Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

29. Ansøgning om tilskud til ansættelse af Fritidsjobkonsulent – et forebyggende sam-arbejdsindsats mellem CBL og BSK

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ansøgning om tilskud til ansættelse af Fritidsjobkonsulent – et forebyggende sam-arbejdsindsats mellem CBL og BSK

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Læring og Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed ønsker at videreudvikle en midlertidig projektindsats, hvor ansættelse af en fritidsjobkonsulent, sikrer fortsættelse af det opsøgende arbejde i forhold til at formidle fritidsjob til unge med behov for støtte hertil.

 

Forebyggelsesudvalget ansøges om økonomisk opbakning til at forlænge ansættelsen af fritidsjobkonsulenten i en 1½ årig videreudviklings- og forankringsperiode.

Ideen er en udløber af det stadigt tættere samspil mellem Børn og Unge området og Beskæftigelsesafdelingens ungeindsats, med Ungdommens Uddannelsesvejledning som omdrejningspunkt, m.h.p. at opbygge arbejdsmarkedserfaring og motivation i f.t. senere job og uddannelsesveje.  

Sagsfremstilling

Formål

Via en forebyggende og tidlig indsats skabes der forudsætninger for, at flere unge 15 - 17 årige ansættes i fritidsjob, hvorved særligt unge med et svagt netværk i forhold til arbejdsmarkedet også opnår arbejdsmarkedserfaring.

 

Baggrund

Med baggrund i målsætningen om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og ungeledigheden i Herning Kommune skal nedbringes, er der brug for forskellige metoder og indsatser til at introducere og motivere unge ind i erhvervslivet. Undersøgelser har vist, at tidlige erhvervserfaringer er afgørende for unges muligheder for at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet.

 I Herning Kommune er der tradition for at unge 15 - 17 årige selv finder et fritidsjob. Der er imidlertidigt en gruppe af unge i familier med begrænset arbejdsmarkedstilknytning og hvor netværket omkring den unge er spinkelt. Det betyder, at det er vanskeligere for den unge at få knyttet de kontakter, der kan føre til et fritidsjob.

 

Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed har i 2016, tidsbegrænset til årets udgang, forsøgsvist ansat en fritidsjobkonsulent og løbet en indsats i gang. Der er således udviklet et koncept for etablering af fritidsjob i Herning Kommune, indeholdende en Facebook side, som den primære kontaktflade til den unge, endvidere henviser ungdommens uddannelsesvejledere i deres samtaler med skolebørn med behov herfor, direkte til fritidsjobkonsulenten.

Fritidsjobkonsulenten skal være til rådighed, når en ung ønsker et fritidsjob. Det kan være vejledende samtaler, om hvilket fritidsjob den unge ønsker at søge, hvordan søger man, støtte til at skrive ansøgning og træning i at gå til samtale. Fritidsjobkonsulenten kan også fungere som "døråbner" for den unge i målgruppen, som har svært ved at møde op til samtale. Fritidsjobkonsulenten har endvidere ansvaret for Facebook siden i forhold til sikring af hurtig kontakt mellem virksomhed og den unge. 

 

Resultater

De foreløbige resultater har afdækket at vi har ramt et behov:

Fritidsjobformidlingen via Facebook er etableret pr. 01.03.16, og har aktuelt 1365 followers/likers. Fritidsjobkonsulenten startede ved årsskiftet, og det opsøgende arbejde i både skoleregi og i erhvervslivet er blevet vel modtaget. Hun har formidlet 92 stillinger - fordelt på 56 virksomheder.

17 unge har selv henvendt sig til Fritidsjobkonsulenten, og opgaverne har spændt over hjælp til at skrive en ansøgning, forberede sig til jobsamtale, sparring omkring muligheder for at finde et fritidsjob til sparring omkring en ansøgning de unge selv har skrevet.  

 

Videreudvikling og forankring (Ansøgning til FOU)
Behovet for en fritidsjobservice understreges af den faktiske efterspørgsel der har været siden starten både fra de unge, og fra virksomhederne. Konsulenten har gjort en forskel.

De trådte stier kan med fordel videreudvikles og konceptualiseres, med henblik på en senere forankring, sandsynligvis i Ungdomsskolens regi, fra 1/8-2018.

 

Ved at inddrage skoler, Børn og Unge rådgivningen, UngMod 24-7, Headspace m.fl. yderligere, vil man kunne målrette indsatsen yderligere, så man styrer at servicen i endnu højere grad understøtter de unge, der ikke ville opnå fritidsjob uden denne støtte.

Forebyggelsesaspektet i forhold til ulighed i sundhed vil i praksis betyde, at ressourcesvage unge får en bedre chance for at finde plads på arbejdsmarkedet, på trods af at eget netværk måske har manglende eller svage relationer til en arbejdsplads.

 

Samtidig understøtter initiativet et spændende samspil mellem to forvaltninger, hvor opgaveløsningen har stort potentiale, ønskes af begge parter, men falder imellem driftens kerneopgaver begge steder. Det vil derfor være en udviklingsproces, der med blandingen af drift og udvikling vil være vanskelig at finde intern normering til uden ekstern støtte, hvorimod forankringen efter koncept-udvikling og søsætning, er oplagt hos Ungdomsskolen Ung Herning på den lange bane, som en del af opgaveløsning og tilbudsvifte der.

 

Opgaver vedrørende teenageres overgang til voksen kan let falde imellem to stole i vores systemer, men her er et eksempel på fælles udviklet silonedbrud, der uden at klientgøre konkret understøtter ressourcesvage unge, i en opgave, der ligger udenfor de ordinære driftsopgaver i begge forvaltninger.

Udviklings- og forankringsperioden skal sikre et bredere ejerskab, og et tættere samspil med Børn og Unge området. Konkret planlægges en systematisk rundtur på samtlige overbygnngsskoler. På den måde kan vi gå fra en monofaglig løsning til en tværfagligt integreret model, der kan nå endnu længere ud.

Ungeenheden ansøger således Forebyggelsesudvalget om 360.000 kr. i 2017 og 210.000 kr. i 2018, i alt 570.000 kr. til forlængelse af ansættelsen af fritidsjobkonsulent i perioden frem til 31/7-2018.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget imødekommer ansøgningen, og finansierer udgiften på SO19
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Idet Forebyggelsesudvalget som udgangspunkt ikke finansierer drift, ønskes Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til delt finansiering af fritidsjobkonsulenten i perioden 1.1.17 - 31.7.18, hvor Forebyggelsesudvalget bidrager i størrelsesordnen 0,1 mio. kr.