Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

15. Forventet økonomisk råderum for årene 2021 - 2024

Sagsnr.: 29.09.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Forventet økonomisk råderum for årene 2021 - 2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på mødet den 19. oktober 2020, pkt. nr. 26, godkendt forslag til Ny Forbyggelseshandleplan indeholdende forslag til forskellige indsatser. Der blev ligeledes fremlagt et forslag til det ressourceforbrug, der forventes at følge med de besluttede indsatser.


På baggrund af det afsluttede regnskab for 2020 og det nuværende kendskab til igangværende og fremtidige indsatser giver administrationen en orientering om det forventede ressourceforbrug og råderum i indeværende år og de følgende tre år.


Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en vurdering af det forventede ressourceforbrug ved de indsatser udvalget har besluttet at iværksætte. Der henvises til gennemgang af indsatser i pkt. 15.


Nedenfor nævnes de justeringer, der udgør baggrunden for en ændret vurdering af udvalgets økonomiske råderum frem til 2024.


Storrygerindsats

Det samlede forventede forbrug til storrygerindsats reduceres med 100.000 kr. Forventningen er baseret på en gennemgang af de seneste tre års forbrug. Det tilbydes fortsat rygestopindsats til alle, der ønsker det, Ikke alle ønsker rådgivningen kombineret med rygestopmedicin, hvilket er en medvirkende årsag til den justerede forventning. Budgettet er justeret i årene fremover.


Boligsocial helhedsplan

På udvalgsmødet den 19. oktober, pkt. 29 blev udvalget orienteret om, at der arbejdes på en forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Det forventes at udvalget i sidste halvdel af 2021 vil modtage en ansøgning om forlængelsen. Indholdet i den endelige ansøgning kendes endnu ikke, men der forventes at udgiftsniveauet i den forlængede helhedsplan svarer til niveauet i den nuværende. Det betyder et samlet årligt kommunalt tilskud på ca. 800.000 kr. og det forventes, at planen iværksættes fra november 2021. Denne udgift var ikke kendt i oktober 2020 og indgik derfor ikke i informationen til udvalget om forventet råderum frem til 2024.


Ny Forebyggelseshandleplan

Projekterne forventes iværksat som planlagt. Projektet om sundhed og trivsel for unge omfatter indsatser, der iværksættes både i grundskolen og på ungdomsuddannelser. En del af projektet gennemføres derfor i samarbejde med Børn og Unge. Det konkrete indhold i samarbejdet afklares på møde i Børne- og Familieudvalget i juni 2021. Projektets forskellige delelementer startes således op forskudt af hinanden, hvilket kan få betydning for tidspunktet for projektets ressourceforbrug.


Nedenfor ses en oversigt over det samlede forventede forbrug i årene 2021, 2022, 2023 og 2024 med de nævnte justeringer. Det forventede forbrug er opgjort under forudsætning af direkte overførselsadgang i overensstemmelse med styringsprincipperne.


Årstal

2021

2022

2023

2024

Forventet forbrug

(- = merforbrug)

633.000 kr.

- 93.000 kr.

- 204.000 kr.

230.000 kr.


Som bilag vedlægges oversigt over udvalgets samlede forventede forbrug i perioden 2021 - 2024.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Overblik Forebyggelses økonomi