Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

16. Pulje til understøttelse af særlige indsatser for at fremme vaccination

Sagsnr.: 14.00.00-A50-1-20 Sagsbehandler: Jasmin Al-Assadi  

Pulje til understøttelse af særlige indsatser for at fremme vaccination

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at opnå en høj andel vaccinerede borgere i Herning Kommune, har det stor betydning at reducere barrierer, der forhindrer borgere i at tage imod tilbuddet om vaccination mod Covid-19. Undersøgelser viser, at der kan være tale om barriere i form af kort uddannelse, nedsatte kompetencer i forhold til forståelse af eget helbred samt nedsatte sproglige kompetencer.


Der kan opstå behov for at kunne understøtte særlige aktiviteter til fremme af vaccination, hvorfor udvalget foreslås at afsætte en pulje til formålet.

Sagsfremstilling

Ulighed i sundhed er et væsentligt fokusområde, også for såvidt angår vaccination mod Covid-19. Det er kendt at forskellige faktorer er afgørende for om borgere opsøger og modtager behandlingstilbud, har opmærksomhed på eget helbred og deltager i sundhedsfremmende aktiviteter. Det er væsentligt at Herning Kommune kan opretholde kommunens tilbud i videst omfang og at borgerne hurtigst muligt kan genoptage en normal hverdag. Forudsætningen for dette er at flest muligt takker ja til tilbuddet om vaccination mod Covid-19 og tilpasser sin adfærd til risikoen for smittespredning.


At tage imod et tilbud om vaccination er den enkelte borgers egen beslutning.


På nationalt plan er der viden om at kort uddannelse, manglende forståelse af eget helbred og manglende sproglige færdigheder kan være barrierer for at den enkelte borger tager imod et tilbud om vaccination


Undersøgelse af barrierer for vaccination mod COVID-19 i Herning Kommune

På baggrund af denne viden og for at så mange som muligt takker ja til tilbuddet om vaccination mod Covid-19, kan Herning Kommune iværksætte en undersøgelse af, hvordan barriererne opleves lokalt i kommunen, samt hvordan vi i samarbejde med civilsamfundet og andre samarbejdspartnere kan imødegå barriererne mest muligt.


Det foreslås at afsætte en pulje på 50.000 kr. til arbejdet med at nedbryde barrierer og tilstræbe lighed i sundhed, også for så vidt angår vaccination mod Covid-19.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget beslutter, at der iværksættes lokale initiativer til imødegåelse af kendte barrierer,


at udvalget afsætter 50.000 kr. til en pulje målrettet arbejdet med nedbrydelse af barrierer for vaccination mod Covid-19.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at afsætte en beredskabspulje, såfremt der opstår et særligt behov for nedbrydelse af barrierer.