Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Regnskab 2016 og overførsler 2016-17 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Regnskab 2016 og overførsler 2016-17 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jfr. regnskabsvejledningen for 2016 forelægges overordnede bemærkninger til regnskab 2016 samt overførselsønsker 2016 til 2017 til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker fremlægges til godkendelse i Forebyggelsesudvalget. Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2016 og overførselssagen 2016-17, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. marts 2017 og i Byrådet den 4. april 2017.

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet:

 

Regnskab 2016 viser et samlet merforbrug på 2,622 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. nedenstående tabel:

 

 

Afvigelsen består af et merforbrug på 6,255 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 3,014 mio. kr. på selvforvaltning og et mindreforbrug på 0,619 mio. kr. på projekter.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Det skal bemærkes, at Herning kommune har modtaget en efterregulering i 2016 på 14,7 mio. kr, som en følge af, at alle regioner samlet har nået aktivitetsloftet for 2015. Det bevirker en tilbagebetaling af medfinansieringen til kommunerne. Beløbet er tilgået kassen, og fremgår ikke af regnskabet for Serviceområde 19.

 

Mindreforbruget på selvforvaltning omfatter området Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Overførsler fra 2016 til 2017:

Der foreligger samlet set overførselsønsker fra 2016 til 2017 for 3,633 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne vedrørende selvforvaltningsaftaler på 3,014 mio. kr. er saldooverførsler i henhold til styringsprincipperne.

På baggrund af en ny sundhedspolitik er efterfølgende udarbejdet en forebyggelseshandleplan, som har resulteret i nogle konkrete tiltag og indsatser. Overførslerne skal anvendes til dette arbejde, som fortsætter i årene frem. Da projektet "fremskudt sundhedsindsats" er planlagt til gennemførelse i 2018, ønskes en andel af mindreforbruget på 0,112 mio. kr. overført til 2018 til dette formål.

 

Ønskede overførsler for projekter udgør 0,619 mio. kr. Forebyggelse har to igangværende projekter: "Lighed i håndtering af kronisk syge børn" og "Storrygerprojekt i Vestklyngen. Storrygerprojektet er så stor en succes at forebyggelsesudvalget har besluttet at sætte ekstra midler af, så flere borgere kan få muligheden for at blive røgfri.  

 

Merforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres jfr. styringsprincipperne ikke, da området er uden for rammestyring.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning
at overførsler 2016-17/18 godkendes.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Vedtaget som indstillet.