Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

12. Forårsopfølgning 2021 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2021 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Forebyggelsesudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 1,955 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 1,322 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er uden for rammestyring, og et mindreforbrug på 0,633 mio. kr. vedrørende projekter.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19


1.000 kr., - 2021 pl

Opr.

budget

2021

A

Tillægs-

bev.

/ompl.

31.3.2021

B

Korri-

geret

budget

31.3.2021

C=A+B

Forventet

regnskab

2021

D

Afvigelse

E= C-D

Over-

førsler

fra 2020

F

Afvigelse

inkl.

overf.

G=E+F

Aktivitetsbestemt medfinansiering (udenfor rammestyring)

326.822

0

326.822

325.500

1.322

0

1.322

Sundhedsfremme og forebyggelse

(selvforvaltning/projekter)

4.772

0

4.772

5.775

-1.003

1.636

633

Driftsudgifter i alt

331.594

0

331.594

331.275

319

1.636

1.955

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet mindreforbrug på 1,955 mio. kr.


Aktivitetsbestemt medfinansiering


Regeringen har siden 2019 valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners årlige budgetter.

Der forventes et mindreforbrug på 1,322 mio. kr. på området i 2021. mindreforbruget opstår som følge af periodeforskydninger af acontobetalingerne mellem årene.


Herning Kommunes bloktilskud vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 350 mio. kr. i 2021 (fælleskassen). Kommunens samlede gevinst i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes således at udgøre 23 mio. kr.


Sundhedsfremme og forebyggelse


Der samlede budget for Sundhedsfremme og Forebyggelse udgør 6,408 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 på 1,636 mio. kr. Aktiviteterne i 2021 forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,633 mio. kr.

Det forventede økonomiske råderum til de igangværende og planlagte indsatser er beskrevet i en særskilt sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

 

13. Budget 2022 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-22 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2022 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xxØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2022 fremlægges forslag til budget 2022-2025 for Serviceområde 19, Forebyggelse. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger. Materialet er vedlagt som bilag.


Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring. Aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetprocessen.


Det forventes, at en ny model for kommunal medfinansiering kan blive præsenteret i løbet af 2021, koblet til rammerne for en ny sundhedsreform. Af aftalen om den nye udligningsreform fremgår det, at aftaleparterne inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.


Politiske mål 2022


Som en konsekvens af, at der blev indgået et toårigt budgetforlig for 2021/2022, skal der som udgangspunkt ikke udarbejdes nye politiske årsmål for 2022. Dog skal der tages stilling til, hvorvidt 2021-målene skal opdateres/forlænges/udgå. Administrationen indstiller følgende:


 • Mål om et samlet, kommunalt sundhedshus: Målbeskrivelsen opdateres med beslutningen i budgetforliget for 2021 om undersøgelse af mulighederne og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning.


 • Mål om ny fokuseret forebyggelseshandleplan: Målet videreføres uændret.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2022-25 godkendes
at budgetmaterialet videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Budgetforslaget godkendes og bemærkningerne videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jfr. budgetproceduren.

Bilag

 • SO19_budgetbemærkninger 2022
 • B2022 Mål SO 19 Sundhedshus
 • B2022 Mål SO 19 ny fokuseret forebyggelseshandleplan
 

14. Status på indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed fremlægges en status på afsluttede og igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget i 2020 til 2022. Status på projekter og indsatser er indhentet pr. 15. april 2021.


Indsatser i regi af ny fokuseret forebyggelseshandleplan vedtaget i Forebyggelsesudvalget i efteråret 2020 fremgår ikke af den foreliggende status.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget finansierer følgende indsatser og projekter i årene 2020 til 2022.


Folkekirkens Familiestøttes barselscaféer (1. januar 2020 – 31. december 2020)

Formålet med barselscaféerne er at tilbyde forebyggende støtte til sårbare familier via hjælp til selvhjælp. Målet er at skabe rammer, hvor forældre har mulighed for at reflektere over deres forældrerolle, ansvar, hvad der er svært, og hvad de håber på at lykkes med. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsplejen, Herning Kommune.


Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-2 år uafhængigt af uddannelse, alder og sociale forhold samt politiske og religiøse overbevisninger.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har i 2020 bevilget 100.000 kr. til etablering af mindst fem barselscaféer i Herning Kommune. Midlerne skal gå til forplejning, PR-materiale og annoncering samt diverse udgifter. Herefter er der en forventning om, at barselscaféerne kan stå på egne ben.


Etablering af ”Fars legestue” (1. januar 2020 – 31. december 2021)

Formålet med ”Fars legestue” er at tilbyde fædre et mødested, med fokus på fædrenes sundhed og trivsel og hvor leg med børnene kan styrke relationen mellem far og barn.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 72.000 kr. svarende til lønudgiften til projektansvarlig for en toårig etableringsperiode. Beløbet er fordelt med 36.000 kr. i 2020 og 36.000 kr. i 2021.


Kirkens Korshær – angsthåndtering (1. januar 2020 – 31. december 2021)

Kirkens Korshær har siden 2018 drevet et angsthåndteringsprogram for børn og deres forældre, hvis hverdag er præget at angst og bekymringer i en grad, der fastlåser familien og afholder dem fra et almindeligt hverdagsliv.


Formålet med kurserne i angsthåndtering er at give børn og deres forældre konkrete redskaber til at tackle angsten, når den opstår, og derigennem at øge livskvaliteten og livsdueligheden for de børne og forældre der deltager, så de føler sig rustet til at forholde sig til kritisk til deres egen livssituation og søge forandring.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget bevilgede i august 2019 i alt 156.000 kr. til over en toårig periode at videreføre angsthåndteringsprogrammet for i alt 24 familier.


Boblberg (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Formålet med Boblberg er at tilbyde borgerne i Herning Kommune en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.

Målet er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.

Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 288.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 144.000 kr. i 2020 og 144.000 kr. i 2021.


Forsøgsordning med Elderlearn (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Forsøgsordningen er uden beregning for Herning Kommune forlænget indtil 31. juli 2022.


Elderlearn har det dobbelte formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre samtidig med, at integrationen af udlændinge i Danmark fremmes.

Elderlearn er en socioøkonomisk virksomhed, hvis koncept er at skabe synergi mellem de to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det og udlændinge, der ønsker at lære dansk og at integreres i det danske samfund. Det gøres ved konkret ved at matche udlændinge med potentielt ensomme ældre ud fra interesser og geografisk afstand.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 360.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 180.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. i 2021.


Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i regi af Forebyggelsesudvalget

I regi af Forebyggelsesudvalget er der følgende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.


Vægtstopforløb målrettet borgere på 18+ år med svær overvægt, hvilket svarer til en BMI på 30 eller derover, som ønsker hjælp og støtte til at ændre livsstil. Målet med vægtstopforløbet er at øge borgernes handlekompetence og mestringsevne til at lægge livsstilen om og opnå vægtstop og eventuelt et vægttab.


Rygestoprådgivning målrettet borgere i alle aldre, der ønsker hjælp og støtte til et rygestop. Rådgivningen består dels af det gruppebaserede tilbud ”Kom og Kvit” samt individuelt tilrettelagt forløb. I tillæg til rygestoprådgivningen kan borgere, som er storrygere og har et dagligt forbrug på 15 cigaretter eller flere, få gratis rygestopmedicin eller nikotinerstatning i op til fire uger.


Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud fremgår af bilag 2.

I det vedhæftede bilag præsenteres udvalgte nøgletal vedrørende antal henvisninger, antal deltagere, kønsfordeling og effekten af indsatserne.


Der ses følgende tendenser:

 • På trods af COVID-19 og en delvis nedlukning af Danmark den 11. marts 2020, har henvisningerne/henvendelser og aktivitetsniveauet vedr. rygestop- eller vægstopforløb været stabilt eller jævnt stigende i 2020.
 • Antal borgere, som er startet på et vægtstopforløb, er steget fra 70 i 2019 til 93 personer i 2020. Dette kan begrundes med en øget efterspørgsel og tilførsel af ressourcer i form af ansættelse af en professionsbachelor i ernæring og sundhed i perioden 1. august 2020 til den 31. december 2020.
 • I 2020 er der udviklet og udbudt et vægtstoptilbud ”Lev livet lettere mand”, som udelukkende er for mænd.
 • Antallet af mænd, som har deltaget på et vægstophold, er fordoblet fra 2019 til 2020. Det vurderes, at tilbuddet ”Lev livet lettere mand” har haft en positiv effekt på andelen af mandlige deltagere på vægtstopforløb.
 • Af deltagerne på vægtstopforløb er 89 % lykkedes med et vægtstop eller et vægttab.
 • Af deltagerne på vægstopforløb havde 38 % et dårligt selvvurderet helbred ved opstart. Ved vægtstopforløbets afslutning var andelen 20 %. Der er således tale om et fald på 18 procentpoint og en positiv udvikling, med stor betydning for deltagernes helbred alt i alt.
 • Sammenholdt med 2019 ses en stigning i 2020 i antal henvisninger/henvendelser, som resulterer i et rygestopforløb.
 • Ligeledes ses en stigning på ca. 12 procentpoint i andelen, som er røgfri ved kursets afslutning. Rygestopraten blandt deltagerne har været faldende i 2018 og 2019 og udgjorde henholdsvis 57 % og 60 % ved rygestopforløbets afslutning. I 2020 udgør rygestopraten 71 %.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at oversigt og status på projekter og indsatser tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Oversigt og status på projekter og indsatser blev taget til efterretning.

Bilag

 • Bilag 1_ Status på projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget_2021
 • Bilag 2_Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud_ 17_05_21
 

15. Forventet økonomisk råderum for årene 2021 - 2024

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Forventet økonomisk råderum for årene 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på mødet den 19. oktober 2020, pkt. nr. 26, godkendt forslag til Ny Forbyggelseshandleplan indeholdende forslag til forskellige indsatser. Der blev ligeledes fremlagt et forslag til det ressourceforbrug, der forventes at følge med de besluttede indsatser.


På baggrund af det afsluttede regnskab for 2020 og det nuværende kendskab til igangværende og fremtidige indsatser giver administrationen en orientering om det forventede ressourceforbrug og råderum i indeværende år og de følgende tre år.


Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en vurdering af det forventede ressourceforbrug ved de indsatser udvalget har besluttet at iværksætte. Der henvises til gennemgang af indsatser i pkt. 15.


Nedenfor nævnes de justeringer, der udgør baggrunden for en ændret vurdering af udvalgets økonomiske råderum frem til 2024.


Storrygerindsats

Det samlede forventede forbrug til storrygerindsats reduceres med 100.000 kr. Forventningen er baseret på en gennemgang af de seneste tre års forbrug. Det tilbydes fortsat rygestopindsats til alle, der ønsker det, Ikke alle ønsker rådgivningen kombineret med rygestopmedicin, hvilket er en medvirkende årsag til den justerede forventning. Budgettet er justeret i årene fremover.


Boligsocial helhedsplan

På udvalgsmødet den 19. oktober, pkt. 29 blev udvalget orienteret om, at der arbejdes på en forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Det forventes at udvalget i sidste halvdel af 2021 vil modtage en ansøgning om forlængelsen. Indholdet i den endelige ansøgning kendes endnu ikke, men der forventes at udgiftsniveauet i den forlængede helhedsplan svarer til niveauet i den nuværende. Det betyder et samlet årligt kommunalt tilskud på ca. 800.000 kr. og det forventes, at planen iværksættes fra november 2021. Denne udgift var ikke kendt i oktober 2020 og indgik derfor ikke i informationen til udvalget om forventet råderum frem til 2024.


Ny Forebyggelseshandleplan

Projekterne forventes iværksat som planlagt. Projektet om sundhed og trivsel for unge omfatter indsatser, der iværksættes både i grundskolen og på ungdomsuddannelser. En del af projektet gennemføres derfor i samarbejde med Børn og Unge. Det konkrete indhold i samarbejdet afklares på møde i Børne- og Familieudvalget i juni 2021. Projektets forskellige delelementer startes således op forskudt af hinanden, hvilket kan få betydning for tidspunktet for projektets ressourceforbrug.


Nedenfor ses en oversigt over det samlede forventede forbrug i årene 2021, 2022, 2023 og 2024 med de nævnte justeringer. Det forventede forbrug er opgjort under forudsætning af direkte overførselsadgang i overensstemmelse med styringsprincipperne.


Årstal

2021

2022

2023

2024

Forventet forbrug

(- = merforbrug)

633.000 kr.

- 93.000 kr.

- 204.000 kr.

230.000 kr.


Som bilag vedlægges oversigt over udvalgets samlede forventede forbrug i perioden 2021 - 2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Overblik Forebyggelses økonomi
 

16. Pulje til understøttelse af særlige indsatser for at fremme vaccination

Sagsnr.: 14.00.00-A50-1-20 Sagsbehandler: Jasmin Al-Assadi  

Pulje til understøttelse af særlige indsatser for at fremme vaccination

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at opnå en høj andel vaccinerede borgere i Herning Kommune, har det stor betydning at reducere barrierer, der forhindrer borgere i at tage imod tilbuddet om vaccination mod Covid-19. Undersøgelser viser, at der kan være tale om barriere i form af kort uddannelse, nedsatte kompetencer i forhold til forståelse af eget helbred samt nedsatte sproglige kompetencer.


Der kan opstå behov for at kunne understøtte særlige aktiviteter til fremme af vaccination, hvorfor udvalget foreslås at afsætte en pulje til formålet.

Sagsfremstilling

Ulighed i sundhed er et væsentligt fokusområde, også for såvidt angår vaccination mod Covid-19. Det er kendt at forskellige faktorer er afgørende for om borgere opsøger og modtager behandlingstilbud, har opmærksomhed på eget helbred og deltager i sundhedsfremmende aktiviteter. Det er væsentligt at Herning Kommune kan opretholde kommunens tilbud i videst omfang og at borgerne hurtigst muligt kan genoptage en normal hverdag. Forudsætningen for dette er at flest muligt takker ja til tilbuddet om vaccination mod Covid-19 og tilpasser sin adfærd til risikoen for smittespredning.


At tage imod et tilbud om vaccination er den enkelte borgers egen beslutning.


På nationalt plan er der viden om at kort uddannelse, manglende forståelse af eget helbred og manglende sproglige færdigheder kan være barrierer for at den enkelte borger tager imod et tilbud om vaccination


Undersøgelse af barrierer for vaccination mod COVID-19 i Herning Kommune

På baggrund af denne viden og for at så mange som muligt takker ja til tilbuddet om vaccination mod Covid-19, kan Herning Kommune iværksætte en undersøgelse af, hvordan barriererne opleves lokalt i kommunen, samt hvordan vi i samarbejde med civilsamfundet og andre samarbejdspartnere kan imødegå barriererne mest muligt.


Det foreslås at afsætte en pulje på 50.000 kr. til arbejdet med at nedbryde barrierer og tilstræbe lighed i sundhed, også for så vidt angår vaccination mod Covid-19.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget beslutter, at der iværksættes lokale initiativer til imødegåelse af kendte barrierer,


at udvalget afsætter 50.000 kr. til en pulje målrettet arbejdet med nedbrydelse af barrierer for vaccination mod Covid-19.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at afsætte en beredskabspulje, såfremt der opstår et særligt behov for nedbrydelse af barrierer.

 

17. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelelser.