Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

14. Status på indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget.

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hermed fremlægges en status på afsluttede og igangværende indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget i 2020 til 2022. Status på projekter og indsatser er indhentet pr. 15. april 2021.


Indsatser i regi af ny fokuseret forebyggelseshandleplan vedtaget i Forebyggelsesudvalget i efteråret 2020 fremgår ikke af den foreliggende status.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget finansierer følgende indsatser og projekter i årene 2020 til 2022.


Folkekirkens Familiestøttes barselscaféer (1. januar 2020 – 31. december 2020)

Formålet med barselscaféerne er at tilbyde forebyggende støtte til sårbare familier via hjælp til selvhjælp. Målet er at skabe rammer, hvor forældre har mulighed for at reflektere over deres forældrerolle, ansvar, hvad der er svært, og hvad de håber på at lykkes med. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsplejen, Herning Kommune.


Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-2 år uafhængigt af uddannelse, alder og sociale forhold samt politiske og religiøse overbevisninger.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har i 2020 bevilget 100.000 kr. til etablering af mindst fem barselscaféer i Herning Kommune. Midlerne skal gå til forplejning, PR-materiale og annoncering samt diverse udgifter. Herefter er der en forventning om, at barselscaféerne kan stå på egne ben.


Etablering af ”Fars legestue” (1. januar 2020 – 31. december 2021)

Formålet med ”Fars legestue” er at tilbyde fædre et mødested, med fokus på fædrenes sundhed og trivsel og hvor leg med børnene kan styrke relationen mellem far og barn.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 72.000 kr. svarende til lønudgiften til projektansvarlig for en toårig etableringsperiode. Beløbet er fordelt med 36.000 kr. i 2020 og 36.000 kr. i 2021.


Kirkens Korshær – angsthåndtering (1. januar 2020 – 31. december 2021)

Kirkens Korshær har siden 2018 drevet et angsthåndteringsprogram for børn og deres forældre, hvis hverdag er præget at angst og bekymringer i en grad, der fastlåser familien og afholder dem fra et almindeligt hverdagsliv.


Formålet med kurserne i angsthåndtering er at give børn og deres forældre konkrete redskaber til at tackle angsten, når den opstår, og derigennem at øge livskvaliteten og livsdueligheden for de børne og forældre der deltager, så de føler sig rustet til at forholde sig til kritisk til deres egen livssituation og søge forandring.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget bevilgede i august 2019 i alt 156.000 kr. til over en toårig periode at videreføre angsthåndteringsprogrammet for i alt 24 familier.


Boblberg (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Formålet med Boblberg er at tilbyde borgerne i Herning Kommune en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.

Målet er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.

Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 288.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 144.000 kr. i 2020 og 144.000 kr. i 2021.


Forsøgsordning med Elderlearn (1. marts 2020 – 28. februar 2022)

Forsøgsordningen er uden beregning for Herning Kommune forlænget indtil 31. juli 2022.


Elderlearn har det dobbelte formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre samtidig med, at integrationen af udlændinge i Danmark fremmes.

Elderlearn er en socioøkonomisk virksomhed, hvis koncept er at skabe synergi mellem de to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det og udlændinge, der ønsker at lære dansk og at integreres i det danske samfund. Det gøres ved konkret ved at matche udlændinge med potentielt ensomme ældre ud fra interesser og geografisk afstand.


Status på aktiviteter og indsatser fremgår af bilag 1.


Økonomi

Forebyggelsesudvalget har bevilget 360.000 kr. til en toårig forsøgsordning. Beløbet er fordelt med 180.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. i 2021.


Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i regi af Forebyggelsesudvalget

I regi af Forebyggelsesudvalget er der følgende forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.


Vægtstopforløb målrettet borgere på 18+ år med svær overvægt, hvilket svarer til en BMI på 30 eller derover, som ønsker hjælp og støtte til at ændre livsstil. Målet med vægtstopforløbet er at øge borgernes handlekompetence og mestringsevne til at lægge livsstilen om og opnå vægtstop og eventuelt et vægttab.


Rygestoprådgivning målrettet borgere i alle aldre, der ønsker hjælp og støtte til et rygestop. Rådgivningen består dels af det gruppebaserede tilbud ”Kom og Kvit” samt individuelt tilrettelagt forløb. I tillæg til rygestoprådgivningen kan borgere, som er storrygere og har et dagligt forbrug på 15 cigaretter eller flere, få gratis rygestopmedicin eller nikotinerstatning i op til fire uger.


Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud fremgår af bilag 2.

I det vedhæftede bilag præsenteres udvalgte nøgletal vedrørende antal henvisninger, antal deltagere, kønsfordeling og effekten af indsatserne.


Der ses følgende tendenser:

  • På trods af COVID-19 og en delvis nedlukning af Danmark den 11. marts 2020, har henvisningerne/henvendelser og aktivitetsniveauet vedr. rygestop- eller vægstopforløb været stabilt eller jævnt stigende i 2020.
  • Antal borgere, som er startet på et vægtstopforløb, er steget fra 70 i 2019 til 93 personer i 2020. Dette kan begrundes med en øget efterspørgsel og tilførsel af ressourcer i form af ansættelse af en professionsbachelor i ernæring og sundhed i perioden 1. august 2020 til den 31. december 2020.
  • I 2020 er der udviklet og udbudt et vægtstoptilbud ”Lev livet lettere mand”, som udelukkende er for mænd.
  • Antallet af mænd, som har deltaget på et vægstophold, er fordoblet fra 2019 til 2020. Det vurderes, at tilbuddet ”Lev livet lettere mand” har haft en positiv effekt på andelen af mandlige deltagere på vægtstopforløb.
  • Af deltagerne på vægtstopforløb er 89 % lykkedes med et vægtstop eller et vægttab.
  • Af deltagerne på vægstopforløb havde 38 % et dårligt selvvurderet helbred ved opstart. Ved vægtstopforløbets afslutning var andelen 20 %. Der er således tale om et fald på 18 procentpoint og en positiv udvikling, med stor betydning for deltagernes helbred alt i alt.
  • Sammenholdt med 2019 ses en stigning i 2020 i antal henvisninger/henvendelser, som resulterer i et rygestopforløb.
  • Ligeledes ses en stigning på ca. 12 procentpoint i andelen, som er røgfri ved kursets afslutning. Rygestopraten blandt deltagerne har været faldende i 2018 og 2019 og udgjorde henholdsvis 57 % og 60 % ved rygestopforløbets afslutning. I 2020 udgør rygestopraten 71 %.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at oversigt og status på projekter og indsatser tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Oversigt og status på projekter og indsatser blev taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1_ Status på projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget_2021
  • Bilag 2_Status på forebyggende og sundhedsfremmende tilbud_ 17_05_21