Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

2. Status for alkoholpolitisk handleplan

Sagsnr.: 27.12.00-G01-226-07 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status for alkoholpolitisk handleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan gældende for årene 2010 til 2014. Byrådet godkendte handleplanen den 8. marts 2011 (dagsordenspunkt 56) efter høring i fagudvalgene.


Status for den alkoholpolitiske handleplan fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Den alkoholpolitiske handleplan er udarbejdet med baggrund i Herning Kommunes deltagelse i projektet ”Alkoholforebyggelse i kommunerne” fra 2008-2011. Handleplanen omhandler initiativer som kan understøtte en god udvikling mod en mere balanceret og sund alkoholkultur i Herning Kommune.

Af bilaget fremgår initiativerne i Herning Kommune. Heraf kan følgende fremhæves:

 • Kommunens sundhedsplejersker har implementeret systematisk alkoholsamtale som en fast del i tilbuddet til forældre.

 • Der har været afholdt ”Temamøder for gravide” med henblik på at give kommende forældre forudsætninger for at træffe sunde valg på deres egne og deres ufødte barns vegne.

 • Børne- ungelægen udarbejder årligt en trivselsprofil i alle 9. klasser. Her kortlægges bl.a. de unges vaner i forhold til alkohol og stoffer.

 • Der har været afholdt kurser for personalet i ”Narko i nattelivet”, ”Konflikthåndtering”, ”Førstehjælp” samt ”Kontrol i nattelivet – hvad gør vi”? i regi af styregruppen for Trygt Natteliv, som er et samarbejde mellem politi, restauratørforeningen, bevillingsnævnet og kommunen.

 • I regi af styregruppen for Trygt Natteliv arbejdes efter Sundhedsstyrelsens anbefalede metode ”Ansvarlig udskænkning”.

 • Styregruppen for Trygt Natteliv er udvidet med en repræsentant fra Bevillingsnævnet, så Styregruppens arbejde bliver integreret i Bevillingsnævnets arbejde.

 • Sundhed og Ældre har i samarbejde med Misbrugscenter Herning afholdt temamøder med alle ungdomsuddannelsesinstitutioner med overskriften ”Jeg har en mistanke om misbrug – hvad gør jeg”? Efterfølgende er Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre ved at tilrettelægge en alkoholforebyggende indsats på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

 • Detailhandlen er opfordret til at overholde aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak til unge samt efterspørge legitimation.

 • Der er igangsat undervisning for medarbejdere i ældreplejen, så hjemmehjælperne får redskaber til at vejlede ældre med et højt alkoholforbrug samt give hjemmehjælperne redskaber til at håndtere ældre med et højt alkoholforbrug.

 • Misbrugscenter Herning udbyder 3 tværfaglige kurser pr. år for kommunens ansatte med henblik på tidlig opsporing af rusmiddelproblemer.

 

Alle ovenstående initiativer anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for alkohol. Forebyggelsespakkerne er Sundhedsstyrelsens evidensbaserede anbefalinger for kommunernes forebyggelsesinitiativer.  

Nogle af de indsatser, der i forbindelse med projektet blev planlagt, er endnu ikke igangsat:

 • Der har ikke været gennemført sundhedskonference med workshops omkring rusmidler for alle unge i 7. – 10. klasse.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke konferencer i deres forebyggelsespakke om alkohol. Det foreslås derfor, at der ikke arbejdes videre med sundhedskonferencer for overbygningselever.  

 • Der er ikke nedsat et ”Børn- og ungealkoholråd”.

Sundhedsstyrelsen har ingen anbefalinger i forebyggelsespakken om oprettelse af børne- og ungealkoholråd, hvorfor det foreslås, at der ikke arbejdes videre med det.

 • Sundhed og Ældre har ikke tilbudt nøglepersonskursus til arbejdspladser i Herning Kommune.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol anbefaler, at kommunen støtter arbejdspladser i at udarbejde og implementere alkoholpolitikker. De anbefaler ikke nøglepersonskurser. Sundhed og Ældre understøtter private virksomheder i udarbejdelsen og implementeringen af alkoholpolitikker.

 • Af handleplanen fremgår at Sundhed og Ældre skal være opsøgende for at støtte ungdoms-og fritidsmiljøer til udarbejdelse af rusmiddelpolitikker.

Dette arbejde er endnu ikke igangsat. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol anbefaler, at fritidsmiljøer og sportshaller har alkoholpolitikker. Der vil fremover blive sat fokus på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på den alkoholpolitiske handleplan tages til efterretning
at den videre proces for de ikke-iværksatte tiltag drøftes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning, at ideerne fra sundhedskonferencen for overbygningen indarbejdes i sundhedseksperimentarium.

Bilag

 • Bilag. Alkoholpolitisk Handleplan - status 2012