Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 16. september 2014
Mødested: C3.17 (EKSTRAORDINÆRT MØDE)

Dagsordenpunkter

32. Udkast til ny sundhedspolitik

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Udkast til ny sundhedspolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 18. august 2014 den skitserede proces for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik i Herning Kommune.


Der forelægges udkast til ny sundhedspolitik til godkendelse, inden denne sendes i høring i oktober og november.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den eksisterende viden på området og med afsæt i bl.a.

  • Regeringens forebyggelsespolitik Sundere Liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (2014),

  • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme,

  • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013 (Bind 1 og 2)

... er der udarbejdet en sundhedspolitik, som beskriver udfordringer, vision, mål og værdigrundlag for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Herning Kommune.


Sundhedspolitikken skal i 2015 udmøntes via en 4-årig sundhedsstrategi.


Input til udarbejdelse af den 4-årige sundhedsstrategi søges blandt andet hentet via høringsfasen, som afvikles i perioden oktober og november 2014.


Formålet med høringsfasen:

  • At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken

  • At involvere og engagere borgere, medarbejdere, beslutningstagere og andre aktører til medansvar for udformning og gennemførelse af indsatser.

  • At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende proces vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi.

 

På baggrund af input i høringsfasen tilrettes sundhedspolitikken og sendes til behandling i Forebyggelsesudvalget og Byrådet primo 2015.

  

Tidsplan for udarbejdelse af sundhedspolitik

Dato
 
16. september 2015
Behandling i Forebyggelsesudvalget
Oktober og november
Høringsfase
December
Tilretning af sundhedspolitik
Primo 2015
Behandling i Forebyggelsesudvalget og Byrådet

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkastet til sundhedspolitikken godkendes og sendes i høring.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet med de faldne bemærkninger.

Bilag

  • UDKAST_Sundhedspolitik