Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

5. Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune er på baggrund af ansøgningsrunde til Naturstyrelsen blevet udvalgt til samarbejdskommune om Sundhedsspor i Løvbakke Skov.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen opfordrede i forsommeren landets kommuner til at byde ind som samarbejdskommune om etablering af Sundhedsspor. Styrelsen modtog rigtig mange gode forslag fra i alt 31 kommuner, heriblandt Herning, som er blandt de 15 udvalgte lokaliteter.

 
Sundhedsspor er et enkelt motionskoncept, som giver gode muligheder for samarbejde om natur og bedre folkesundhed.
 
Sporet består af en afmærket rute i naturen. En præcis opmålt rute, hvor man kan gå eller løbe og konkurrere med andre eller sig selv og aflæse kondital på tavler opstillet ved mål, når man kender sin alder, højde og vægt og hvor lang tid, der bruges på at gennemføre ruten.

 

Tavlerne med kondital m.m. opsættes inden udgangen af 2012.
 
Erfaringen viser, at sundhedsspor, der anlægges centralt, hvor folk færdes, og hvor der etableres et godt samarbejde med kommune og lokale foreninger, bliver brugt af mange forskellige brugergrupper, som eksempelvis skolebørn, motionister og ældre.
 
Naturstyrelsen stiller arealer, viden og medfinansiering til rådighed. Det betyder, at Herning Kommune betaler 1/3 af udgifterne (anslået 12.400 kr.). Naturstyrelsen betaler resten, står for ruteopmåling og det fysiske anlæg, og tilbyder undervisningsdage til lærere, fysioterapeuter mv.

 

Beløbet som Teknik og Miljø bidrager med til det fælles projekt, afholdes inden for driftsrammen på SO 04, Grønne områder, friluftsfaciliteter.
 
Stien placeres i forbindelse med den asfalterede handicapsti i Løvbakkerne.

 

Der er afholdt indledende uddannelsesdag for lærere, fysioterapeuter m.fl. den 30. oktober 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 19. november 2012, pkt. 146: Orienteringen blev taget til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2012, pkt. 226:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Folder Sundhedsspor
  • folder Løvbakke Skov