Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Sundhedsplejen i Herning Kommune

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Sundhedsplejen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På forebyggelsesudvalgets møde den 3. december 2012 blev givet en status på de igangsatte indsatser i Forebyggelsesplanen. Forebyggelsesudvalget ønsker med baggrund i denne status en drøftelse af sundhedsplejens tilbud i Herning Kommune set i relation til indsatsen, der ydes fra Region Midtjyllands side til gravide/fødende.
 
Der gives nedenfor en kort orientering om henholdsvis Herning Kommunes tilbud og Region Midtjyllands tilbud før og efter fødslen.
 

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget prioriterede indsatsen "graviditetsbesøg" på sit møde d. 30. april 2012 ved vedtagelse af Forbyggelseshandleplanen.
 
Kort er formålet med individuelle graviditetsbesøg i hjemmet at etablere en tidlig kontakt før fødslen for at kunne støtte op om forældre-barn-relationen. Tilbuddet gives til alle gravide og indeholder følgende opmærksomhedspunkter:

 • Den tidlige relation/samspil (tilknytning)

 • Dannelse af mødregrupper allerede i graviditeten

 • Kendskab til mødrene inden den ambulante fødsel

 
Graviditetsbesøgene skal medvirke til at sikre tilknytning mellem forældre og barn, da kvaliteten af den tidlige forældre-barn relation ofte har afgørende betydning for barnets fremtidige sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Desuden skal graviditetsbesøgene medvirke til at forebygge behandlingskrævende efterfødselsreaktioner.

 

Tilbud før fødsel:

Herning Kommune (for alle gravide)
Region Midtjylland (for alle gravide)

 

Graviditetsbesøg (7 mdr.) - indhold jf. ovenfor.
Regelmæssige kontroller - herunder tilbud om nakkefold- og misdannelsesscanning (ca. 10 gange i alt).  
Indholdet i kontrollerne er primært at se, at graviditeten forløber, som den skal - herunder at barnet vokser regelmæssigt. Endvidere er der mulighed for en snak om de forandringer, der sker i løbet af graviditeten både af fysisk og psykisk karakter.
 
Fødsels- og familieforberedelse.
Indholdet heri er 4 moduler (holdbaseret):
 • Barn og forældre på vej
 • Fødslen
 • Det nyfødte barn
 • At blive en familie.

 

Efter fødsel:

Herning Kommune (for alle fødende)
Region Midtjylland*
Tilbud om besøg inden for den første uge.
Førstegangsfødende**:
- der udskrives direkte fra fødegangen 4-6 timer efter fødslen samt hjemmefødende tilbydes hjemmebesøg dag 1 og 3 efter fødslen. Dag 3 gennemføres høreundersøgelse, hælprøve, vejning af barn. Endvidere gennemgås fødselsforløbet samt der ydes vejledning i amning og trivselstegn hos barnet.
- der indlægges: tilbud om et besøg 4-6 dage efter fødslen.  
Opfølgende besøg af sundhedsplejerske (som hovedregel 4-6 gange i løbet af 2,5 år).
Mulighed for rådgivning og vejledning døgnet rundt, indtil den kommunale sundhedsplejerske tager over.
Åbent hus, hvor der er mulighed for at mødes og snakke med andre forældre. Endvidere mulighed for at få råd og vejledning af en sundhedsplejerske.
 
Mødregrupper
 
Rådgivning/vejledning ("de utrolige år"): kursus med henblik på at styrke forældrene i rollen som forældre.
 
Sundhedsplejersketelefonen (samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne): Formålet er:
 • At rådgive børnefamilier om akutte spørgsmål på tidspunkter, hvor det ikke er muligt at træffe egen sundhedsplejerske
 • At vejlede om amning umiddelbart efter udskrivelse fra sygehus
 • At være et supplement til vagtlæge og egen læge.
 • At undgå unødvendige genindlæggelser af spædbørn
 • At styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i børnefamilier

*Regionen har hovedansvaret indtil 1 uge efter fødslen eller indtil den kommunale sundhedsplejerske har været på besøg. **Det regionale tilbud om hjemmebesøg efter fødslen er etableret i sidste kvartal 2012.
 
Omkostningen til graviditetsbesøg er 444.360 kr. helårligt.

 

Leder af Sundhedsplejen i Herning Kommune, Heidi Dinesen, deltager under drøftelsen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om Region Midtjyllands tilbud tages til efterretning.
at graviditetsbesøg drøftes som et tilbud i forhold til de øvrige indsatser for gravide og fødende.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker data om antal henvisninger og antal udførte graviditetsbesøg forelagt på førstkommende møde.