Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

6. Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med start 1. januar 2013 går Center for Børn og Forebyggelse i gang med et fireårigt projekt, Sverigesprojektet.

 

Formålet med projektet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

 • At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø.

 • At udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk.

 • At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Center for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 

Se også vedhæftede projektbeskrivelse.

Sagsfremstilling

I Børne- og Familierådgivningen fordobles antallet af rådgivere i tre udvalgte ”projektdistrikter”. De ni rådgivere organiseres i et selvstændigt tværfagligt team (”Sverigesteamet”), ledet af en teamleder, sammen med 3 psykologer fra PPR (heraf en ekstra i forhold til den eksisterende normering) samt 3 sundhedsplejersker, svarende til de 3 skoledistrikter.  

I Sverigesprojektet får hver rådgiver færre sager og kan dermed følge barnet/den unge tættere. Indsatsen kan således løbende tilpasses, med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og institutioner følges tættere og inddrages mere. Netværksmøder skal bruges intensivt; familiebehandling skal altid indgå, og indsatsen skal tage udgangspunkt i viden og forskning.
 
PPR-psykologernes arbejdsopgaver vil som nu være at arbejde for at understøtte lærernes, pædagogernes og forældrenes bestræbelser på at skabe trivsel for det enkelte barn i de arenaer, som barnet agerer i. Deres hovedfokus vil være på inklusion og dermed på, at fastholde børn i deres normalmiljø og undgå udskillelse. Som en del af Sverigesprojektet skal PPR-psykologerne udarbejde en hvidbog med forslag til, hvordan 3 %-målsætningen (2020 mål) nås i Herning Kommune.

 

Sundhedsplejerskerne i teamet skal bidrage med opsporing i forhold til sårbare familier, behovsbesøg i sårbare familier med udgangspunkt i det tværfaglige arbejde samt deltagelse i nye tiltag på tværs, f.eks. undervisning, gruppetiltag mv. Fokus er på forebyggelse, og også sundhedsplejerskerne skal i højere grad end tidligere arbejde med inddragelse af netværk for at styrke og støtte børnene, de unge og deres familier.
 
Samtidig er institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Ungecentret TOFTEN, afdeling Knasten, ved at udvikle kortere og mere intensive anbringelsesforløb.
Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen.
 
Det bliver et særligt fokuspunkt i anbringelsesindsatsen at sikre, at der er etableret et stabilt støttesystem for den unge ved udskrivning fra døgninstitutionen. Af samme grund bliver overgangen fra anbringelse til opfølgende kommunal indsats tildelt en særlig opmærksomhed, som ikke kendetegner traditionelle anbringelser.

 

Den konkrete udmøntning af projektet, bl.a. metoder, forandringsteori, daglig indsats samt behov for uddannelse/kompetenceudvikling udarbejdes af Sverigesteamet i løbet af foråret 2013.

 

Følgende mål er opstillet for Sverigesprojektet:

 • Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig folkeskole evt. med støtte.

 • Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 • Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25).

 • Øget inklusion i dagtilbud og skoler. Der udarbejdes en hvidbog med forslag til hvordan 3 %-målsætningen nås i Herning Kommune.

 • Flere unge i Herning Kommune får en ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)

 • Forventet besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20, plejefamilier og opholdssteder)

 

Sverigesprojektet afvikles over fire år fra januar 2013 til og med 2016. Det første halve år indtil sommer 2013 vil blive brugt på at inddrage skoler og institutioner, planlægning samt kompetenceudvikling af projektdeltagerne.

 

Fra sommeren 2013 går selve implementeringen i gang, og samme tidspunkt vil danne baseline for evalueringen af projektet. Sverigesprojektet følges og evalueres i samarbejde med KORA og Metodecentret.

 

I Herning Kommune samles der op på, om anbringelsesmønstret ændrer sig i Sverigesdistrikterne, og om den nye indsats muliggør øget inklusion i skolerne.

 
Efter et års arbejde med implementeringen af projektet vil det blive midtvejsevalueret medio 2014.

 
Efter endnu et års arbejde med implementering slutevalueres projektet i efteråret 2016.
 
To gange om året orienteres der i henholdsvis sektorMED i Center for Børn og Forebyggelse og i Børne- og Familieudvalget om status på projektet.

 

Centerchef for Børn og Forebyggelse, Preben Siggaard, deltager i mødet kl. 9.00Børne- og Familieudvalget, 19. december 2012, pkt. 136:
Orientering taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Projektbeskrivelse Sverigesprojektet 10.12.12
 • Bilag 1 til projektbeskrivelsen: Tidsbegrænsede anbringelser Hedebocentret
 • Bilag 2 til projektbeskrivelsen: Tidsbegrænsede anbringelser TOFTEN
 • Bilag 3 til projektbeskrivelsen: Evidensbaserede programmer i Herning Kommune