Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Halvårsopfølgning 2016 på Forebyggelsesudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Halvårsopfølgning 2016 på Forebyggelsesudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 forelægges Forebyggelsesudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016 foretaget budgetopfølgning på driftsudgifter på Forebyggelsesudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2016 viser et samlet merforbrug på 2,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2015 jfr. nedenstående tabel:

 

  

Der er således en overskridelse på 6,726 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.


03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

 

Projekt Fast forward (tidligere fritidspas) er placeret under denne funktion.

 

Formålet med projektet fritidspas er at inkludere sårbare børn og unge i et aktivt fritidsliv og medvirke til at udsatte børn og unge kan mødes på lige fod med andre unge og opbygge/styrke selvværd, kompetencer, kammeratskab og trivsel. De resterende projektmidler, som er overført fra 2015, anvendes til udvikling og understøttelse af Herning Kommunes playmakerfunktioner, som også omfatter Fast forward. Playmakerfunktionerne er forankret hos By, Erhverv og Kultur.

 

 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. På baggrund af de første afregninger i 2016 forventes et resultat på 284,970 mio. kr. hvilket giver et forventet merforbrug på 5,354 mio. kr.

 

I I 2013 og 2014 og 2015 har alle regioner samlet nået loftet for aktiviteten, hvilket bevirker en tilbagebetaling til kommunerne. Tilbagebetalingen fordeles efter befolkningsandel uden hensyn til hvor aktivitetsloftet er overskredet. I 2016 betyder det en tilbagebetaling til Herning Kommune på ca. 14,7 mio. kr. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i det forventede resultat, idet tilbagebetalingen tilgår Herning kommunes fælles kasse.

 

Herning kommunes samlede økonomi for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udgøre følgende i 2016:

 


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er under selvforvaltning. Der er et samlet budget på 8,176 mio. kr. og et forventet resultat på 5,791 mio. kr. inkl. projekter med et forventet forbrug på 0,265 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,385 mio. kr.

 

Der er udarbejdet en ny forebyggelseshandleplan med en række indsatser, som er igangsat i 2015 og 2016.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at halvårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2016 og i Byrådet den 30. august 2016.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

26. Nationale mål for sundhedsvæsenet

Sagsnr.: 00.00.00-A00-428-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Nationale mål for sundhedsvæsenet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Nationale mål for sundhedsvæsenet forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har opstillet en række nationale mål, der sætter retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen.

 

De otte nationale mål er:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Mere effektivt sundhedsvæsen

 

For hvert af de otte nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål.

En årlig statusrapport skal vurdere, om indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den ønskede retning.

 

Mål og målbeskrivelser forelægges til orientering. Opmærksomheden rettes særligt mod bilagets side 18, hvor Herning Kommunes resultater for udvalgte indikatorer fremgår.

Et "trafiklys" med farverne rød, gul eller grøn viser, om der på overordnet plan er tale om en positiv eller negativ udvikling, og om niveauet ligger over eller under landsgennemsnittet.


 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Nationale mål for sundhedsvæsenet
 

27. Deltagelse i projekt "Naturens Rige"

Sagsnr.: 29.30.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Deltagelse i projekt "Naturens Rige"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune ønsker med den vedtagne sundhedspolitik at øge lighed i sundhed samt at fremme mental sundhed. Med baggrund i kommunens friluftsstrategi, kulturpolitik og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed indleder afdelingerne Natur og Grønne Områder, Kultur og Fritid, Sundhed og Ældre i Herning Kommune samt den lokale afdeling af Hjerteforeningen et tværfagligt samarbejde i projektet "Naturens Rige". Projektet er i 2016 finansieret med 591.770 kr. af Sundheds- og Ældreministeriet med et sandsynligt tilsvarende beløb i 2017. "Sund By Netværket" står for projektledelsen.

Sagsfremstilling

"Sund By Netværket" har valgt at imødekomme Herning Kommunes ansøgning om deltagelse i projekt "Naturens Rige". De deltagene kommuner er Herning, Middelfart, Næstved, Randers, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Vallensbæk og Viborg kommuner. Der var ialt 14 ansøgende kommuner. Det overordnede mål med projektet er at fremme borgernes mentale sundhed i kommunen. Gennem tværfaglig kompetenceudvikling, vidensindsamling, følgeforskning, dokumentation og evaluering skabes fælles viden om, hvad der virker i det sundhedsfremmende arbejde, når det gælder mental sundhed. Det skal særligt undersøges, om der er en særlig værdi knyttet til sundhedsfremmende aktiviteter i naturen. Desuden skal projektet udvikle kompetente "ambasadører", der sætter nye standarder for brugen af naturen i det mentale sundhedsfremmearbejde.

 

Ét af elementerne i projektet er et aktionslæringsforløb i perioden august 2016 til september 2017, hvor der arbejdes med implementeringen af Herning Kommunes friluftsstrategi. Med projektet skal strategiens konkrete handlinger udvikles og kvalificeres. Den læring, der uddrages af projektet forventes at kunne anvendes i udviklingen af fx "Ny nordisk by-området" ved det nye supersygehus i Gødstrup, "Aktivitets- og sundhedslinket", "Skulpturstien", "Skovsnogen", "Mountainbikeruter på heden", "Løb by nature" samt "Naturen som social løftestang". Desuden er ønsket at blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af de involverede forvaltninger og afdelinger til gavn for kommunens borgere.

 

Aktionslæringsforløbet faciliteres af Statens Institut for Folkesundhed og Copenhagen Business School. Metoden skal bidrage til konkrete løsninger på praktiske problemer i udviklingen af sundhedsfremmende aktiviteter i natur og uderum.

Økonomi

Projektet er gratis at deltage i for Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

28. Projekt "Kultur på Recept"

Sagsnr.: 29.09.04-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Projekt "Kultur på Recept"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 x

 x

 

 

 

 

                                  

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I marts opslog Sundhedsstyrelsen satspuljen ”Kultur på Recept”, hvor kommunerne i samarbejde med blandt andet kulturinstitutioner kunne søge om midler til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere. Administrationen har udarbejdet en ansøgning på vegne af Forebyggelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Ansøgningsfrist var den 18. maj 2016.

 

På møde den 30. maj 2016 har Forebyggelsesudvalget bevilget midler til i en treårig periode at dække dét, der svarerede til Sundhedsstyrelsens krav til egenfinansieringen i projektet. I alt 855.000 kr.

 

Den 1. juli 2016 har Herning Kommune modtaget en mail fra Sundhedsstyrelsen med afslag på ansøgningen.

 

I det følgende gives et kort resume af den indsendte projektbeskrivelse samt et bud på alternative finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i erfaringerne fra Region Skåne i Sverige, hvor man har arbejdet med metoden ”Kultur på Recept” siden 2009. Formålet med puljen er at afprøve metoden og udarbejde en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst. Den foreløbige forskning på området indikerer, at der en gevinst ved at sammentænke sundhed, velvære og det sundhedsfremmende arbejde med kunst og kultur.  

 

Projektet strækker sig over en treårig periode fra den 1. oktober 2016 til den 31. september 2019.

 

Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 18 til 64 år med diagnosen let til moderat depression, angst eller stress. Borgerne visiteres til projektet via Arbejdsmarkedscentret, Jobcentret og Beskæftigelses- og Integrationscentret. 

 

Indsatsen består af gruppeforløb med ca. 10-12 deltagere, som mødes tre gange om ugen i en periode på 10 uger. I Herning Kommune oprettes der tre forskellige forløb:

 • Sang & musik
 • Kreativ billedkunst & samtidskunst
 • Litteratur & teater.

 

Det forventes at 260–300 borgere visiteres til forløbet i projektperioden.  

 

Projektets finansiering:

 

2016

2017

2018

2019

Samlet

beløb

 

Egenfinansiering (Forebyggelsesudvalget)

 71.000

 285.000

285.000

214.000

855.000

 

Ansøgt beløb i Sundhedsstyrelsen

 95.000

731.000

720.000

387.000

1.933.000

 

 

Forslag til alternative finansieringsmuligheder

 

Efter afslaget er der flere muligheder for finansiering af projektet.

 

 1. Forebyggelsesudvalget finansierer hele projektet, dvs. inklusive ressourcer, Sundhedsstyrelsen blev ansøgt om. Projektet vil kunne igangsættes i efteråret 2016.
 2. Der ansøges om delt finansiering med Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget af de ressourcer, Sundhedsstyrelsen blev ansøgt om. Dette vil forsinke projektstart.
 3. Der udvikles en Herning-model, hvor projektet fx i højere grad sætter fokus på frivilligt social arbejde og eventuelt ansøger om midler fra §18-innovationspuljen. Det afsøges, hvorvidt der er private fonde, offentlige puljer eller EU-programmer, hvor der kan søges om midler til indsatsen. Formålet med dette projekt er blandt andet at skabe nye samarbejdsrelationer og udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfundet/foreninger samt at nytænke metoder og aktiviteter, der fremmer mangfoldigheden i tilbud til målgruppen. Såfremt der skal ansøges om eksterne projektmidler, vil dette forsinke projektets start.
 4. At projektet henlægges, og vi afventer resultaterne fra de fire modelprojekter.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at projekt "Kultur på Recept" henlægges.

 

at sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Forebyggelsesudvalget beder administrationen udarbejde et nyt og mindre omfattende projektforslag med færre borgere.

Projektforslaget forelægges Forebyggelsesudvalget, inden det behandles i Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 • Afslag_Herning Kommune - Kultur på Recept
 

29. Ansøgning om tilskud til ansættelse af Fritidsjobkonsulent – et forebyggende sam-arbejdsindsats mellem CBL og BSK

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ansøgning om tilskud til ansættelse af Fritidsjobkonsulent – et forebyggende sam-arbejdsindsats mellem CBL og BSK

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Læring og Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed ønsker at videreudvikle en midlertidig projektindsats, hvor ansættelse af en fritidsjobkonsulent, sikrer fortsættelse af det opsøgende arbejde i forhold til at formidle fritidsjob til unge med behov for støtte hertil.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om økonomisk opbakning til at forlænge ansættelsen af fritidsjobkonsulenten i en 1½ årig videreudviklings- og forankringsperiode.

Ideen er en udløber af det stadigt tættere samspil mellem Børn og Unge området og Beskæftigelsesafdelingens ungeindsats, med Ungdommens Uddannelsesvejledning som omdrejningspunkt, m.h.p. at opbygge arbejdsmarkedserfaring og motivation i f.t. senere job og uddannelsesveje.  

Sagsfremstilling

Formål

Via en forebyggende og tidlig indsats skabes der forudsætninger for, at flere unge 15 - 17 årige ansættes i fritidsjob, hvorved særligt unge med et svagt netværk i forhold til arbejdsmarkedet også opnår arbejdsmarkedserfaring.

 

Baggrund

Med baggrund i målsætningen om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og ungeledigheden i Herning Kommune skal nedbringes, er der brug for forskellige metoder og indsatser til at introducere og motivere unge ind i erhvervslivet. Undersøgelser har vist, at tidlige erhvervserfaringer er afgørende for unges muligheder for at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet.

 I Herning Kommune er der tradition for at unge 15 - 17 årige selv finder et fritidsjob. Der er imidlertidigt en gruppe af unge i familier med begrænset arbejdsmarkedstilknytning og hvor netværket omkring den unge er spinkelt. Det betyder, at det er vanskeligere for den unge at få knyttet de kontakter, der kan føre til et fritidsjob.

 

Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed har i 2016, tidsbegrænset til årets udgang, forsøgsvist ansat en fritidsjobkonsulent og løbet en indsats i gang. Der er således udviklet et koncept for etablering af fritidsjob i Herning Kommune, indeholdende en Facebook side, som den primære kontaktflade til den unge, endvidere henviser ungdommens uddannelsesvejledere i deres samtaler med skolebørn med behov herfor, direkte til fritidsjobkonsulenten.

Fritidsjobkonsulenten skal være til rådighed, når en ung ønsker et fritidsjob. Det kan være vejledende samtaler, om hvilket fritidsjob den unge ønsker at søge, hvordan søger man, støtte til at skrive ansøgning og træning i at gå til samtale. Fritidsjobkonsulenten kan også fungere som "døråbner" for den unge i målgruppen, som har svært ved at møde op til samtale. Fritidsjobkonsulenten har endvidere ansvaret for Facebook siden i forhold til sikring af hurtig kontakt mellem virksomhed og den unge. 

 

Resultater

De foreløbige resultater har afdækket at vi har ramt et behov:

Fritidsjobformidlingen via Facebook er etableret pr. 01.03.16, og har aktuelt 1365 followers/likers. Fritidsjobkonsulenten startede ved årsskiftet, og det opsøgende arbejde i både skoleregi og i erhvervslivet er blevet vel modtaget. Hun har formidlet 92 stillinger - fordelt på 56 virksomheder.

17 unge har selv henvendt sig til Fritidsjobkonsulenten, og opgaverne har spændt over hjælp til at skrive en ansøgning, forberede sig til jobsamtale, sparring omkring muligheder for at finde et fritidsjob til sparring omkring en ansøgning de unge selv har skrevet.  

 

Videreudvikling og forankring (Ansøgning til FOU)
Behovet for en fritidsjobservice understreges af den faktiske efterspørgsel der har været siden starten både fra de unge, og fra virksomhederne. Konsulenten har gjort en forskel.

De trådte stier kan med fordel videreudvikles og konceptualiseres, med henblik på en senere forankring, sandsynligvis i Ungdomsskolens regi, fra 1/8-2018.

 

Ved at inddrage skoler, Børn og Unge rådgivningen, UngMod 24-7, Headspace m.fl. yderligere, vil man kunne målrette indsatsen yderligere, så man styrer at servicen i endnu højere grad understøtter de unge, der ikke ville opnå fritidsjob uden denne støtte.

Forebyggelsesaspektet i forhold til ulighed i sundhed vil i praksis betyde, at ressourcesvage unge får en bedre chance for at finde plads på arbejdsmarkedet, på trods af at eget netværk måske har manglende eller svage relationer til en arbejdsplads.

 

Samtidig understøtter initiativet et spændende samspil mellem to forvaltninger, hvor opgaveløsningen har stort potentiale, ønskes af begge parter, men falder imellem driftens kerneopgaver begge steder. Det vil derfor være en udviklingsproces, der med blandingen af drift og udvikling vil være vanskelig at finde intern normering til uden ekstern støtte, hvorimod forankringen efter koncept-udvikling og søsætning, er oplagt hos Ungdomsskolen Ung Herning på den lange bane, som en del af opgaveløsning og tilbudsvifte der.

 

Opgaver vedrørende teenageres overgang til voksen kan let falde imellem to stole i vores systemer, men her er et eksempel på fælles udviklet silonedbrud, der uden at klientgøre konkret understøtter ressourcesvage unge, i en opgave, der ligger udenfor de ordinære driftsopgaver i begge forvaltninger.

Udviklings- og forankringsperioden skal sikre et bredere ejerskab, og et tættere samspil med Børn og Unge området. Konkret planlægges en systematisk rundtur på samtlige overbygnngsskoler. På den måde kan vi gå fra en monofaglig løsning til en tværfagligt integreret model, der kan nå endnu længere ud.

Ungeenheden ansøger således Forebyggelsesudvalget om 360.000 kr. i 2017 og 210.000 kr. i 2018, i alt 570.000 kr. til forlængelse af ansættelsen af fritidsjobkonsulent i perioden frem til 31/7-2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget imødekommer ansøgningen, og finansierer udgiften på SO19
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Idet Forebyggelsesudvalget som udgangspunkt ikke finansierer drift, ønskes Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til delt finansiering af fritidsjobkonsulenten i perioden 1.1.17 - 31.7.18, hvor Forebyggelsesudvalget bidrager i størrelsesordnen 0,1 mio. kr.

 

30. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.