Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

3. Kriterier for fritidsvejledning og fritidspas

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Rikke Gormsen  

Kriterier for fritidsvejledning og fritidspas

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Anne Ramsgaard

Sagsresume

Ved behandling af dagsordenspunktet "Børn og bevægelse - herunder fritidspas", den 3. december 2012, punkt nr. 51, ønskede Forebyggelsesudvalget, at kriterier for, hvilke børn der kan indgå i fritidspasprojektet, skal beskrives.

 

Efter afsøgning af officielle anbefalinger og relevante praksiserfaringer anbefales, at det væsentligste kriterium for at modtage fritidsvejledning efter fritidspasmodellen er, at barnet ikke er fritidsaktivt.

Sagsfremstilling

Servicestyrelsen er p.t. tovholder på en satspulje med forsøg vedrørende fritidspasordninger i 23 kommuner.

 

Servicestyrelsen anbefaler, at udvælgelse af børnene skal foregå let og ubureaukratisk og har derfor ikke fra centralt hold opsat faste kriterier for deltagelse udover at følge Servicestyrelsens: ”Ti gode råd, udsatte børn og unges fritidsliv”.  

 

Erfaringer fra Viborg og Morsø Kommuner, som har udfoldet fritidspasprojektet i hele kommunen viser, at de børn, der indgår i fritidspasprojektet, fordeler sig på 3 grupper:


1. Børn med diagnoser som udviklingshæmning samt ADHD og autismelignende symptomer, der har svært ved at indgå i ”normale” fritidsaktiviteter.
2. Børn fra etniske familier, hvor uvanthed med foreninger er en meget vigtig faktor.
3. Andre børn, der skiller sig ud på grund af eksempelvis ensomhed, isolationstendens, overvægt, mobning og generelt besvær med at finde deres plads i fritidslivet.
 
På grund af ovenstående arbejdes der i Viborg og Morsø Kommuner med at nå ikke-fritidsaktive børn i alle tre grupper.  

 

Disse kriterier vil også blive anvendt i Herning Kommune og vil blive beskrevet tydeligt i en detaljeret projektbeskrivelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om kriterier for fritidsvejledning og fritidspas tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.