Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

13. Budget 2022 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-22 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2022 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xxØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2022 fremlægges forslag til budget 2022-2025 for Serviceområde 19, Forebyggelse. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger. Materialet er vedlagt som bilag.


Størstedelen af budgettet på Forebyggelsesudvalgets område vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som styringsmæssigt betragtes som værende uden for rammestyring. Aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetteret som svarende til den teknisk udmeldte budgetramme. Der foretages teknisk korrektion senere i budgetprocessen.


Det forventes, at en ny model for kommunal medfinansiering kan blive præsenteret i løbet af 2021, koblet til rammerne for en ny sundhedsreform. Af aftalen om den nye udligningsreform fremgår det, at aftaleparterne inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.


Politiske mål 2022


Som en konsekvens af, at der blev indgået et toårigt budgetforlig for 2021/2022, skal der som udgangspunkt ikke udarbejdes nye politiske årsmål for 2022. Dog skal der tages stilling til, hvorvidt 2021-målene skal opdateres/forlænges/udgå. Administrationen indstiller følgende:


  • Mål om et samlet, kommunalt sundhedshus: Målbeskrivelsen opdateres med beslutningen i budgetforliget for 2021 om undersøgelse af mulighederne og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning.


  • Mål om ny fokuseret forebyggelseshandleplan: Målet videreføres uændret.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslaget for 2022-25 godkendes
at budgetmaterialet videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. budgetproceduren.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Budgetforslaget godkendes og bemærkningerne videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, jfr. budgetproceduren.

Bilag

  • SO19_budgetbemærkninger 2022
  • B2022 Mål SO 19 Sundhedshus
  • B2022 Mål SO 19 ny fokuseret forebyggelseshandleplan