Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

12. Forårsopfølgning 2021 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2021 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Forebyggelsesudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 1,955 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 1,322 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er uden for rammestyring, og et mindreforbrug på 0,633 mio. kr. vedrørende projekter.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.


Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne.


De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19


1.000 kr., - 2021 pl

Opr.

budget

2021

A

Tillægs-

bev.

/ompl.

31.3.2021

B

Korri-

geret

budget

31.3.2021

C=A+B

Forventet

regnskab

2021

D

Afvigelse

E= C-D

Over-

førsler

fra 2020

F

Afvigelse

inkl.

overf.

G=E+F

Aktivitetsbestemt medfinansiering (udenfor rammestyring)

326.822

0

326.822

325.500

1.322

0

1.322

Sundhedsfremme og forebyggelse

(selvforvaltning/projekter)

4.772

0

4.772

5.775

-1.003

1.636

633

Driftsudgifter i alt

331.594

0

331.594

331.275

319

1.636

1.955

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af tabellen, forventes et samlet mindreforbrug på 1,955 mio. kr.


Aktivitetsbestemt medfinansiering


Regeringen har siden 2019 valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acontobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners årlige budgetter.

Der forventes et mindreforbrug på 1,322 mio. kr. på området i 2021. mindreforbruget opstår som følge af periodeforskydninger af acontobetalingerne mellem årene.


Herning Kommunes bloktilskud vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 350 mio. kr. i 2021 (fælleskassen). Kommunens samlede gevinst i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes således at udgøre 23 mio. kr.


Sundhedsfremme og forebyggelse


Der samlede budget for Sundhedsfremme og Forebyggelse udgør 6,408 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020 på 1,636 mio. kr. Aktiviteterne i 2021 forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,633 mio. kr.

Det forventede økonomiske råderum til de igangværende og planlagte indsatser er beskrevet i en særskilt sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.