Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Ansøgning om midler til systematisk tidlig opsporing (forebyggelse i Sundhedsplejen)

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ansøgning om midler til systematisk tidlig opsporing (forebyggelse i Sundhedsplejen)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birthe Husum Trier, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børn og Unge ansøger Forebyggelsesudvalget om 200.000 kr. til uddannelse af sundhedsplejerskegruppen i ny arbejdsmetode: ADBB (Alarm Distress Baby Scale).  ADBB er en metode til systematisk at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Det er et arbejdsredskab, som kan bruges i det tværfaglige arbejde med børn og deres familier i socialt udsatte positioner eller i risiko for at komme det, og som understøtter den tidlige indsats. Dette harmonerer med Herningmodellen, der netop har fokus på en meget tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Herningmodellen for børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det er den model, der arbejdes efter i Børn og Unge. Den indeholder blandt andet et styrket fokus på:

 

  • Tidlig sundhedsfremme samt tidlig opsporing og forebyggelse af udsathed
  • Øget forældre- og netværksinddragelse
  • Styrket tværfaglighed på tværs af faggrupper
  • Tættere kontakt med familierne og tæt opfølgning på iværksatte initiativer

 

De første år af barnets liv har afgørende betydning for udviklingen af såvel hjernen som personligheden. Tidlig tilbagetrækning fra social kontakt er en risikofaktor for udvikling af en række senere vanskeligheder, herunder tilknytnings- og adfærdsforstyrrelser.

 

ADBB metoden består af et systematisk screeningredskab, som vurderer barnets eventuelle vanskeligheder i forhold til social kontakt. Det er sundhedsplejerske-barn relationen der scores på. Begrundelse for netop at bruge denne metode er:

 

  • Opsporing af social tilbagetrækning på et tidligt tidspunkt
  • Opsporing af psykiske vanskeligheder
  • Opsporing af tilknytnings- og adfærdsforstyrrelser
  • Forventet effekt er mindre støttebehov i daginstitution og mindre behov for specialklasse, fordi barnet og familien har fået den rette indsats tidligt.

 

Planen er, at alle familier i Herning Kommune ved sundhedsplejerskens 2 måneders-besøg får sat fokus på forældre-barn relationen, og at sundhedsplejersken her skal bruge screeningsredskabet ADBB.

 

Hvis barnet scorer højt, kan det være tegn på social tilbagetrækning. Det vil så i første omgang udløse behovsbesøg af sundhedsplejen, som følger børnene og er med til at sikre, at der igangsættes den rette tidlige indsats i forhold til barnet, i samarbejde med Børn og Unges øvrige faggrupper.

 

Forskningen viser, at en høj ADBB score udgør en alvorlig risikofaktor for barnets psykiske sundhed, også på lang sigt.

 

Hedensted og Københavns kommuner arbejder allerede med metoden, som vurderes at være en rigtig godt arbejdsredskab i det tværfaglige arbejde.  

Økonomi

Der ansøges derfor om 200.000 kr. til uddannelse af 25 sundhedsplejersker i ADBB metoden med opstart i maj 2017. Beløbet er udspecificeret nedenfor. Udgifter til arbejdstid afholdes af Børn og Unge.

 

Indhold:

To hele kursusdage og desuden tre gange med supervision samt Certificering. Fire dage i alt og desuden træning i at bruge metoden i det daglige arbejde.

 

Pris:

Kursus: 7.500 kr. pr. sundhedsplejerske, samt øvrige udgifter til afholdelse af kursus, i alt 200.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der afsættes 200.000 kr. på SO19 i 2017 til uddannelse af Sundhedsplejegruppen i Børn og Unge i opsporingsredskabet ADBB.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.