Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Lægedækningsudvalgets anbefalinger

Sagsnr.: 29.30.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Lægedækningsudvalgets anbefalinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen nedsatte i foråret 2016 et lægedækningsudvalg med det formål at få præsenteret løsningsforslag i forhold til at sikre en bedre geografisk fordeling af læger i Danmark. Den 18. januar 2017 fremlagde lægedækningsudvalget sine forslag til løsninger.

 

Eftersom Herning Kommune er et lægedækningstruet området er lægedækningsudvalgets anbefalinger af betydning for borgerne i Herning Kommune og deres muligheder for adgang til alment praktiserende læger i deres lokalområde.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er et lægedækningstruet område, da det er svært at tiltrække læger til almen praksis. Dette er en udfordring i forhold til det nødvendige generationsskifte indenfor almen praksis, idet ca. 34 procent af lægerne I Herning Kommune pr. 1. juni 2015 var over 60 år. Behovet for læger stiger som følge af befolkningstilvæksten og det stigende antal ældre. Det er derfor en udfordring, at ud af de 17 almen praksis i Herning Kommune har 11 af dem lukket for tilgang af patienter. Siden 2014 er ca. 40 % flere praksis lukket for tilgang. Lægerne i Herning Kommune har vurderet deres egen mulighed for at tage ekstra patienter som ikke eksisterende.

 

Lægedækningsudvalgets anbefalinger

Lægedækningsudvalget kommer med i alt 18 anbefalinger, der fordeler sig på 3 områder:

1.    Hvordan man kan forbedre den geografiske fordeling af læger

2.    Hvordan man skal styrke almen praksis

3.    Hvordan man skal styrke samarbejdet mellem sygehuse og de privatpraktiserende speciallæger

 

1. Hvordan man kan forbedre den geografiske fordeling af læger

Lægedækningsudvalget anbefaler blandt andet at øge udbuddet af lægestuderende i yderområderne ved at øge antallet af optagepladser ved medicinstudiet i Aalborg i forhold til de øvrige tre universiteter samt begrænse de studerendes mulighed for at flytte universitet efter bachelordelen. Dette for at begrænse vandringen fra Vestdanmark til Østdanmark.

 

Ligeledes ønskes en mere decentral spredning af uddannelsesstillingerne og forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb i lægedækningstruede områder. Desuden skal regioner, kommuner og lægernes organisationer samarbejde om målrettede rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i yderområderne og socialt belastede områder.

 

2. Hvordan man skal styrke almen praksis

Lægedækningsudvalget anbefaler, at de lægestuderende skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse. Der skal desuden være bedre mulighed for klinikophold eller studiejob som praksisassistenter i almen praksis for medicinstuderende. Endeligt skal alle læger skal arbejde i et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse.

 

Lægedækningsudvalget anbefaler også, at regionernes muligheder for at drive almenmedicinske klinikker udvides, så regionerne mere effektivt kan sikre lægedækningen i et lægedækningstruet område. Dette skal blandt andet ske ved at regionen skal have lov til at etablere regionsdrevne klinikker uden forudgående udbud og at etablere regionsdrevne klinikker i en længere tidsperiode end de nuværende 4 år.

 

Udvalget anbefaler endvidere, at der tages mere fleksible organisationsformer i almen praksis i brug. Dette omfatter eksempelvis etablering af satellit-praksis, øget mulighed for ansættelse af almen medicinere i almen praksis og mulighed for, at læger, der ønsker at eje flere ydernumre kan købe direkte fra andre praktiserende læger. Ligeledes skal andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis med henblik på at frigøre lægelige ressourcer til øget lægedækning. Honorering skal desuden differentieres efter patienttyngde for at understøtte bedre lægedækning

 

Udvalget vurderer også, at øget anvendelse af rammedelegation til kommunale sygeplejersker på samme måde som i sygehusvæsenet kan frigøre ressourcer i almen praksis.

 

Der skal også ske en udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis. Det drejer sig eksempelvis om etablering af praksisfællesskaber og praksis i tilknytning til eksempelvis sundhedshuse og kommunale akutfunktioner. Der skal også ske en udbredelse af klyngeorganisering, dvs. at flere lægepraksis går sammen om at få løst eksempelvis en række administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af personale, IT-arbejde benchmarking, kvalitetsudvikling mv.

 

Kapaciteten i almen praksis foreslås udvidet ved at ændre på åbne- og lukkegrænser for patientantal. I øjeblikket er der en grænse på 1.474 patienter, som er det patientantal der gør, at der automatisk åbnes for patienttilgang til en praksis. Samtidig må almen praksis lukke for patienttilgang ved et patientantal på 1.600. Med henblik på at øge kapaciteten foreslår lægedækningsudvalget at hæve grænsen for åbning af patienttilgang samtidig med at den nedre lukkegrænse hæves. Forslaget skal ses i sammenhæng med anbefalingen om at udvideanvendelsen af praksispersonale.

 

Anbefalinger vedrørende sygehuse og speciallæger

Lægedækningsudvalget anbefaler blandt andet, at regioner og sygehuse koordinerer og samarbejder omkring rekruttering af speciallæger og at mere fleksible ansættelsesformer skal gøre det attraktivt at arbejde som læge på hospitaler i yderområderne.

 Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 14. marts 2017, pkt. 32:

at Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretningSocial- og Sundhedsudvalget, 14. marts 2017, pkt. 32:

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Lægedækningsudvalgets rapport-jan-2017