Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

4. Forebyggende tiltag på børne- og ungeområdet

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Forebyggende tiltag på børne- og ungeområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har ved budgetforliget for 2013 fået tildelt 250.000 kr. årligt til indsatser på børne- og ungeområdet. Disse midler foreslås anvendt i en flerstrenget indsats, der skal understøtte udsatte børns sundhed.


Indsatsområderne er yderligere ressourcer til udstyr og kontingenter i fritidspasordningen, øget indsats over for børn af forældre med sindslidelse samt en indsats for at sikre bedre hygiejne i udvalgte daginstitutioner.


Forebyggelsesudvalget råder ikke over yderligere udisponerede midler i 2013.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har fået yderligere ressourcer til fremtidige indsatser over for børn og unge. Disse midler foreslås anvendt på følgende 3 områder:

 

 1. Yderligere ressourcer til udstyr og kontingenter til børn og unge, som deltager i fritidspasordningen.

 2. Opgradering af eksisterende indsats til børn, der vokser op i en familie med en forælder med sindslidelse.

 3. En hygiejneindsats på daginstitutionsområdet, således at institutioner med høj forekomst af infektionssygdomme kan få konsulentbistand og derved reducere forekomsten af infektioner.

 
Indsatserne foreslås efter samråd med ledere i Børn og Unge, hvorfra der er stor opbakning til indsatserne.
 
 
Ad 1.
Ved behandling af dagsordenspunktet ”Børn og bevægelse – herunder fritidspas” den 3. december 2012, punkt nr. 51, blev fritidspasindsatsen vedtaget.
 
Andre kommuner (Viborg og Morsø Kommuner), der aktuelt implementerer fritidspasordninger, har i projektperioden erfaret, at beløbsstørrelsen for det enkelte barn ofte kan overstige det budgetterede beløb (1.000,-), og at der i enkelte tilfælde er behov for yderligere midler.


Derfor anbefales det, at Herning Kommune afsætter yderligere midler til fritidsudstyr og kontingenter til børn og unge, der indgår i fritidspasordningen. Dette vil forebygge, at der af økonomiske årsager sker en reduktion af antallet af børn og unge, der kan indgå i ordningen.
 
Der foreslås afsat 50.000 kr.

 

Hvis fritidspasordningen skal udbredes i hele Herning Kommune, koster det anslået i alt 1,9 mio. kr. pr. år. Skønnet er baseret på udgifterne til fritidspasordningen i Viborg Kommune, der størrelsesmæssigt ikke afviger væsentligt fra Herning Kommune.

Der er allerede afsat 700.000 kr af Herning Kommune og 150.000 fra DGI i 2013.


Ad 2.
Børn af forældre med sindslidelser har - uanset forældrenes diagnose – tydelige fællestræk. Mange børn isolerer sig, de fremtræder udadtil som stille, opmærksomme og kompetente, men ofte har de psykosomatiske symptomer, tvivler på eget værd, føler sig usikre, er ensomme og lever et liv med få positive oplevelser.

 

Herning Kommune har gennem flere år afviklet forløb for børn og unge i alderen 7 til 17 år, som vokser op i en familie med en forælder med sindslidelse - det såkaldte ”Between”-projekt.
 
Der afvikles aktuelt 5 gruppeforløb pr. år. Grupperne er opdelt i yngre børn med ca. 8-10 deltagere og ældre børn og unge med ca. 10-12 deltagere. Grupperne mødes to timer én gang månedligt med to gruppeledere. Det varierer meget, hvor længe børnene deltager i gruppen. Det afhænger af, hvad de har brug for, og hvad de selv ønsker. Der er løbende optag og afslutning, efterhånden som børnene er parate til at gå ud af gruppen. Børnene optages i en gruppe på baggrund af en forsamtale mellem barnet, forældrene og en gruppeleder.
 
Hensigten med Between-grupperne er, at børn og unge med en far eller mor med sindslidelse får mulighed for at møde andre i lignende situation, samt at barnet og den unge:

 • Får viden om og forståelse for sindslidelser

 • Bliver set, hørt og anerkendt

 • Oplever, at de ikke er alene

 • Bliver bedre til at mærke egne følelser og behov

 • Bliver bedre til at passe på sig selv

 • Kan adskille sig fra den syge forælder

 • Opnår redskaber til bedre at kunne håndtere forælderens sygdom

 • Får redskaber til at styrke kommunikationen til den syge forælder.

 
Da barnet og den unge får støtte til en sund udvikling, har projektet en stor forebyggende effekt.
 
Der er stor søgning til grupperne, og der er aktuelt 7-8 børn på venteliste til at deltage i projektet. Det foreslås at projektet udvides, således at der kan køre 7 grupper årligt.
 
Hver gruppe koster ca. 67.500 årligt
Der foreslås afsat 135.000 årligt til 2 ekstra grupper årligt.
 
Ad 3.
Ved afrapportering af ikke-prioriterede indsatser i Herning Kommunes forebyggelseshandleplan den 31. oktober 2012, punkt nr. 45, vurderedes tiltaget om en hygiejnekampagne som fortsat relevant. Administrationen ønskede dog at afvente Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, før yderligere overvejelser om indsatser og tiltag blev foreslået.  
 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne foreligger nu og anbefaler forskellige tiltag for at løfte kvaliteten af hygiejneindsatsen på børne- og ungeområdet. Tilsyn og rådgivning af dagtilbud og skoler er centrale anbefalinger.
 
Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved en hygiejneindsats. Eksempelvis vil der statistisk set i Herning kommune årligt være ca. 12.000 infektionstilfælde med diarre og/eller opkastning blandt børn under 5 år og disse tilfælde vil i Herning kommune statistisk set føre til ca. 70 hospitalsindlæggelser.
 
Tilsvarende vil der blandt voksne i Herning kommune være ca. 48.000 tabte arbejdsdage årligt på grund af øvre luftvejsinfektioner (egen sygdom og/eller barns sygdom). Heraf vil ca. 40 % være forårsaget af små børns infektioner.

 

Der er social ulighed i forekomsten af smitsomme sygdomme, idet børn af mindre velstillede/kortuddannede har flere sygdomsperioder end børn af mere velstillede forældre.  

 
Sundhedsplejen i Herning Kommune yder årligt to timers rådgivning til hver daginstitution, men oftest prioriteres disse ressourcer til børn med forskellige specifikke behov, hvorfor der ofte ikke er tid til gennemgang af institutionens hygiejneprocedurer. Samtidig kræver hygiejneindsatsen en højtspecialiseret faglighed, hvis den ønskede effekt skal opnås; en faglighed kommunerne, herunder Herning Kommune, oftest ikke besidder, hvorfor en ekstern hygiejnesygeplejerske bør udføre opgaven.
 
Erfaringer fra hygiejneindsatser i andre kommuner, eksempelvis Odense, har vist en reduktion af sygefraværet blandt børn på 34 %, fra 3,36 sygedage pr. barn til 2,22 sygedag pr. barn over en 2 måneders effektmålingsperiode.

Tilsvarende data findes ikke fra Herning Kommune.
 
Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en vejledning om forebyggelse af spredning af den smitsomme MRSA-bakterie (penicillinresistente bakterier), hvoraf det fremgår, at kommunen skal ”sikre den generelle hygiejniske standard i kommunens institutioner”.
 
Herning Kommune har gennem årene haft flere indsatser for at sikre god hygiejne, men daginstitutionsområdet anbefaler, at der laves en målrettet rådgivning og vejledning til udvalgte daginstitutioner med høj forekomst af infektioner blandt børn og medarbejdere.
 
Det foreslås, at 11 daginstitutioner tilbydes bistand fra en hygiejnesygeplejerske. Hygiejnesygeplejersken kommer på et vurderingsbesøg i daginstitutionen og angiver konkrete hygiejnetiltag. Et opfølgningsbesøg finder sted efter ca. 6 måneder eller efter behov.
 
Indsatsen vil blive monitoreret ved registrering af børns og medarbejderes sygefravær.
 
Der afsættes 65.000 kr. til brug for 11 institutioner.

Økonomi

 
 
2013
2014
2015
2016
A. Tilskud til fritidspasordning
 50.000  
 
  50.000
           0
            0
B. Opgradering af eksisterende indsats til børn med en forælder med sindslidelse
135.000
135.000
135.000
 135.000
C. Hygiejneindsats
 65.000  
 
  65.000
  65.000
   65.000
I alt
250.000
 
250.000
200.000
 200.000

 

Fra 2015 er der et rådighedsbeløb på 50.000 kr. årligt, der fx kan øremærkes til en pulje til løbende tiltag. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de foreslåede tiltag vedtages
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

De foreslåede tiltag blev vedtaget.