningen til graviditetsbesøg er 444.360 kr. helårligt.

 

Leder af Sundhedsplejen i Herning Kommune, Heidi Dinesen, deltager under drøftelsen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om Region Midtjyllands tilbud tages til efterretning.
at graviditetsbesøg drøftes som et tilbud i forhold til de øvrige indsatser for gravide og fødende.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker data om antal henvisninger og antal udførte graviditetsbesøg forelagt på førstkommende møde.

 

2. Status for alkoholpolitisk handleplan

Sagsnr.: 27.12.00-G01-226-07 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status for alkoholpolitisk handleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan gældende for årene 2010 til 2014. Byrådet godkendte handleplanen den 8. marts 2011 (dagsordenspunkt 56) efter høring i fagudvalgene.


Status for den alkoholpolitiske handleplan fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Den alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet med baggrund i Herning Kommunes deltagelse i projektet ”Alkoholforebyggelse i kommunerne” fra 2008-2011. Handleplanen omhandler initiativer som kan understøtte en god udvikling mod en mere balanceret og sund alkoholkultur i Herning Kommune.

Af bilaget fremgår initiativerne i Herning Kommune. Heraf kan følgende fremhæves:

 • Kommunens sundhedsplejersker har implementeret systematisk alkoholsamtale som en fast del i tilbuddet til forældre.

 • Der har været afholdt ”Temamøder for gravide” med henblik på at give kommende forældre forudsætninger for at træffe sunde valg på deres egne og deres ufødte barns vegne.

 • Børne- ungelægen udarbejder årligt en trivselsprofil i alle 9. klasser. Her kortlægges bl.a. de unges vaner i forhold til alkohol og stoffer.

 • Der har været afholdt kurser for personalet i ”Narko i nattelivet”, ”Konflikthåndtering”, ”Førstehjælp” samt ”Kontrol i nattelivet – hvad gør vi”? i regi af styregruppen for Trygt Natteliv, som er et samarbejde mellem politi, restauratørforeningen, bevillingsnævnet og kommunen.

 • I regi af styregruppen for Trygt Natteliv arbejdes efter Sundhedsstyrelsens anbefalede metode ”Ansvarlig udskænkning”.

 • Styregruppen for Trygt Natteliv er udvidet med en repræsentant fra Bevillingsnævnet, så Styregruppens arbejde bliver integreret i Bevillingsnævnets arbejde.

 • Sundhed og Ældre har i samarbejde med Misbrugscenter Herning afholdt temamøder med alle ungdomsuddannelsesinstitutioner med overskriften ”Jeg har en mistanke om misbrug – hvad gør jeg”? Efterfølgende er Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre ved at tilrettelægge en alkoholforebyggende indsats på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

 • Detailhandlen er opfordret til at overholde aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak til unge samt efterspørge legitimation.

 • Der er igangsat undervisning for medarbejdere i ældreplejen, så hjemmehjælperne får redskaber til at vejlede ældre med et højt alkoholforbrug samt give hjemmehjælperne redskaber til at håndtere ældre med et højt alkoholforbrug.

 • Misbrugscenter Herning udbyder 3 tværfaglige kurser pr. år for kommunens ansatte med henblik på tidlig opsporing af rusmiddelproblemer.

 

Alle ovenstående initiativer anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for alkohol. Forebyggelsespakkerne er Sundhedsstyrelsens evidensbaserede anbefalinger for kommunernes forebyggelsesinitiativer.  

Nogle af de indsatser, der i forbindelse med projektet blev planlagt, er endnu ikke igangsat:

 • Der har ikke været gennemført sundhedskonference med workshops omkring rusmidler for alle unge i 7. – 10. klasse.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke konferencer i deres forebyggelsespakke om alkohol. Det foreslås derfor, at der ikke arbejdes videre med sundhedskonferencer for overbygningselever.  

 • Der er ikke nedsat et ”Børn- og ungealkoholråd”.

Sundhedsstyrelsen har ingen anbefalinger i forebyggelsespakken om oprettelse af børne- og ungealkoholråd, hvorfor det foreslås, at der ikke arbejdes videre med det.

 • Sundhed og Ældre har ikke tilbudt nøglepersonskursus til arbejdspladser i Herning Kommune.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol anbefaler, at kommunen støtter arbejdspladser i at udarbejde og implementere alkoholpolitikker. De anbefaler ikke nøglepersonskurser. Sundhed og Ældre understøtter private virksomheder i udarbejdelsen og implementeringen af alkoholpolitikker.

 • Af handleplanen fremgår at Sundhed og Ældre skal være opsøgende for at støtte ungdoms-og fritidsmiljøer til udarbejdelse af rusmiddelpolitikker.

Dette arbejde er endnu ikke igangsat. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol anbefaler, at fritidsmiljøer og sportshaller har alkoholpolitikker. Der vil fremover blive sat fokus på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på den alkoholpolitiske handleplan tages til efterretning
at den videre proces for de ikke-iværksatte tiltag drøftes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning, at ideerne fra sundhedskonferencen for overbygningen indarbejdes i sundhedseksperimentarium.

Bilag

 • Bilag. Alkoholpolitisk Handleplan - status 2012
 

3. Kriterier for fritidsvejledning og fritidspas

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Kriterier for fritidsvejledning og fritidspas

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Anne Ramsgaard

Sagsresume

Ved behandling af dagsordenspunktet "Børn og bevægelse - herunder fritidspas", den 3. december 2012, punkt nr. 51, ønskede Forebyggelsesudvalget, at kriterier for, hvilke børn der kan indgå i fritidspasprojektet, skal beskrives.

 

Efter afsøgning af officielle anbefalinger og relevante praksiserfaringer anbefales, at det væsentligste kriterium for at modtage fritidsvejledning efter fritidspasmodellen er, at barnet ikke er fritidsaktivt.

Sagsfremstilling

Servicestyrelsen er p.t. tovholder på en satspulje med forsøg vedrørende fritidspasordninger i 23 kommuner.

 

Servicestyrelsen anbefaler, at udvælgelse af børnene skal foregå let og ubureaukratisk og har derfor ikke fra centralt hold opsat faste kriterier for deltagelse udover at følge Servicestyrelsens: ”Ti gode råd, udsatte børn og unges fritidsliv”.  

 

Erfaringer fra Viborg og Morsø Kommuner, som har udfoldet fritidspasprojektet i hele kommunen viser, at de børn, der indgår i fritidspasprojektet, fordeler sig på 3 grupper:


1. Børn med diagnoser som udviklingshæmning samt ADHD og autismelignende symptomer, der har svært ved at indgå i ”normale” fritidsaktiviteter.
2. Børn fra etniske familier, hvor uvanthed med foreninger er en meget vigtig faktor.
3. Andre børn, der skiller sig ud på grund af eksempelvis ensomhed, isolationstendens, overvægt, mobning og generelt besvær med at finde deres plads i fritidslivet.
 
På grund af ovenstående arbejdes der i Viborg og Morsø Kommuner med at nå ikke-fritidsaktive børn i alle tre grupper.  

 

Disse kriterier vil også blive anvendt i Herning Kommune og vil blive beskrevet tydeligt i en detaljeret projektbeskrivelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om kriterier for fritidsvejledning og fritidspas tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

 

4. Forebyggende tiltag på børne- og ungeområdet

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Forebyggende tiltag på børne- og ungeområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har ved budgetforliget for 2013 fået tildelt 250.000 kr. årligt til indsatser på børne- og ungeområdet. Disse midler foreslås anvendt i en flerstrenget indsats, der skal understøtte udsatte børns sundhed.


Indsatsområderne er yderligere ressourcer til udstyr og kontingenter i fritidspasordningen, øget indsats over for børn af forældre med sindslidelse samt en indsats for at sikre bedre hygiejne i udvalgte daginstitutioner.


Forebyggelsesudvalget råder ikke over yderligere udisponerede midler i 2013.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har fået yderligere ressourcer til fremtidige indsatser over for børn og unge. Disse midler foreslås anvendt på følgende 3 områder:

 

 1. Yderligere ressourcer til udstyr og kontingenter til børn og unge, som deltager i fritidspasordningen.

 2. Opgradering af eksisterende indsats til børn, der vokser op i en familie med en forælder med sindslidelse.

 3. En hygiejneindsats på daginstitutionsområdet, således at institutioner med høj forekomst af infektionssygdomme kan få konsulentbistand og derved reducere forekomsten af infektioner.

 
Indsatserne foreslås efter samråd med ledere i Børn og Unge, hvorfra der er stor opbakning til indsatserne.
 
 
Ad 1.
Ved behandling af dagsordenspunktet ”Børn og bevægelse – herunder fritidspas” den 3. december 2012, punkt nr. 51, blev fritidspasindsatsen vedtaget.
 
Andre kommuner (Viborg og Morsø Kommuner), der aktuelt implementerer fritidspasordninger, har i projektperioden erfaret, at beløbsstørrelsen for det enkelte barn ofte kan overstige det budgetterede beløb (1.000,-), og at der i enkelte tilfælde er behov for yderligere midler.


Derfor anbefales det, at Herning Kommune afsætter yderligere midler til fritidsudstyr og kontingenter til børn og unge, der indgår i fritidspasordningen. Dette vil forebygge, at der af økonomiske årsager sker en reduktion af antallet af børn og unge, der kan indgå i ordningen.
 
Der foreslås afsat 50.000 kr.

 

Hvis fritidspasordningen skal udbredes i hele Herning Kommune, koster det anslået i alt 1,9 mio. kr. pr. år. Skønnet er baseret på udgifterne til fritidspasordningen i Viborg Kommune, der størrelsesmæssigt ikke afviger væsentligt fra Herning Kommune.

Der er allerede afsat 700.000 kr af Herning Kommune og 150.000 fra DGI i 2013.


Ad 2.
Børn af forældre med sindslidelser har - uanset forældrenes diagnose – tydelige fællestræk. Mange børn isolerer sig, de fremtræder udadtil som stille, opmærksomme og kompetente, men ofte har de psykosomatiske symptomer, tvivler på eget værd, føler sig usikre, er ensomme og lever et liv med få positive oplevelser.

 

Herning Kommune har gennem flere år afviklet forløb for børn og unge i alderen 7 til 17 år, som vokser op i en familie med en forælder med sindslidelse - det såkaldte ”Between”-projekt.
 
Der afvikles aktuelt 5 gruppeforløb pr. år. Grupperne er opdelt i yngre børn med ca. 8-10 deltagere og ældre børn og unge med ca. 10-12 deltagere. Grupperne mødes to timer én gang månedligt med to gruppeledere. Det varierer meget, hvor længe børnene deltager i gruppen. Det afhænger af, hvad de har brug for, og hvad de selv ønsker. Der er løbende optag og afslutning, efterhånden som børnene er parate til at gå ud af gruppen. Børnene optages i en gruppe på baggrund af en forsamtale mellem barnet, forældrene og en gruppeleder.
 
Hensigten med Between-grupperne er, at børn og unge med en far eller mor med sindslidelse får mulighed for at møde andre i lignende situation, samt at barnet og den unge:

 • Får viden om og forståelse for sindslidelser

 • Bliver set, hørt og anerkendt

 • Oplever, at de ikke er alene

 • Bliver bedre til at mærke egne følelser og behov

 • Bliver bedre til at passe på sig selv

 • Kan adskille sig fra den syge forælder

 • Opnår redskaber til bedre at kunne håndtere forælderens sygdom

 • Får redskaber til at styrke kommunikationen til den syge forælder.

 
Da barnet og den unge får støtte til en sund udvikling, har projektet en stor forebyggende effekt.
 
Der er stor søgning til grupperne, og der er aktuelt 7-8 børn på venteliste til at deltage i projektet. Det foreslås at projektet udvides, således at der kan køre 7 grupper årligt.
 
Hver gruppe koster ca. 67.500 årligt
Der foreslås afsat 135.000 årligt til 2 ekstra grupper årligt.
 
Ad 3.
Ved afrapportering af ikke-prioriterede indsatser i Herning Kommunes forebyggelseshandleplan den 31. oktober 2012, punkt nr. 45, vurderedes tiltaget om en hygiejnekampagne som fortsat relevant. Administrationen ønskede dog at afvente Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, før yderligere overvejelser om indsatser og tiltag blev foreslået.  
 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne foreligger nu og anbefaler forskellige tiltag for at løfte kvaliteten af hygiejneindsatsen på børne- og ungeområdet. Tilsyn og rådgivning af dagtilbud og skoler er centrale anbefalinger.
 
Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved en hygiejneindsats. Eksempelvis vil der statistisk set i Herning kommune årligt være ca. 12.000 infektionstilfælde med diarre og/eller opkastning blandt børn under 5 år og disse tilfælde vil i Herning kommune statistisk set føre til ca. 70 hospitalsindlæggelser.
 
Tilsvarende vil der blandt voksne i Herning kommune være ca. 48.000 tabte arbejdsdage årligt på grund af øvre luftvejsinfektioner (egen sygdom og/eller barns sygdom). Heraf vil ca. 40 % være forårsaget af små børns infektioner.

 

Der er social ulighed i forekomsten af smitsomme sygdomme, idet børn af mindre velstillede/kortuddannede har flere sygdomsperioder end børn af mere velstillede forældre.  

 
Sundhedsplejen i Herning Kommune yder årligt to timers rådgivning til hver daginstitution, men oftest prioriteres disse ressourcer til børn med forskellige specifikke behov, hvorfor der ofte ikke er tid til gennemgang af institutionens hygiejneprocedurer. Samtidig kræver hygiejneindsatsen en højtspecialiseret faglighed, hvis den ønskede effekt skal opnås; en faglighed kommunerne, herunder Herning Kommune, oftest ikke besidder, hvorfor en ekstern hygiejnesygeplejerske bør udføre opgaven.
 
Erfaringer fra hygiejneindsatser i andre kommuner, eksempelvis Odense, har vist en reduktion af sygefraværet blandt børn på 34 %, fra 3,36 sygedage pr. barn til 2,22 sygedag pr. barn over en 2 måneders effektmålingsperiode.

Tilsvarende data findes ikke fra Herning Kommune.
 
Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en vejledning om forebyggelse af spredning af den smitsomme MRSA-bakterie (penicillinresistente bakterier), hvoraf det fremgår, at kommunen skal ”sikre den generelle hygiejniske standard i kommunens institutioner”.
 
Herning Kommune har gennem årene haft flere indsatser for at sikre god hygiejne, men daginstitutionsområdet anbefaler, at der laves en målrettet rådgivning og vejledning til udvalgte daginstitutioner med høj forekomst af infektioner blandt børn og medarbejdere.
 
Det foreslås, at 11 daginstitutioner tilbydes bistand fra en hygiejnesygeplejerske. Hygiejnesygeplejersken kommer på et vurderingsbesøg i daginstitutionen og angiver konkrete hygiejnetiltag. Et opfølgningsbesøg finder sted efter ca. 6 måneder eller efter behov.
 
Indsatsen vil blive monitoreret ved registrering af børns og medarbejderes sygefravær.
 
Der afsættes 65.000 kr. til brug for 11 institutioner.

Økonomi

 
 
2013
2014
2015
2016
A. Tilskud til fritidspasordning
 50.000  
 
  50.000
           0
            0
B. Opgradering af eksisterende indsats til børn med en forælder med sindslidelse
135.000
135.000
135.000
 135.000
C. Hygiejneindsats
 65.000  
 
  65.000
  65.000
   65.000
I alt
250.000
 
250.000
200.000
 200.000

 

Fra 2015 er der et rådighedsbeløb på 50.000 kr. årligt, der fx kan øremærkes til en pulje til løbende tiltag. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de foreslåede tiltag vedtages
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

De foreslåede tiltag blev vedtaget.

 

5. Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune er på baggrund af ansøgningsrunde til Naturstyrelsen blevet udvalgt til samarbejdskommune om Sundhedsspor i Løvbakke Skov.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen opfordrede i forsommeren landets kommuner til at byde ind som samarbejdskommune om etablering af Sundhedsspor. Styrelsen modtog rigtig mange gode forslag fra i alt 31 kommuner, heriblandt Herning, som er blandt de 15 udvalgte lokaliteter.

 
Sundhedsspor er et enkelt motionskoncept, som giver gode muligheder for samarbejde om natur og bedre folkesundhed.
 
Sporet består af en afmærket rute i naturen. En præcis opmålt rute, hvor man kan gå eller løbe og konkurrere med andre eller sig selv og aflæse kondital på tavler opstillet ved mål, når man kender sin alder, højde og vægt og hvor lang tid, der bruges på at gennemføre ruten.

 

Tavlerne med kondital m.m. opsættes inden udgangen af 2012.
 
Erfaringen viser, at sundhedsspor, der anlægges centralt, hvor folk færdes, og hvor der etableres et godt samarbejde med kommune og lokale foreninger, bliver brugt af mange forskellige brugergrupper, som eksempelvis skolebørn, motionister og ældre.
 
Naturstyrelsen stiller arealer, viden og medfinansiering til rådighed. Det betyder, at Herning Kommune betaler 1/3 af udgifterne (anslået 12.400 kr.). Naturstyrelsen betaler resten, står for ruteopmåling og det fysiske anlæg, og tilbyder undervisningsdage til lærere, fysioterapeuter mv.

 

Beløbet som Teknik og Miljø bidrager med til det fælles projekt, afholdes inden for driftsrammen på SO 04, Grønne områder, friluftsfaciliteter.
 
Stien placeres i forbindelse med den asfalterede handicapsti i Løvbakkerne.

 

Der er afholdt indledende uddannelsesdag for lærere, fysioterapeuter m.fl. den 30. oktober 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 19. november 2012, pkt. 146: Orienteringen blev taget til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2012, pkt. 226:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • Folder Sundhedsspor
 • folder Løvbakke Skov
 

6. Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med start 1. januar 2013 går Center for Børn og Forebyggelse i gang med et fireårigt projekt, Sverigesprojektet.

 

Formålet med projektet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

 • At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø.

 • At udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk.

 • At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Center for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 

Se også vedhæftede projektbeskrivelse.

Sagsfremstilling

I Børne- og Familierådgivningen fordobles antallet af rådgivere i tre udvalgte ”projektdistrikter”. De ni rådgivere organiseres i et selvstændigt tværfagligt team (”Sverigesteamet”), ledet af en teamleder, sammen med 3 psykologer fra PPR (heraf en ekstra i forhold til den eksisterende normering) samt 3 sundhedsplejersker, svarende til de 3 skoledistrikter.  

I Sverigesprojektet får hver rådgiver færre sager og kan dermed følge barnet/den unge tættere. Indsatsen kan således løbende tilpasses, med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og institutioner følges tættere og inddrages mere. Netværksmøder skal bruges intensivt; familiebehandling skal altid indgå, og indsatsen skal tage udgangspunkt i viden og forskning.
 
PPR-psykologernes arbejdsopgaver vil som nu være at arbejde for at understøtte lærernes, pædagogernes og forældrenes bestræbelser på at skabe trivsel for det enkelte barn i de arenaer, som barnet agerer i. Deres hovedfokus vil være på inklusion og dermed på, at fastholde børn i deres normalmiljø og undgå udskillelse. Som en del af Sverigesprojektet skal PPR-psykologerne udarbejde en hvidbog med forslag til, hvordan 3 %-målsætningen (2020 mål) nås i Herning Kommune.

 

Sundhedsplejerskerne i teamet skal bidrage med opsporing i forhold til sårbare familier, behovsbesøg i sårbare familier med udgangspunkt i det tværfaglige arbejde samt deltagelse i nye tiltag på tværs, f.eks. undervisning, gruppetiltag mv. Fokus er på forebyggelse, og også sundhedsplejerskerne skal i højere grad end tidligere arbejde med inddragelse af netværk for at styrke og støtte børnene, de unge og deres familier.
 
Samtidig er institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Ungecentret TOFTEN, afdeling Knasten, ved at udvikle kortere og mere intensive anbringelsesforløb.
Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen.
 
Det bliver et særligt fokuspunkt i anbringelsesindsatsen at sikre, at der er etableret et stabilt støttesystem for den unge ved udskrivning fra døgninstitutionen. Af samme grund bliver overgangen fra anbringelse til opfølgende kommunal indsats tildelt en særlig opmærksomhed, som ikke kendetegner traditionelle anbringelser.

 

Den konkrete udmøntning af projektet, bl.a. metoder, forandringsteori, daglig indsats samt behov for uddannelse/kompetenceudvikling udarbejdes af Sverigesteamet i løbet af foråret 2013.

 

Følgende mål er opstillet for Sverigesprojektet:

 • Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig folkeskole evt. med støtte.

 • Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 • Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25).

 • Øget inklusion i dagtilbud og skoler. Der udarbejdes en hvidbog med forslag til hvordan 3 %-målsætningen nås i Herning Kommune.

 • Flere unge i Herning Kommune får en ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)

 • Forventet besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20, plejefamilier og opholdssteder)

 

Sverigesprojektet afvikles over fire år fra januar 2013 til og med 2016. Det første halve år indtil sommer 2013 vil blive brugt på at inddrage skoler og institutioner, planlægning samt kompetenceudvikling af projektdeltagerne.

 

Fra sommeren 2013 går selve implementeringen i gang, og samme tidspunkt vil danne baseline for evalueringen af projektet. Sverigesprojektet følges og evalueres i samarbejde med KORA og Metodecentret.

 

I Herning Kommune samles der op på, om anbringelsesmønstret ændrer sig i Sverigesdistrikterne, og om den nye indsats muliggør øget inklusion i skolerne.

 
Efter et års arbejde med implementeringen af projektet vil det blive midtvejsevalueret medio 2014.

 
Efter endnu et års arbejde med implementering slutevalueres projektet i efteråret 2016.
 
To gange om året orienteres der i henholdsvis sektorMED i Center for Børn og Forebyggelse og i Børne- og Familieudvalget om status på projektet.

 

Centerchef for Børn og Forebyggelse, Preben Siggaard, deltager i mødet kl. 9.00Børne- og Familieudvalget, 19. december 2012, pkt. 136:
Orientering taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Projektbeskrivelse Sverigesprojektet 10.12.12
 • Bilag 1 til projektbeskrivelsen: Tidsbegrænsede anbringelser Hedebocentret
 • Bilag 2 til projektbeskrivelsen: Tidsbegrænsede anbringelser TOFTEN
 • Bilag 3 til projektbeskrivelsen: Evidensbaserede programmer i Herning Kommune
 

7. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelelser.